CHINESE COLLECTION

Month (2003):   10 | 11 | 12
Month (2004):   01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08

New Acquisitions for 02/2004. If your browser cannot display Chinese, check 02/2004(.pdf)

Print Materials
Title: Xunzi quan yi
荀子全译
Call Number: B128.H7 J53 1995 Availability at InfoHawk

Title: Tang Junyi si xiang guo ji hui yi lun wen ji
唐君毅思想國際會議論文集
Call Number: B5234.T344 T36 1988 Availability at InfoHawk

Title: Zhi de zhi jue yu Zhongguo zhe xue
智的直覺與中國哲學
Call Number: BD168.C5 M68 1971 Availability at InfoHawk

Title: Shen mi fang shu mian mian guan
神秘方术面面观
Call Number: BF1434.C5 Y36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xin Zhongguo zong jiao gong zuo da shi gai lan, 1949-1999
新中囯宗敎工作大事概览, 1949-1999
Call Number: BL1802 .L8648 2001 Availability at InfoHawk

Title: Tai ping jing jin zhu jin yi
太平经今注今译
Call Number: BL1900.A1 Y36 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhuangzi jin zhu jin yi
莊子今註今譯
Call Number: BL1900.C576 C54 1999 Availability at InfoHawk

Title: Huainan zi quan yi
淮南子全译
Call Number: BL1900.H825 X8 1995 Availability at InfoHawk

Title: Liezi quan yi
列子全译
Call Number: BL1900.L48 W36 1993 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo dao jiao shi
中国道敎史
Call Number: BL1910 .F8 1998 Availability at InfoHawk

Title: Zong jiao zhe xue gai lun
宗敎哲學槪論
Call Number: BL51 .Y28 1996 Availability at InfoHawk

Title: Shi jie ge zhu yao guo jia de zheng jiao guan xi
世界各主要国家的政敎关系
Call Number: BL65.S8 S45 1998 Availability at InfoHawk

Title: Bi jiao zong jiao xue
比較宗教學
Call Number: BL80.2 .S48 2002 Availability at InfoHawk
Title: Zhongguo fo jiao si xiang zhong de dun jian guan nian
中國佛敎思想中的頓漸觀念
Call Number: BQ4398 .Q84 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo Han chuan fo jiao li yi
中国汉传佛教礼仪
Call Number: BQ4975 .S54 2001 Availability at InfoHawk

Title: Da Tang Xiyu ji quan yi
大唐西域记全译
Call Number: DS327.7 .X83 1995 Availability at InfoHawk

Title: Wang ming jin san jiao : Guo min dang can jun xie zhen
亡命金三角: 国民党残军写真
Call Number: DS570.C5 Z43 2001 Availability at InfoHawk

Title: Shi ji xuan
史记选
Call Number: DS741.3 .S68313 2001 Availability at InfoHawk

Title: Gu shi bian zi xu
古史辨自序
Call Number: DS741.5 .G735 2000 Availability at InfoHawk

Title: Qing chao tong shi
清朝通史
Call Number: DS754 .Q546 2003 Availability at InfoHawk

Title: Wu nai de zhui xun : Qing dai wen ren xin li tou shi
無奈的追寻: 清代文人心理透视
Call Number: DS754.14 .H33 2001 Availability at InfoHawk

Title: Qing mo de xia ceng she hui qi meng yun dong: 1901-1911
清末的下层社会启蒙运动: 1901-1911
Call Number: DS761 .L487 2001 Availability at InfoHawk

Title: Shao nian Zhongguo shuo
少年中国说
Call Number: DS764.23.L52 A5 1998 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xian dai shi lun ji
中国現代史論集
Call Number: DS774 .C54 Availability at InfoHawk
Title: Hei an yu guang ming di xiao zhang
黑暗与光明的消长
Call Number: DS777.15.C4 A5 1998 Availability at InfoHawk

Title: Wo men duan ran you jiu
我们断然有救
Call Number: DS777.15.C5 A5 1998 Availability at InfoHawk

Title: Jian nan di guo yun yu xiong jian di guo min
艰难的国运与雄健的国民
Call Number: DS777.15.L494 A5 1998 Availability at InfoHawk

Title: Hu fa shi zhe
护法使者
Call Number: DS777.15.S8 A25 1998 Availability at InfoHawk

Title: Kuang dai yi cai
旷代逸才
Call Number: DS777.15.Y36 A25 1998 Availability at InfoHawk

Title: Ming shi qi shi
名师骑士
Call Number: DS777.15.Z4 A5 1998 Availability at InfoHawk

Title: Zhang Xueliang shi ji chuan qi : kou shu shi lu
张学良世纪传奇: 口述实录
Call Number: DS777.488.Z47 W35 2002 Availability at InfoHawk

Title: Wang wei zhong yang zheng zhi wei yuan hui ji zui gao guo fang hui yi hui yi lu
汪偽中央政治委員會曁最高國防會議會議錄
Call Number: DS777.518 .C475 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xi feng gu dao : sha mo qing yun
西风古道: 沙漠情韵
Call Number: DS793.N6 X495 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zi jin cheng
紫禁城
Call Number: DS795.8.F67 Z5 2000 Availability at InfoHawk

Title: Shanghai shi di tu ce : gong zhong cha xun tu
上海市地图冊: 公众查寻图
Call Number: G2309.S2 S5 2000 Availability at InfoHawk

Title: Tong hua
童话
Call Number: GR335 .T65 2000 Availability at InfoHawk

Title: Fu shi yu Zhongguo wen hua
服饰与中国文化
Call Number: GT1555 .H78 2001 Availability at InfoHawk

Title: Nao dong fang
闹洞房
Call Number: GT2783.A2 S35 2000 Availability at InfoHawk

Title: Hun sang li su mian mian guan
婚丧礼俗面面观
Call Number: GT2783.A2 W39 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo liu ren shi yu liu ren wen hua lun ji
中国流人史与流人文化论集
Call Number: HB2114.A3 L5 2000 Availability at InfoHawk

Title: You de jing shen wen hua shi lun
游的精神文化史论
Call Number: HN733 .G66 2001 Availability at InfoHawk

Title: Jie du nü ren
解读女人
Call Number: HQ1227 .J53 2000 Availability at InfoHawk

Title: Shi shan yu jiao hua : Ming Qing de ci shan zu zhi
施善与敎化: 明清的慈善組織
Call Number: HV418 .L53 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo jiao yu da shi dian, 1840-1949
中国敎育大事典, 1840-1949
Call Number: LA1131.8 .Z463 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xin yin yue shi lun
中國新音樂史論
Call Number: ML336.5 .L58 1998 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo cheng chi shi
中国城池史
Call Number: NA497.C6 Z43 2003 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo shi ku tu wen zhi
中国石窟图文志
Call Number: NB1043 .L844 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu dai fo diao : Fo zao xiang yang shi yu feng ge
中國古代佛雕: 佛造像樣式與風格
Call Number: NB1912.B83 J564 2002 Availability at InfoHawk

Title: Qing dai gong ting hui hua
清代宮廷繪畫
Call Number: ND1043.5 .Q5 1996 Availability at InfoHawk

Title: Xuanhua Liao mu : 1974-1993 nian kao gu fa jue bao gao
宣化辽墓: 1974-1993年考古发掘报告
Call Number: ND2849.X83 X83 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo nian hua shi
中国年画史
Call Number: NE1300.8.C6 W370 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zheng Banqiao shu fa san zhong
郑板桥书法三种
Call Number: NK3634.C45 A4 1991 Availability at InfoHawk

Title: Wang Shixiang : zhao yi pian zi ji de tian di
王世襄: 找一片自己的天地
Call Number: NK560.W362 L543 2001 Availability at InfoHawk

Title: Yi wen cong ji
藝文叢輯
Call Number: NX583.A1 I18 Availability at InfoHawk
Title: Han yu yu fa nan dian shi yi
汉语语法难点释疑
Call Number: PL1109 .H36 1992 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo yin yun xue ji chu
中國音韻學基礎
Call Number: PL1201 .L53 2000 Availability at InfoHawk

Title: Gu Han yu xiu ci xue zi liao hui bian
古漢語修辭學資料匯編
Call Number: PL1271 .K78 1980 Availability at InfoHawk
Title: Ci hui ying yong tong ze
词汇应用通则
Call Number: PL1280 .W345 1999 Availability at InfoHawk

Title: Nan pi zi zi dian
难僻字字典
Call Number: PL1420 .T355 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhonghua xin zi dian : Guangzhou yin
中華新字典:廣州音
Call Number: PL1737 .W35 Availability at InfoHawk
Title: Zhongguo wen xue de mei gan
中国文学的美感
Call Number: PL2264 .K636 2001 Availability at InfoHawk

Title: 20 shi ji Zhong wen zhu zuo zhe bi ming lu
20世纪中文著作者笔名录
Call Number: PL2277 .Z577 2002 Availability at InfoHawk

Title: Shi hua ren sheng : Wei Jin feng du de mei li
诗化人生: 魏晋风度的魅力
Call Number: PL2284.5 .C255 2001 Availability at InfoHawk

Title: Jin dai wen xue de tu wei
近代文学的突围
Call Number: PL2297 .Y836 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xian dai, lang man, min jian : er shi shi ji Zhongguo wen xue zhuan ti yan jiu
现代・浪漫・民间: 二十世纪中国文学专题硏究
Call Number: PL2302 .W215 2001 Availability at InfoHawk

Title: Wen hua zui lian : chou lou de Zhongguo wen yi jie
文化嘴脸:丑陋的中国文艺界
Call Number: PL2303 .X85 2001 Availability at InfoHawk

Title: Li dai shi hua
历代诗话
Call Number: PL2306 .W75 1998 Availability at InfoHawk

Title: Tang dai gong yuan shi yan jiu
唐代宮怨詩硏究
Call Number: PL2321 .Z45 2000 Availability at InfoHawk

Title: Hong wei bing shi ge yan jiu : feng kuang de Miusi
紅衛兵詩歌硏究:瘋狂的繆斯
Call Number: PL2333 .W334 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo hua ju ci dian
中国话剧辞典
Call Number: PL2392 .C46 2000 Availability at InfoHawk

Title: Si shu wu jing jian zhu
四书五经简注
Call Number: PL2463.Z6 S65 2000 Availability at InfoHawk

Title: Chu ci bi ji
楚辞笔记
Call Number: PL2521.C54 Z454 2000 Availability at InfoHawk

Title: Diao cha Zhongguo : Zhong yang dian shi tai "Xin wen diao cha" nei bu dang an
调查中国:中央电视台《新闻调查》内部挡案
Call Number: PL2614 .D53 2001 Availability at InfoHawk

Title: Sha mo feng bao
沙漠风暴
Call Number: PL2614 .S425 1999 Availability at InfoHawk

Title: Han Wei liu chao xiao shuo xuan
汉魏六朝小说选
Call Number: PL2634 .H38713 2001 Availability at InfoHawk

Title: Dongpo bian nian shi
東坡編年詩 
Call Number: PL2685 .A17 2001 Availability at InfoHawk

Title: Houshan shi zhu bu jian
後山詩注補箋
Call Number: PL2687.C443 Z72 1995 Availability at InfoHawk

Title: Chan yu lou cong shu ti yao
懺玉樓叢書提要
Call Number: PL2727.S2 C36 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xiong Foxi xi ju wen ji
熊佛西戏剧文集
Call Number: PL2765.I52 A6 2000 Availability at InfoHawk

Title: Ba Jin : yun yu huo de jing xiang
巴金:云与火的景象
Call Number: PL2780.F4 Z8235 2001 Availability at InfoHawk

Title: Lu Xiaoman zhuan
陆小曼传
Call Number: PL2783.U285 Z54 2002 Availability at InfoHawk

Title: Mao Dun jing dian
茅盾经典
Call Number: PL2801.N2 A6 2000 Availability at InfoHawk

Title: Tui fei zhong yin xian hui huang : Yu Dafu
颓废中隐现辉煌:郁达夫
Call Number: PL2831.T3 Z86 2001 Availability at InfoHawk

Title: Nan xing ji
南行记
Call Number: PL2833.I35 N3 2000 Availability at InfoHawk

Title: An yu bi de ying zi
鞍与筆的影子
Call Number: PL2837.C35 A16 2001 Availability at InfoHawk

Title: Kang Ri zhan zheng
抗日战爭
Call Number: PL2837.H763 K36 2002 Availability at InfoHawk

Title: Mo ri zhi men
末日之门
Call Number: PL2845.L47 M67 2001 Availability at InfoHawk

Title: Wo zai tian tang deng ni
我在天堂等你
Call Number: PL2849.U494 W6 1999 Availability at InfoHawk

Title: Chuan yue si wang
穿越死亡
Call Number: PL2852.H755 C48 2001 Availability at InfoHawk

Title: Pao qun
炮群
Call Number: PL2852.S8 P36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Nie yuan qian li
孽缘千里
Call Number: PL2861.E45 N54 2000 Availability at InfoHawk

Title: Liang xiao wu xian cai
两小无嫌猜
Call Number: PL2862.I1232 L53 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xin you suo shu
心有所屬
Call Number: PL2862.I1232 X56 2001 Availability at InfoHawk

Title: Chun tian de er shi er ge ye wan
春天的二十二个夜晚
Call Number: PL2862.U2242 C486 2002 Availability at InfoHawk

Title: Chun tian de er shi er ge ye wan
春天的二十二个夜晚
Call Number: PL2862.U2242 C486 2002 Availability at InfoHawk

Title: Bing yao
兵谣
Call Number: PL2865.K857 B56 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zou chu xiao yan de nü shen
走出硝煙的女神
Call Number: PL2868.I5 Z42 2001 Availability at InfoHawk

Title: Shen ti he qing yu
身体和情欲
Call Number: PL2869.N47 S45 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xing fu shi guang
幸福时光
Call Number: PL2875.E4144 X56 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhen xiong
真兇
Call Number: PL2876.A435 Z44 2002 Availability at InfoHawk

Title: Wo ge wo wen
我歌我吻
Call Number: PL2876.A69 W624 2001 Availability at InfoHawk

Title: Dui dao
对倒
Call Number: PL2879.I2 D85 2001 Availability at InfoHawk

Title: Mei li ren sheng
美丽人生
Call Number: PL2879.T663 M45 2001 Availability at InfoHawk

Title: Ba he xian shang de ai qing
拔河线上的愛情
Call Number: PL2914.A59 B3 1999 Availability at InfoHawk

Title: Yong yuan you duo yuan
永远有多远
Call Number: PL2914.N551 Y74 2001 Availability at InfoHawk

Title: Gaoli dong
高丽洞
Call Number: PL2919.T37 C44 1990 Availability at InfoHawk

Title: Yang jiao
仰角
Call Number: PL2921.6.G85 Y36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Yang Xianyi yu Dai Naidie : yi tong zou guo
杨宪益与戴乃迭:一同走過
Call Number: PL2922.X53 Z75 2001 Availability at InfoHawk

Title: Cha ban che mai jie : duan zhong pian xiao shuo
差半车麦秸: 短中篇小说
Call Number: PL2923.H76 A15 1999 Availability at InfoHawk

Title: Chang ye : Zhong chang pian xiao shuo
长夜: 中长篇小说
Call Number: PL2923.H76 C4 1999 Availability at InfoHawk

Title: Chun nuan hua kai de shi hou : chang pian xiao shuo
春暖花开的時候: 长篇小说
Call Number: PL2923.H76 C56 1999 Availability at InfoHawk

Title: Li Zicheng : chang pian li shi xiao shuo
李自成: 长篇历史小说
Call Number: PL2923.H76 L5 1999 Availability at InfoHawk

Title: Quan jia fu
全家福
Call Number: PL2924.K83 Q83 2001 Availability at InfoHawk

Title: Ye shi Yadang, Ye shi Xiawa
也是亚当,也是夏娃
Call Number: PL2925.K55 A6 2000 Availability at InfoHawk

Title: Tian chi
天痴
Call Number: PL2927.5.N55 T53 2000 Availability at InfoHawk

Title: Hainan guo ke
海南过客
Call Number: PL2928.C45 H35 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ni qiu
泥鰍
Call Number: PL2928.F45 N526 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ming fan tao hua
命犯桃花
Call Number: PL2929.6.Z44 M56 2002 Availability at InfoHawk

Title: Fu weng, qi gai yu yong shi
富翁、乞丐与勇士
Call Number: PL2929.A535 F8 1991 Availability at InfoHawk

Title: Qing ren hei gou xiong
情人黑狗兄
Call Number: PL2929.E65 Q56 1999 Availability at InfoHawk

Title: Ai de zi bai
爱的自白
Call Number: PL2938.A37 A6 2000 Availability at InfoHawk

Title: Tai yang bu luo
太阳部落
Call Number: PL2947.W25 T35 2002 Availability at InfoHawk

Title: Suzhou mei ren
苏州美人
Call Number: PL2961.A65 S8 2002 Availability at InfoHawk

Title: Da Qing yao wang
大淸药王
Call Number: PL2971.X53 D33 2001 Availability at InfoHawk

Title: Na nian de meng xiang
那年的夢想
Call Number: PL2976.X53 N3 2001 Availability at InfoHawk

Title: Dian shi chuan bo yu dian shi wen hua
电视传播与电视文化
Call Number: PN1992.3.C6 R536 1998 Availability at InfoHawk

Title: Xianggang dian ying shi hua
香港電影史話
Call Number: PN1993.5.H6 Y95 1996 Availability at InfoHawk

Title: Zhong yi zhong yao yi gu wen nan zi zi dian
中医中药医古文难字字典
Call Number: R602 .L57 2001 Availability at InfoHawk

Title: Qing shi gao yi wen zhi shi yi
清史稿藝文志拾遺
Call Number: Z3101 .Q256 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo di fang zhi Song dai ren wu zi liao suo yin xu bian
中國地方志宋代人物資料索引續編
Call Number: Z5305.C5 S45 2002 Availability at InfoHawk

Title: Shu lin qing hua : fu Shu lin yu hua
書林清話: 附書林餘話
Call Number: Z8.C48 Y4 1957 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo pai mai gu ji wen xian mu lu, 1993-2000
中國拍賣古籍文獻目錄,1993-2000
Call Number: Z999 .Z46 2001 Availability at InfoHawk

Media Materials
Title: An zhan
暗戰
Call Number: Video record 14722 DVD Availability at InfoHawk

Title: Hong lou meng
紅樓夢
Call Number: Video record 14581 VCD Availability at InfoHawk

Title: Jin fen shi jia
金粉世家
Call Number: Video record 14583 VCD Availability at InfoHawk

Title: Lan feng zheng
藍風箏
Call Number: Video record 14717 DVD Availability at InfoHawk

Title: Li kai Lei Feng de ri zi
离开雷锋的日子
Call Number: Video record 14584 VCD Availability at InfoHawk

Title: Qian xi man bo
千禧曼波
Call Number: Video record 14723 DVD Availability at InfoHawk

Title: San yan liang pai
三言两拍
Call Number: Video record 14579 VCD Availability at InfoHawk

Title: Shui hu zhuan
水滸傳
Call Number: Video record 14582 VCD Availability at InfoHawk

Title: Tian guo ni zi
天國逆子
Call Number: Video record 14701 VHS Availability at InfoHawk

Title: Wu qian nian shen you yan fu
五千年神游眼福
Call Number: Software 7061 CD-ROM Availability at InfoHawk

Online Materials