CHINESE COLLECTION

Month (2003):   10 | 11 | 12
Month (2004):   01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08

New Acquisitions for 01/2004. If your browser cannot display Chinese, check 01/2004(.pdf)

Print Materials
Title: Gao ben Song Yuan xue an bu yi
稿本宋元學案補遺
Call Number: AZ791 .W328 2002 Availability at InfoHawk

Title: Yan shi jia xun quan yi
颜氏家训全译
Call Number: BJ117 .Y4 1993 Availability at InfoHawk

Title: Ru xue de fu xing
儒学的复兴
Call Number: BL1840 .L575 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zong jiao xue yuan li
宗敎学原理
Call Number: BL48 .Z5628 1999 Availability at InfoHawk

Title: Da bei zhou yan jiu
大悲咒硏究
Call Number: BQ1670.M353 L445 1996 Availability at InfoHawk

Title: 1992 nian fo xue yan jiu lun wen ji : Zhongguo li shi shang de fo jiao wen ti
1992年佛學研究論文集:中國歷史上的佛敎問题
Call Number: BQ3 .F635 1998 Availability at InfoHawk

Title: 1993nian fo xue yan jiu lun wen ji : Fo jiao wei lai qian tu zhi kai zhan
1993年佛學硏究論文集:佛教未來前途之開展
Call Number: BQ3 .F64 1998 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo fo xue Tiantai zong fa zhan shi
中国佛学天台宗发展史
Call Number: BQ9112.9.C5 Z48 1996 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo li dai ren wu xiang zhuan
中國歷代人物像傳
Call Number: DS734 .Z6835 2002 Availability at InfoHawk

Title: Yue jue shu quan yi
越绝书全译
Call Number: DS747.15 Y84 1996 Availability at InfoHawk

Title: Ming Qing shi lun zhu ji kan zheng xu bian
明清史论著集刊正续编
Call Number: DS753 .M456 2000 Availability at InfoHawk

Title: Guan kui ji : Ming Qing shi san lun
管窥集:明清史散论
Call Number: DS753 .Z483 2002 Availability at InfoHawk

Title: She zheng wang Duo'erkun
攝政王多爾袞
Call Number: DS754.54.D67 Y44 1997 Availability at InfoHawk

Title: Chang cheng
長城
Call Number: DS793.G67 C43 2000 Availability at InfoHawk

Title: Dunhuang xue shi ba jiang
敦煌学十八讲
Call Number: DS793.T8 R638 2001 Availability at InfoHawk

Title: Shenmu Dabaodang : Han dai cheng zhi yu mu zang kao gu bao gao
神木大保当:汉代城址与墓葬考古报告
Call Number: DS797.68.S44 S45 2001 Availability at InfoHawk

Title: Wei Taiwan qi dao : Luo Rongguang mu shi wen ji
為台灣祈禱:羅榮光牧師文集
Call Number: DS799.833.L863 A3 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo di li xue shi : Qing dai
中国地理学史:清代
Call Number: G82 .Z53 1998 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu di tu ji lu. Kang Yong Qian sheng shi tu
中国古地图辑录.康雍亁盛世图
Call Number: GA1123.6.A1 Z466 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ren cai di li xue gai lun
人才地理学概论
Call Number: GF50 .Y429 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo wu dao
中国舞蹈
Call Number: GV1691 .Y829 1999 Availability at InfoHawk

Title: Deguo Kelubo yu Zhongguo de jin dai hua
德国克虏伯与中国的近代化
Call Number: HD9743.C622 Q53 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zui xin Ying Han Han Ying jin rong ci hui
最新英汉汉英金融词汇
Call Number: HG151 .Z85 1998 Availability at InfoHawk

Title: Mi tu : fan zui nü xing xin lu li cheng
迷途:犯罪女性心路历程
Call Number: HV6046 .S6495 2001 Availability at InfoHawk

Title: Ge ju ci dian
歌剧辞典
Call Number: ML102.O6 W34 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo yin yue
中国音乐
Call Number: ML336 .W853 1999 Availability at InfoHawk

Title: Shen qing di lang man : Xiao Tairan yin yue shi jie xuan ji
深情的浪漫:蕭泰然音樂世界選輯
Call Number: ML410.H76 S45 1999 Availability at InfoHawk

Title: Shandong Yinan Han mu hua xiang shi
山東沂南漢墓畫像石
Call Number: NB1280 .S448 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo hui hua
中国绘画
Call Number: ND1040 .X854 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo shu fa
中国书法
Call Number: NK3634.A2 X854 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhu shi Han zi yuan dian
朱氏漢字源典
Call Number: PL1281 .Z55 1999 Availability at InfoHawk

Title: Xue lin man lu
学林漫录
Call Number: PL2261 .X84 1980 Availability at InfoHawk

Title: Liu chao wen lun jiang shu
六朝文論講疏
Call Number: PL2284.5 .C44 1995 Availability at InfoHawk

Title: Jin dai wen xue yan jiu
金代文學硏究
Call Number: PL2293 .Z56 2000 Availability at InfoHawk

Title: Li dai shi hua xu bian
歷代詩話續編
Call Number: PL2306 .L52 1983 Availability at InfoHawk

Title: Tang shi san bai shou quan yi
唐诗三百首全译
Call Number: PL2321 .S33 1989 Availability at InfoHawk

Title: Nan xi lun cong
南戏论丛
Call Number: PL2357 .S78 2001 Availability at InfoHawk

Title: Bian wen jiang chang yu Hua Fan zong jiao yi shu
变文讲唱与华梵宗敎艺朮
Call Number: PL2365 .L528 2002 Availability at InfoHawk

Title: Jidu jiao wen hua yu Zhongguo xian dai xi ju de bei ju yi shi
基督敎文化与中国现代戏剧的悲剧意识
Call Number: PL2368.T7 W37 2002 Availability at InfoHawk

Title: Shanghai bo wu guan cang Zhan guo Chu zhu shu
上海博物館藏戰國楚竹書
Call Number: PL2447 .S512 2001 Availability at InfoHawk

Title: Er ya gu lin : Jing wen ci yu suo yin
爾雅詁林:經文詞語索引
Call Number: PL2475.Z6 E731 1996 Availability at InfoHawk

Title: Chu ci quan yi
楚辞全译
Call Number: PL2521 .C5 1984 Availability at InfoHawk

Title: Tang shi xuan
唐诗选
Call Number: PL2531 .M36 1999 Availability at InfoHawk

Title: Li dai ming shi suo yin. Song shi
历代名诗索引.宋诗
Call Number: PL2533 .L45 1999 Availability at InfoHawk

Title: Feng zhong zhan li
风中站立
Call Number: PL2543 .F24 2000 Availability at InfoHawk

Title: Tang Song ci shi yong fen lei tu dian
唐宋词实用分类图典
Call Number: PL2551 .T33 2001 Availability at InfoHawk

Title: Li shi hen ji
历史痕迹
Call Number: PL2614 .L24 2000 Availability at InfoHawk

Title: Kuang shi de you shang
旷世的优伤
Call Number: PL2623 .K86 2000 Availability at InfoHawk

Title: Qi yue han xue
七月寒雪
Call Number: PL2623 .Q56 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhen hua de kong jian
真话的空间
Call Number: PL2623 .Z86 2000 Availability at InfoHawk

Title: Xiao xi liu de ge
小溪流的歌
Call Number: PL2625 .X43 2000 Availability at InfoHawk

Title: Luo ri hong men
落日红门
Call Number: PL2653 .L86 2000 Availability at InfoHawk

Title: Nü you jian
女友间
Call Number: PL2653 .N7985 2001 Availability at InfoHawk

Title: Shen Yue ji jiao jian
沈约集校笺
Call Number: PL2668.S54 Z64 1995 Availability at InfoHawk

Title: Da Tang shi juan : Liu Zongyuan shi xuan
大唐詩雋:柳宗元詩選
Call Number: PL2673 .A6 2000 Availability at InfoHawk

Title: Luo Yin ji jiao zhu
罗隐集校注
Call Number: PL2677.L64 Z8 1995 Availability at InfoHawk

Title: Meng Jiao ji jiao zhu
孟郊集校注
Call Number: PL2677.M4 Z66 1995 Availability at InfoHawk

Title: Houshan shi zhu bu jian
後山詩注補箋
Call Number: PL2687.C443 Z72 1995 Availability at InfoHawk

Title: Lu Xun yu Riben ren : Ya Zhou de jin dai yu "ge" de si xiang
鲁迅与日本人:亚洲的近代与"个"的思想
Call Number: PL2754.S5 Z43512 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zi ran shi shi gao yu Shi ci za hua : fu "Shan wei jing she shi gao", "Fu pou ji"
自然室詩稿與詩詞雜話:附《山圍精舍詩稿》,《覆瓿集》
Call Number: PL2760.E587 A6 1989 Availability at InfoHawk

Title: Lian Yatang wen xue yan jiu
連雅堂文學硏究
Call Number: PL2781.E5 Z68 2000 Availability at InfoHawk

Title: Lin Yutang zhuan
林语堂传
Call Number: PL2781.N2 Z7 1999 Availability at InfoHawk

Title: Lu Xiaoman shi wen
陆小曼詩文
Call Number: PL2783.U285 A6 2002 Availability at InfoHawk

Title: Tian xuan di lian
天旋地戀
Call Number: PL2833.A48 T53 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhang Weifang feng ci shi xuan
张维芳讽刺诗选
Call Number: PL2837.W36 A6 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhao Shuli quan ji
赵树理全集
Call Number: PL2838 .S5 2000 Availability at InfoHawk

Title: Feng he lian
风荷恋
Call Number: PL2840.C33 F46 1993 Availability at InfoHawk

Title: Bing xiang bao gao
病相报告
Call Number: PL2843.P5 B558 2002 Availability at InfoHawk

Title: Shi liu sui shao nü
十六岁少女
Call Number: PL2848.W45 S55 2001 Availability at InfoHawk

Title: Yi tian tu long ji
倚天屠龙记
Call Number: PL2848.Y8 Y3 1999 Availability at InfoHawk

Title: Wan er fang
玩儿房
Call Number: PL2857.W454 W36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Hua zhao
花招
Call Number: PL2865.A5 H83 2000 Availability at InfoHawk

Title: Nan nü you bie
男女有别
Call Number: PL2865.A5 N36 1997 Availability at InfoHawk

Title: Hao hua hao shuo
好话好说
Call Number: PL2865.Y46 H36 1997 Availability at InfoHawk

Title: Ou feng Ao yu lu : Hong Pimo hai wai you ji
欧风澳雨录:洪丕谟海外游记
Call Number: PL2866.N48 O8 1998 Availability at InfoHawk

Title: Mu qin
母親
Call Number: PL2869.O128 M8 2001 Availability at InfoHawk

Title: Shangshan, Shangshan, ai
上山・上山・爱
Call Number: PL2877.A6 S435 2001 Availability at InfoHawk

Title: Shan hai xiao cheng
山海小城
Call Number: PL2878.A7746 S44 2000 Availability at InfoHawk

Title: Tai yang bu luo
太阳部落
Call Number: PL2879.W25 T35 2002 Availability at InfoHawk

Title: Chun zhen nian dai
纯真年代
Call Number: PL2892.A5725 C48 1998 Availability at InfoHawk

Title: Tong shang
童殇
Call Number: PL2896.N135 T66 2000 Availability at InfoHawk

Title: Feng yang shu shan ge
枫杨树山歌
Call Number: PL2904.T852 F4 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zui hou de luo man shi
最后的羅曼史
Call Number: PL2914.N64 Z456 2001 Availability at InfoHawk

Title: Kao yan
考验
Call Number: PL2928.L48 K3 1982 Availability at InfoHawk
Title: Hui tou shi ai
回头是爱
Call Number: PL2929.5.N45 H85 2000 Availability at InfoHawk

Title: Liu yi ba yao shi gei zi ji
留一把钥匙给自己
Call Number: PL2929.7.N49 L58 1998 Availability at InfoHawk

Title: Liu ying
流萤
Call Number: PL2936.3.O54 L58 2000 Availability at InfoHawk

Title: Li Hongzhang : chang pian li shi xiao shuo
李鸿章:长篇历史小说
Call Number: PL2952.E531 L5 2000 Availability at InfoHawk

Title: Xin hai zai deng hou
心还在等候
Call Number: PL2958.E59 X56 2000 Availability at InfoHawk

Title: Wang Xiao shu qing shi
王晓抒情诗
Call Number: PL2965.X53 A6 2000 Availability at InfoHawk

Title: Wo wei ge kuang
我为歌狂
Call Number: PL2968.Y36 W6 2001 Availability at InfoHawk

Title: Lu wei jing jing
芦苇菁菁
Call Number: PL2969.Z44 L8 2000 Availability at InfoHawk

Title: Mo fa dan gao dian
魔法蛋糕店
Call Number: PL2976.X53 M6 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xun zhao Tai wan jing shen [2] : Lai He jiang de jiang ren fang tan lu
尋找台灣精神[2]:賴和奬得奬人訪談錄
Call Number: PL3031.T3 X87 2002 Availability at InfoHawk

Title: Min feng hua jing : Zhongguo ying shi yu min zu wen hua
民风化境:中国影视与民族文化
Call Number: PN1993.5.C4 M52 1999 Availability at InfoHawk

Title: Shuo nan dao nü
说男道女
Call Number: PN6222.C5 L5 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu dai yu yan xuan
中国古代寓言选
Call Number: PN989.C5 Z65 2001 Availability at InfoHawk

Title: Yi xue de ai : Chen Yongxing yi shi wen xuan
醫學的愛:陳永興醫師文選
Call Number: RC339.52.C4469 A6 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo cha ye da ci dian
中国茶叶大辞典
Call Number: SB272.C5 Z46 2000 Availability at InfoHawk

Title: Ying Han hang kong hang tian gong cheng ci dian
英汉航空航天工程词典
Call Number: TL509 .Y39 2000 Availability at InfoHawk

Title: Tu shu guan gu ji zheng li gong zuo
图书馆古籍整理工作
Call Number: Z3101 .T88 2000 Availability at InfoHawk

Title: Ming dai chu ban shi gao
明代出版史稿
Call Number: Z462.3 .M53 2000 Availability at InfoHawk

Media Materials
Title: Ni de sheng ming ru ci duo qing
你的生命如此多情
Call Number: Video record 14079 VCD Availability at InfoHawk

Title: Qi bu ting che
起步停车
Call Number: Video record 14590 VCD Availability at InfoHawk

Title: Ren zhi chang qing
人之常情
Call Number: Video record 14078 VCD Availability at InfoHawk

Title: Shei shuo wo bu zai hu
谁说我不在乎
Call Number: Video record 14578 VCD Availability at InfoHawk

Title: Wu shi
武士
Call Number: Video record 14607 VCD Availability at InfoHawk

Title: Xiang chun tian yi yang
像春天一样
Call Number: Video record 14577 VCD Availability at InfoHawk

Title: Yi jian zhong qing
一见钟情
Call Number: Video record 14576 VCD Availability at InfoHawk

Title: Zan lao bai xing
咱老百姓
Call Number: Video record 14575 VCD Availability at InfoHawk

Title: Zui zheng
罪证
Call Number: Video record 14570 VCD Availability at InfoHawk

Online Materials