CHINESE COLLECTION

Month (2003):   10 | 11 | 12
Month (2004):   01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08

New Acquisitions for 03/2004. If your browser cannot display Chinese, check 03/2004(.pdf)

Print Materials
Title: Ru jia wen hua mian mian guan
儒家文化面面观
Call Number: B127.C65 R862 2000 Availability at InfoHawk

Title: Fa jia wen hua mian mian guan
法家文化面面观
Call Number: B127.L43 S85 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo li wen hua
中国礼文化
Call Number: B127.L5 T76 2000 Availability at InfoHawk

Title: Min zu zhe xue yu zong jiao (2000)
民族哲学与宗教(2000) 
Call Number: B5231 .K58 2000 Availability at InfoHawk

Title: Wang Fuzhi yi xue : yi Qing chu xue shu wei shi jiao
王夫之易学: 以清初学术为视角
Call Number: B5234.W334 W364 2002 Availability at InfoHawk

Title: Yi zhan jie du
易占解读
Call Number: BF1770.C5 H62 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo yuan shi zong jiao bai ke quan shu
中国原始宗敎百科全书
Call Number: BL1825 .Z467 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ru xue jin dai zhi jing : Zhang Taiyan ru xue si xiang yan jiu
儒学近代之境: 章太炎儒学思想硏究
Call Number: BL1853 .Z439 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo dao jiao jian shi
中国道敎简史
Call Number: BL1910 .T363 2001 Availability at InfoHawk

Title: Sheng si chao yue yu ren jian guan huai : shen xian xin yang zai dao jiao yu min jian de hu dong
生死超越与人间关怀: 神仙信仰在道敎与民间的互动
Call Number: BL1923 .L539 2002 Availability at InfoHawk

Title: Dao jiao fa yin ling pai tan ao
道敎法印令牌探奥
Call Number: BL1940.4 .W35 2000 Availability at InfoHawk

Title: Xian dai zheng zhi yu Yisilan jiao
现代政治与伊斯兰教
Call Number: BP173.7 .L58 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo di Yisilan jiao
中国的伊斯兰教
Call Number: BP63.C5 Q55 1997 Availability at InfoHawk

Title: Zhong A han jing
中阿含经
Call Number: BQ1313.C6 Z46 1999 Availability at InfoHawk

Title: Ming ji Dian Qian fo jiao kao : wai zong jiao shi lun zhu ba zhong
明季滇黔佛敎考: 外宗敎史论著八种
Call Number: BQ641 .C442 2000 Availability at InfoHawk

Title: Qinghai fo jiao shi
青海佛敎史
Call Number: BQ649.Q564 P829 2001 Availability at InfoHawk

Title: Yu yan yu xing ming wen hua : dong Ya ren ming di ming zu ming tan yuan
语言与姓名文化: 东亚人名地名族名探源
Call Number: CS2950 .Z43 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xing ming lun
姓名论
Call Number: CS2990 .N34 1997 Availability at InfoHawk

Title: Qing qing song song shang Hafo
轻轻松松上哈佛
Call Number: CT1828.C5235 S6 2001 Availability at InfoHawk

Title: Hu Shi zhuan
胡适传
Call Number: CT3990.H78 S54 1999 Availability at InfoHawk

Title: Bai nian wai jiao dang an
百年外交档案
Call Number: D443 .G216 2000 Availability at InfoHawk

Title: Wen hua xun gen
文化寻根
Call Number: DS721 .W355 2000 Availability at InfoHawk

Title: Dongba shen hua yan jiu
东巴神话硏究
Call Number: DS731.N39 B35 1999 Availability at InfoHawk

Title: Er shi liu shi
二十六史
Call Number: DS735.A2 E683 1999 Availability at InfoHawk

Title: Xin hai ge ming shi qi Zhong Ri wai jiao shi
辛亥革命时期中日外交史
Call Number: DS740.5.J3 Y76 2000 Availability at InfoHawk

Title: San guo ren wu san lun
三国人物散论
Call Number: DS748.28 .F36 2000 Availability at InfoHawk

Title: Tang dai wen hua
唐代文化
Call Number: DS749.35 .T364 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ming tong jian
明通鉴
Call Number: DS753 .X54 1999 Availability at InfoHawk

Title: Qing dai fan bu yan jiu : yi zheng zhi bian qian wei zhong xin
清代藩部硏究: 以政治变迁为中心
Call Number: DS754.17 .Z36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Jin dai de chu shu : 18 shi ji Zhongguo guan nian bian qian yu she hui fa zhan
近代的初曙: 18世纪中国观念变迁与社会发展
Call Number: DS754.2 .G36 2000 Availability at InfoHawk

Title: Chong zhuang yu rong he : Zhongguo jin dai wen hua shi lun
冲撞与融合: 中国近代文化史论
Call Number: DS755.2 .A53 2001 Availability at InfoHawk

Title: Tian guo bei ge : Qing shi zhuan jia gao su ni yi ge zhen shi de Tai ping tian guo
天国悲歌: 清史专家告诉你一个真实的太平天国
Call Number: DS759.2 .T54 2000 Availability at InfoHawk

Title: Tu xiang wan Qing : Dian shi zhai hua bao
图像晚清: 点石斋画报
Call Number: DS764 .T89 2001 Availability at InfoHawk

Title: Min guo she hui feng qing tu lu. Jian zhu juan
民国社会风情图录. 建築卷
Call Number: DS775.2 .M56 2000 Availability at InfoHawk

Title: San min zhu yi yu Zhongguo zheng zhi
三民主义与中国政治
Call Number: DS775.7 .H34 2002 Availability at InfoHawk

Title: Gu Weijun yu Zhongguo wai jiao
顾维钧与中国外交
Call Number: DS777.15.K66 G8 2001 Availability at InfoHawk

Title: Bei yang zheng fu wai zhai yu feng jian fu pi
北洋政府外债与封建复辟
Call Number: DS777.36 .B4593 2000 Availability at InfoHawk

Title: Wo di fu qin Deng Xiaoping : "Wen ge" sui yue
我的父亲邓小平: "文革"岁月
Call Number: DS778.T39 M366 2000 Availability at InfoHawk

Title: Wula shou ji : Dongbei min su tian ye kao cha
乌拉手记: 东北民俗田野考察
Call Number: DS782.8 .C36 1995 Availability at InfoHawk

Title: Guang fu min su
广府民俗
Call Number: DS793.K7 Y439 2000 Availability at InfoHawk

Title: Ming Qing Ba Shu wen hua lun gao
明淸巴蜀文化论稿
Call Number: DS793.S8 L432 1997 Availability at InfoHawk

Title: Shanghai 77 ceng lou
上海77层楼
Call Number: DS796.S25 Z43 2002 Availability at InfoHawk

Title: Dongjing 288 xiao shi
东京288小时
Call Number: DS896.35 .Z53 2002 Availability at InfoHawk

Title: Guang ming zhi cheng : Yi ge you tai ren zai Citong de jian wen lu
光明之城: 一個猶太人在刺桐的見聞錄
Call Number: G370.J32 J3312 2000 Availability at InfoHawk

Title: Miao zu tu teng yu shen hua
苗族图腾与神话
Call Number: GN489 .W8 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ni shang yu yi : gu dai yin shi [i.e. fu shi] wen hua
霓裳羽衣: 古代饮食[i.e. 服饰]文化
Call Number: GT1555 .Z45 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhen xiu yu zhuan : gu dai yin shi wen hua
珍馐玉馔: 古代饮食文化
Call Number: GT2853.C6 W356 2002 Availability at InfoHawk

Title: Wang you qing le : gu dai you yi wen hua
忘忧清乐: 古代游艺文化
Call Number: GV121 .C77 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ying Han Han Ying tong ji da ci dian
英汉汉英统计大词典
Call Number: HA17 .Y56 2001 Availability at InfoHawk

Title: Beijing jiao qu cun luo fa zhan shi
北京郊区村落发展史
Call Number: HC428.B45 Y56 2001 Availability at InfoHawk

Title: Hua luo fen fei : cheng shi shi ye nü xing sheng cun fu
花落纷飞: 城市失业女性生存赋
Call Number: HD6200 .X53 2001 Availability at InfoHawk

Title: Ren zai jiang hu : gu dai xing lu wen hua
人在江湖: 古代行路文化
Call Number: HE278.A3 .M3 2002 Availability at InfoHawk

Title: Shi liu shi ji Ming dai Zhongguo zhi cai zheng yu shui shou
十六世紀明代中國之財政與稅收
Call Number: HJ1412 .H812 2001 Availability at InfoHawk

Title: Nei fa de cun zhuang
内发的村庄
Call Number: HN740.X554 N454 2001 Availability at InfoHawk

Title: 7800055159
家庭實用手冊
Call Number: HQ10.5.T3 J52 1992 Availability at InfoHawk

Title: Wo men zai tong ju
我们在同居
Call Number: HQ803.5 .R46 2000 Availability at InfoHawk

Title: Chen mo de nü xing : xing bie tou jing zhong de jia ting bao li
沉默的女性: 性別透镜中的家庭暴力
Call Number: HV6626 .Z468 2001 Availability at InfoHawk

Title: Jia dai zhong ren : zheng zhi xuan wo zhong de Minguo mu liao
夹袋中人: 政治漩涡中的民国幕僚
Call Number: JQ1509.5.C55 L494 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo guo min dang zhong yang zhi xing wei yuan hui chang wu wei yuan hui hui yi lu
中國國民黨中央执行委員會常務委員會會議錄
Call Number: JQ1519.A52 Z555 2000 Availability at InfoHawk

Title: Chen Shuibian yu Taiwan Min jin dang
陈水扁与台湾民进党
Call Number: JQ1539.A56 C42 2000 Availability at InfoHawk

Title: Li, fa, she hui : Qing dai fa lü zhuan xing yu she hui bian qian
礼・法・社会: 淸代法律转型与社会变迁
Call Number: KNN440 .Z56 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu jin zhi xue fang fa
中國古今治學方法
Call Number: LB1049 .W36 1995 Availability at InfoHawk

Title: Shi liu sui dao Meiguo : yi ge Zhongguo nü sheng de Meiguo ri ji
十六岁到美国: 一个中国女生的美国日记
Call Number: LC3071 .H84 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo zao qi dian ying ge qu jing xuan
中国早期电影歌曲精选
Call Number: M1527.2 .Z46 2000 Availability at InfoHawk

Title: Diao liang hua dong : gu dai ju zhu wen hua
雕梁画栋: 古代居住文化
Call Number: NA7448 .C4576 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo li dai shu hua yi shu lun zhu cong bian
中國歷代書畫藝術論著叢编
Call Number: ND1040 .Z646 1997 Availability at InfoHawk

Title: Wo suo kan dao de shang yi dai
我所看到的上一代
Call Number: ND1049.825 .X54 1999 Availability at InfoHawk

Title: Qi Baishi quan ji
齊白石全集
Call Number: ND1049.C5 A4 1996b Availability at InfoHawk
Title: Mi jiao hua juan
密敎畫卷
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.10 Availability at InfoHawk

Title: Leng qie jing hua juan
楞伽經畫卷
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.11 Availability at InfoHawk

Title: Shi ku jian zhu juan
石窟建築卷
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.22 Availability at InfoHawk

Title: Su xiang juan
塑像卷
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.8 Availability at InfoHawk

Title: Shi gu wen quan ji
石鼓文全集
Call Number: NK3634.A2 Y325 1999 Availability at InfoHawk

Title: Huang Zhangren San sheng tang shu fa
黃彰任三省堂書法
Call Number: NK3634.H835 A4 1994 Availability at InfoHawk
Title: Yu yan zhe xue
语言哲学
Call Number: P106 .P45512 1998 Availability at InfoHawk

Title: Qin xi wen zi yan jiu : cong Han zi shi de jiao du kao cha
秦系文字硏究: 從漢字史的角度考察
Call Number: PL1025 .C5 no.103 Availability at InfoHawk

Title: Ying Han yu yan dui bi yan jiu
英汉语言对比研究
Call Number: PL1099 .H474 2002 Availability at InfoHawk

Title: Guo ji shang wu Han yu jiao cheng
国际商务汉语敎程
Call Number: PL1129.E5 Z433 2000 Availability at InfoHawk

Title: Qu wei Han zi
趣味汉字
Call Number: PL1271 .W449 2000 Availability at InfoHawk

Title: Shuo wen jie zi jin shi
說文解字今釋
Call Number: PL1281 .T2758 1997 Availability at InfoHawk

Title: Jian ming gu Han yu zi dian
簡明古汉語字典
Call Number: PL1485 .J47 2001 Availability at InfoHawk

Title: Yunnan fang yan ci hui bi jiao yan jiu
云南方言词汇比较硏究
Call Number: PL1621.Y8 T8 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xupu fang yan yan jiu
溆浦方言硏究
Call Number: PL1870.X8 H42 1999 Availability at InfoHawk

Title: Yizhang tu hua yan jiu
宜章土话硏究
Call Number: PL1870.Y5 S54 1999 Availability at InfoHawk

Title: Shandong fang yan yan jiu
山东方言硏究
Call Number: PL1900.S5 S44 2001 Availability at InfoHawk

Title: Gu shi ci luo ji qu tan
古诗词逻辑趣谈
Call Number: PL2262 .P468 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xi fang wen lun yu Zhongguo wen xue
西方文论与中国文学
Call Number: PL2274 .C482 1997 Availability at InfoHawk

Title: Fen mo gong ming : Yuan dai qu jia de wen hua jing shen yu ren sheng yi qu
粉墨功名: 元代曲家的文化精神与人生意趣
Call Number: PL2277 .M37 2002 Availability at InfoHawk

Title: Sui Tang Wu dai wen yi li lun hui bian ping zhu
隋唐五代文艺理论汇编评注
Call Number: PL2290 .S924 2002 Availability at InfoHawk

Title: Wan Ming yu wan Qing : li shi chuan cheng yu wen hua chuang xin
晚明与晚清: 历史传承与文化创新
Call Number: PL2296 .W367 2000 Availability at InfoHawk

Title: Qing ren bi ji tiao bian
清人笔记条辨
Call Number: PL2297 .Z436 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo jin dai wen xue zhi bian qian ; Zui jin san shi nian Zhongguo wen xue shi
中国近代文学之変迁; 最近三十年中国文学史
Call Number: PL2302 .C4583 2000 Availability at InfoHawk

Title: Cong Hui gu niang dao huang hou
从灰姑娘到皇后
Call Number: PL2303 .F36 1990 Availability at InfoHawk

Title: Wen xue zheng ming dang an : Zhongguo dang dai wen xue zuo pin zheng ming shi lu, 1949-1999
文学争鸣档案: 中国当代文学作品争鸣实录, 1949-1999
Call Number: PL2303 .W466 2002 Availability at InfoHawk

Title: Shi ci qie ling
詩詞挈領
Call Number: PL2307 .S56 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo fen ti wen xue shi. Shi ge juan
中囯分体文学史. 诗歌卷
Call Number: PL2307 .Z47 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo shi xing wen lun yu pi ping
中国诗性文论与批评
Call Number: PL2307 .Z52 2001 Availability at InfoHawk

Title: Tang yin yu yun : Wan Tang shi yan jiu
唐音余韵: 晚唐诗硏究
Call Number: PL2321 .T53 2001 Availability at InfoHawk

Title: Song shi rong tong yu kai tuo
宋诗融通与开拓
Call Number: PL2323 .Z43 2001 Availability at InfoHawk

Title: Song ci ju : wai san zhong
宋词举: 外三种
Call Number: PL2343 .C32 2002 Availability at InfoHawk

Title: Song dai nü ci ren ping shu
宋代女詞人評述
Call Number: PL2343 .R37 2001 Availability at InfoHawk

Title: Yuan za ju yan shu xing tai tan jiu
元杂剧演述形态探究
Call Number: PL2354.6 .C45 1999 Availability at InfoHawk

Title: Xu Shuofang shuo xi qu
徐朔方说戏曲
Call Number: PL2354.6 .X83 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo qu yi yi shu lun
中国曲艺艺术论
Call Number: PL2357 .W88 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo fen ti wen xue shi. Xi qu juan
中囯分体文学史. 戏曲卷
Call Number: PL2357 .Z475 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xian bian chun qiu
弦边春秋
Call Number: PL2366 .X53 2000 Availability at InfoHawk

Title: 20 shi ji Zhongguo wen ti ju yan jiu
20世纪中国问题剧硏究
Call Number: PL2393 .Z683 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo fen ti wen xue shi. San wen juan
中囯分体文学史. 散文卷
Call Number: PL2395 .Z473 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo fen ti wen xue shi. Xiao shuo juan
中囯分体文学史. 小说卷
Call Number: PL2415 .Z484 2001 Availability at InfoHawk

Title: Tang dai xiao shuo yu zhong gu wen hua
唐代小說與中古文化
Call Number: PL2431 .C325 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zai xian de wen ming : Zhongguo chu tu wen xian yu chuan tong xue shu
再现的文明: 中国出土文献与传统学术
Call Number: PL2447 .Z485 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhan guo wen zi bian
戰國文字編 
Call Number: PL2448 .Z4435 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhou yi xian dai ban
周易现代版
Call Number: PL2464.Z6 W26 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zai yu Nan Huaijin shang que : "Lun yu" zheng cai
再與南懷瑾商榷: 「论语」正裁
Call Number: PL2471.Z6 D64 2001 Availability at InfoHawk

Title: Chan lin yi qu shi
禅林意趣诗
Call Number: PL2515.5 .B8 1998 Availability at InfoHawk

Title: Chu ci gai lun
楚辭概論
Call Number: PL2521.C54 Y68 1999 Availability at InfoHawk

Title: 20 shi ji Zhongguo xin shi ci dian
20世纪中国新诗辞典
Call Number: PL2543 .A13 1997 Availability at InfoHawk

Title: Jue miao hao ci yi zhu
绝妙好词译注
Call Number: PL2553.C4753 D46 2000 Availability at InfoHawk

Title: Yuan qu san bai shou : Ming jia pei hua song du ben
元曲三百首: 名家配画诵读本
Call Number: PL2565 .Y836 2001 Availability at InfoHawk

Title: Chuang wai de chun guang : "Ren jian shi" cui bian
窗外的春光: 巜人间世》萃编
Call Number: PL2622 .C486 2000 Availability at InfoHawk

Title: Cheng zhang ru tui
成长如蛻
Call Number: PL2629 .C494 1999 Availability at InfoHawk

Title: Jue ai
绝爱
Call Number: PL2653 .J84 1999 Availability at InfoHawk

Title: Jiang Kui yu Nan Song wen hua
姜虁与南宋文化
Call Number: PL2687.C5 Z9 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zheng xu Peng gong an
正续彭公案
Call Number: PL2727.A54 Z455 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zeng ping bu xiang quan tu Jin yu yuan
增評補像全圖金玉緣
Call Number: PL2727.S2 A1 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xi ying xian hua
西滢闲话
Call Number: PL2743.Y83 X529 2000 Availability at InfoHawk

Title: Rou qing guo zhe wo de xin : Xu Zhimo de qing shi yu qing hua
柔情裹着我的心: 徐志摩的情詩與情話
Call Number: PL2765.U2 A6 2000 Availability at InfoHawk

Title: Ba Jin quan ji
巴金全集
Call Number: PL2780 .F4 1986 Availability at InfoHawk

Title: Jian fu ji
翦拂集
Call Number: PL2781.N2 J55 2000 Availability at InfoHawk

Title: Sui yue ru ge
岁月如歌
Call Number: PL2782.Q53 S85 1998 Availability at InfoHawk

Title: Nan bei ji
南北极
Call Number: PL2789.U19 A6 2000 Availability at InfoHawk

Title: Shen Congwen quan ji
沈从文全集
Call Number: PL2801 .N18 2002 Availability at InfoHawk

Title: Bian cheng
边城
Call Number: PL2801.N18 B53 2000 Availability at InfoHawk

Title: Lao She quan ji
老舍全集
Call Number: PL2804 .C5 1999 Availability at InfoHawk

Title: Luo yin ; Zui e de hei shou
烙印; 罪恶的黑手
Call Number: PL2815.A6 L6 2000 Availability at InfoHawk

Title: Bao jian jin chai
宝剑金钗
Call Number: PL2822.T892 B3 2000 Availability at InfoHawk

Title: Feng yu shuang long jian feng chen si jie
风雨双龙剑风尘四杰
Call Number: PL2822.T892 F3 2001 Availability at InfoHawk

Title: Fen mo chan juan chun qiu ji
粉墨婵娟春秋戟
Call Number: PL2822.T892 F355 2001 Availability at InfoHawk

Title: Gu cheng xin yue
古城新月
Call Number: PL2822.T892 G8 2001 Availability at InfoHawk

Title: He jing kun lun
鹤惊昆仑
Call Number: PL2822.T892 H6 2000 Availability at InfoHawk

Title: Jian qi zhu guang
剑气珠光
Call Number: PL2822.T892 J53 2001 Availability at InfoHawk

Title: Long hu tie lian huan ling hun zhi suo
龙虎铁连环灵魂之锁
Call Number: PL2822.T892 L3 2001 Availability at InfoHawk

Title: Luoyang hao ke xiu dai yin biao
洛阳豪客绣带银镖
Call Number: PL2822.T892 L85 2001 Availability at InfoHawk

Title: Tie qi yin ping
铁骑银瓶
Call Number: PL2822.T892 T5 2001 Availability at InfoHawk

Title: Wo hu cang long
卧虎藏龙
Call Number: PL2822.T892 W2 2000 Availability at InfoHawk

Title: Yongzheng yu Nian Gengyao Bao dao fei
雍正与年羹尧宝刀飞
Call Number: PL2822.T892 Y65 2001 Availability at InfoHawk

Title: Ai Qing shi xuan
艾青诗选
Call Number: PL2833.I2 A6 2001 Availability at InfoHawk

Title: Yong wo yi bei zi qu wang ji : "Ye se wen rou" de gu shi
用我一辈子去忘记 : 《夜色温柔》的故事
Call Number: PL2835.J56 Z475 2001 Availability at InfoHawk

Title: Shi yi de chu mo
诗意的触摸
Call Number: PL2837.K33 S45 2001 Availability at InfoHawk

Title: Tian ya gui ke : Chen Xuezhao
天涯归客: 陈学昭
Call Number: PL2840.H78 Z95 2000 Availability at InfoHawk

Title: Mengjia shi ji
梦家诗集
Call Number: PL2840.M44 A6 2000 Availability at InfoHawk

Title: Bei Ou bin fen : Chi Yuanlian san wen xuan
北欧缤纷: 池元莲散文选
Call Number: PL2842.Y824 A6 2000 Availability at InfoHawk

Title: Liu Rushi : Liu ye bei feng
柳如是: 柳叶悲风
Call Number: PL2844.L5 L56 2001 Availability at InfoHawk

Title: Yu shui tong xing
与水同行
Call Number: PL2847.T98 Y8 2002 Availability at InfoHawk

Title: Hua fan ling miao : Jin Kemu san wen jing xuan
华梵灵妙: 金克木散文精选
Call Number: PL2848.K63 A6 2001 Availability at InfoHawk

Title: Cai ye
彩葉
Call Number: PL2851.H65 C35 2002 Availability at InfoHawk

Title: Hong yuan yan die : Kegebo te gong zai Zhongguo
红鸳艳谍: 克格勃特工在中囯
Call Number: PL2855.O5 H6 2001 Availability at InfoHawk

Title: Da nei jin yi wei
大内锦衣卫
Call Number: PL2857.E493 D36 1993 Availability at InfoHawk

Title: Hua meng lu
画梦录
Call Number: PL2861.O16 H77 2000 Availability at InfoHawk

Title: Xin ye kai chang
心頁開敞
Call Number: PL2863.Y36 X56 1989 Availability at InfoHawk

Title: Yin huo he zhi lian : yi ge Xianggang qing nian zai Meiguo de gu shi
螢火河之戀: 一个香港青年在美國的故事
Call Number: PL2865.W46 Y56 1998 Availability at InfoHawk

Title: Gao Xingjian ping shuo : shou wei Nuobei'er wen xue jiang hua ren de zhu
高行健評說: 首位諾貝爾文學奬華人得主
Call Number: PL2869.O128 Z965 2000 Availability at InfoHawk

Title: Hang yao, hang yao
吭哟、吭喲
Call Number: PL2877.H63 H36 1999 Availability at InfoHawk

Title: Miaosi qin xian shang de mao tou ying
缪斯琴弦上的猫头鹰
Call Number: PL2878.A698 M52 2002 Availability at InfoHawk

Title: Qing chun xuan yan
青春宣言
Call Number: PL2879.B45 Q56 2000 Availability at InfoHawk

Title: Sao dong zhi qiu
骚动之秋
Call Number: PL2879.Y7749 S26 1991 Availability at InfoHawk

Title: Yun de bu shou : Luo Ying shi ji
雲的捕手: 羅英詩集
Call Number: PL2880.O3666 Y8 1982 Availability at InfoHawk
Title: Sheng pu de zu xian men : Mo Yan chang pian xiao shuo
生蹼的祖先们: 莫言长篇小说
Call Number: PL2886.O1684 S46 2001 Availability at InfoHawk

Title: Bi Shumin zi xuan jing pin ji
毕淑敏自选精品集
Call Number: PL2892.I198 A6 2002 Availability at InfoHawk

Title: Guo Moruo he ta de san wei fu ren
郭沫若和他的三位夫人
Call Number: PL2894.A53 G86 2001 Availability at InfoHawk

Title: Shenzhen xian ren
深圳闲人
Call Number: PL2898.N115 S54 2002 Availability at InfoHawk

Title: Bie qiao wo de men, wo bu zai
别敲我的门,我不在
Call Number: PL2908.I27 B24 2001 Availability at InfoHawk

Title: Qi ma shang jie de san ge
骑马上街的三哥
Call Number: PL2912.O327 Q5 1997 Availability at InfoHawk

Title: Nan er shan nü er he : Cong Weixi san wen ji
男儿山女儿河: 从维熙散文集
Call Number: PL2912.U55 N36 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xin yuan yi zhan
心园驿站
Call Number: PL2914.O94 A6 1999 Availability at InfoHawk

Title: Taiwan xiao jie
台湾小姐
Call Number: PL2915.Y5 T35 2001 Availability at InfoHawk

Title: Ti du
剃度
Call Number: PL2919.A5 T48 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xianggang qing yu ai
香港情與愛
Call Number: PL2919.A5 X55 2002 Availability at InfoHawk

Title: Gai zheng le ye shi huai tong zhi : zhou mo sui bi ji
改正了也是坏同志: 周末随笔集
Call Number: PL2919.B6 A6 2001 Availability at InfoHawk

Title: Cun cao xin
寸草心
Call Number: PL2919.Y36 C86 2000 Availability at InfoHawk

Title: Wo de yin mi zhi hua
我的隐秘之花
Call Number: PL2921.9.N48 W6 2000 Availability at InfoHawk

Title: Xiang ai de wen du
相愛的温度
Call Number: PL2921.T355 X536 2002 Availability at InfoHawk

Title: Tian shi ka fei : wei hun nü zi de gu shi
天使咖啡 :
Call Number: PL2922.H73 T53 2002 Availability at InfoHawk

Title: Yu jun
玉君
Call Number: PL2922.Z45 Y85 2000 Availability at InfoHawk

Title: Shi guang de sui pian
时光的碎片
Call Number: PL2928.L36 S45 2000 Availability at InfoHawk

Title: Chun nuan hua chi
春暖花痴
Call Number: PL2929.6.Z44 C48 2000 Availability at InfoHawk

Title: Ru zhu Wang jing de nü ren men
入住望京的女人们
Call Number: PL2935.3.O35 R8 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zeng guofan
曾国藩
Call Number: PL2947.X84 Z45 2001 Availability at InfoHawk

Title: Kou fang gan jue
叩访感觉 
Call Number: PL2950.A5 Z45 1999 Availability at InfoHawk

Title: Yun que xing dong
云雀行动
Call Number: PL2965.J566 Y85 2001 Availability at InfoHawk

Title: Meng duan Hong lou yue ban can : Cao Xueqin de yi sheng
梦断红楼月半残: 曹雪芹的一生
Call Number: PL2969.G36 M36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Hei mu, hong mu
黑幕红幕
Call Number: PL2972.5.I4 H45 2002 Availability at InfoHawk

Title: Wang ming fei zhou
亡命非洲
Call Number: PL2976.D25 W25 2002 Availability at InfoHawk

Title: Hu die guo qi ju liu
蝴蝶過期居留
Call Number: PL2976.X53 H93 2002 Availability at InfoHawk

Title: Mian bao shu si ri zhi
麵包樹私日誌
Call Number: PL2976.X53 M53 2002 Availability at InfoHawk

Title: Taiwan xin wen xue si chao shi gang
台湾新文学思潮史纲
Call Number: PL3031.T3 T46 2002 Availability at InfoHawk

Title: Cao gen de li liang : Taizhou xi ban de tian ye diao cha yu yan jiu
草根的力量: 台州戏班的田野调查与硏究
Call Number: PL3031.T33 F8 2001 Availability at InfoHawk

Title: Shou wang dian shi ju de jing shen jia yuan : dian shi ju li lun, ping lun ji
守望电视剧的精神家园: 电视剧理论・评论集
Call Number: PN1992.3.C6 Z426 2002 Availability at InfoHawk

Title: Jian xiao jiang hu : Xu Ke yu Xianggang dian ying
劍嘯江湖: 徐克與香港電影
Call Number: PN1998.3.T79 J53 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xi ju shi
中国戏剧史 
Call Number: PN2871 .X8 2001 Availability at InfoHawk

Title: Qu hai xun zhu
曲海寻珠
Call Number: PN2875.K5 F36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xian kan Chang'an ju zheng huang
闲看长安菊正黄
Call Number: PN2876.P4 Z68 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo jin dai bao ye fa zhan shi, 1815-1874
中国近代报业发展史, 1815-1874
Call Number: PN5364 .Z535 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xian shi zhu yi dang dai liu bian shi
现实主义当代流变史
Call Number: PN56.R3 Z38 1997 Availability at InfoHawk

Title: Zhangjiashan Han jian "Suan shu shu" zhu shi
張家山漢簡《算數書》註釋
Call Number: QA27.C5 P46 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu dai de tian wen yu li fa
中国古代的天文与历法
Call Number: QB17 .C44 1998 Availability at InfoHawk

Title: Tiao she jie du
调摄解读
Call Number: RA784 .Y36 1999 Availability at InfoHawk

Title: Shuo yuan
說園
Call Number: SB457.55 .C462 1984 Availability at InfoHawk
Title: Wo xiang wei ni zuo can fan
我想为你做餐饭
Call Number: TX724.5.C5 Q29 2001 Availability at InfoHawk

Title: Jun zhong jie mei : Zhang Weiwei Zhang Lili
军中姐妹: 张薇薇张莉莉
Call Number: U55.Z43 L53 2000 Availability at InfoHawk

Media Materials
Title: Bu si qing mi
不死情謎
Call Number: Video record 14811 DVD Availability at InfoHawk

Title: Da Tang yu shi Xie Yaohuan
大唐御史谢瑤环
Call Number: Video record 14805 VCD Availability at InfoHawk

Title: Ji mao xin
鷄毛信
Call Number: Video record 14780 VHS Availability at InfoHawk

Title: Liu hao men
六號門
Call Number: Video record 14750 VHS Availability at InfoHawk

Title: Nü ren di gu shi
女人的故事
Call Number: Video record 2699 VHS Availability at InfoHawk

Title: PTU
PTU
Call Number: Video record 14846 DVD Availability at InfoHawk

Title: Qi wang
棋王
Call Number: Video record 14585 VCD Availability at InfoHawk

Title: Qiang huo
槍火
Call Number: Video record 14808 DVD Availability at InfoHawk

Title: Qing chun pan tao shi jian bo
青春叛逃事件簿
Call Number: Video record 14767 DVD Availability at InfoHawk

Title: Qu nian yan hua te bie duo
去年煙花特别多
Call Number: Video record 14806 DVD Availability at InfoHawk

Title: Rou qing guo zhe wo de xin : Xu Zhimo de qing shi yu qing hua
柔情裹着我的心: 徐志摩的情詩與情話
Call Number: Audio record 16904 CD Availability at InfoHawk

Title: Tong ju mi you
同居密友
Call Number: Video record 14810 VCD Availability at InfoHawk

Title: Wo di fu qin Deng Xiaoping : "Wen ge" sui yue
我的父亲邓小平: "文革"岁月
Call Number: Software 7071 CD-ROM Availability at InfoHawk

Title: Ying chun ge zhi feng bo
迎春閣之風波
Call Number: Video record 14826 DVD Availability at InfoHawk

Title: Ying Han Han Ying tong ji da ci dian
英汉汉英统计大词典
Call Number: Software 7072 CD-ROM Availability at InfoHawk

Title: Yong wo yi bei zi qu wang ji : "Ye se wen rou" de gu shi
用我一辈子去忘记: 《夜色温柔》的故事
Call Number: Audio record 16910 CD Availability at InfoHawk

Title: Yu nü tian ding
玉女添丁
Call Number: Video record 14809 DVD Availability at InfoHawk

Title: Zhen xin ying xiong
眞心英雄
Call Number: Video record 14807 DVD Availability at InfoHawk

Online Materials