CHINESE COLLECTION

Month (2003):   10 | 11 | 12
Month (2004):   01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08

New Acquisitions for 04/2004. If your browser cannot display Chinese, check 04/2004(.pdf)

Print Materials
Title: Xu bai zi quan shu
續百子全書
Call Number: AC149 .X78 1998 Availability at InfoHawk

Title: Ru jiao yu Jidu jiao : ren yu ai de bi jiao yan jiu
儒敎与基督敎: 仁与愛的比较硏究
Call Number: B127.J4 Y412 2002 Availability at InfoHawk

Title: Jin dai "Mo bian" fu xing zhi lu
近代《墨辩》复兴之路
Call Number: B128.M8 Z43 1999 Availability at InfoHawk

Title: Shang jun shu quan yi
商君书全译 
Call Number: B128.S474 Z43 1993 Availability at InfoHawk

Title: Lao Zhuang xue shuo yu gu Xila shen hua
老庄学说与古希腊神话
Call Number: B162.7 .Y38 2001 Availability at InfoHawk

Title: Sheng ming de ceng ji : Feng Youlan ren sheng jing jie shuo yan jiu
生命的层级: 冯友兰人生境界说硏究
Call Number: B5234.F44 L58 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo fo jiao luo ji shi
中国佛敎逻辑史
Call Number: BC25 .Z474 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu dai de li yi zhi du
中国古代的礼仪制度
Call Number: BJ2007.C56 Z44 1997 Availability at InfoHawk

Title: Tang Song nei dan dao jiao
唐宋內丹道敎
Call Number: BL1910 .Z45 2001 Availability at InfoHawk

Title: Dao jia yu Zhongguo fa wen hua
道家与中国法文化
Call Number: BL1920 .C484 2000 Availability at InfoHawk

Title: Da zhi du lun jie yan yin li
大智度論偈言引禮
Call Number: BQ1955 .N33512 2000 Availability at InfoHawk

Title: Jin gang jing shuo shen me
金刚经说什么
Call Number: BQ1997 .N355 2001 Availability at InfoHawk

Title: Juzan ji
巨赞集
Call Number: BQ4013 .J88 1995 Availability at InfoHawk

Title: Liang Qizhao ji
梁启超集
Call Number: BQ4013 .L53 1995 Availability at InfoHawk

Title: Lü Cheng ji
吕澂集
Call Number: BQ4013 .L8 1995 Availability at InfoHawk

Title: Ouyang Jingwu ji
欧阳竟无集
Call Number: BQ4013 .O83 1995 Availability at InfoHawk

Title: Taixu ji
太虛集
Call Number: BQ4013 .T33 1995 Availability at InfoHawk

Title: Tang Yongtong ji
汤用彤集
Call Number: BQ4013 .T34 1995 Availability at InfoHawk

Title: Yang Renshan ji
杨仁山集
Call Number: BQ4013 .Y363 1995 Availability at InfoHawk

Title: Yinguang ji
印光集
Call Number: BQ4013 .Y54 1996 Availability at InfoHawk

Title: Yinshun ji
印顺集
Call Number: BQ4013 .Y56 1995 Availability at InfoHawk

Title: Zhang Taiyan ji
章太炎集
Call Number: BQ4013 .Z45 1995 Availability at InfoHawk

Title: Zhou Shujia ji
周叔迦集
Call Number: BQ4013 .Z484 1995 Availability at InfoHawk

Title: Yuanying ji
圓瑛集
Call Number: BQ4165 .Y84 1995 Availability at InfoHawk

Title: "Guanshiyin ying yan ji san zhong" yi zhu
「觀世音應驗記三種」譯注
Call Number: BQ4710.A8 D66 2002 Availability at InfoHawk

Title: Chen Yuan ji
陈垣集
Call Number: BQ626 .C5248 1995 Availability at InfoHawk

Title: Fa men si
法门寺
Call Number: BQ6345.F842 F325 1994 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo Tiantai zong tong shi
中国天台宗通史
Call Number: BQ9112.9.C5 P36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Tiantai zong yan jiu
天台宗硏究
Call Number: BQ9115.4 .D66 2002 Availability at InfoHawk

Title: Hu Shi ji
胡适集
Call Number: BQ9262.9.C5 H88 1995 Availability at InfoHawk

Title: Bai hua fo jing ; chan men hui yi lu he kan
白話佛經; 禪門回憶錄合刊
Call Number: BQ9288 .L8 2002 Availability at InfoHawk
Title: Jidu jiao yu Zhongguo wen hua de xiang yu
基督敎与中國文化的相遇
Call Number: BR1288 .L345 2001 Availability at InfoHawk

Title: Shi zi jia zhi lu : Gao Junming mu shi hui yi lu
十字架之路: 高俊明牧師回憶錄
Call Number: BX9225.G363 A3 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhuan ke shi hua
篆刻史話
Call Number: CD6174.4 .G85 2000 Availability at InfoHawk

Title: Yuan ya : Zhongguo gu dai zhuan ke yi shu qi pa
元押: 中囯古代篆刻艺朮奇葩
Call Number: CD6175 .Z474 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo zu pu di fang zhi yan jiu
中国族谱地方志硏究
Call Number: CS1162 .C476 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo ren de ming zi bie hao
中国人的名字别号
Call Number: CS2990 .J5 1997 Availability at InfoHawk

Title: Mian xiang 21 shi ji de dong nan Ya : gai ge yu fa zhan
面向21世纪的东南亚: 改革与发展
Call Number: DS526.7 .M53 2000 Availability at InfoHawk

Title: Du shi fang yu ji yao
讀史方輿紀要
Call Number: DS706.5 .K87 1998 Availability at InfoHawk

Title: Er shi shi ji Zhongguo min su xue jing dian
二十世纪中國民俗學經典
Call Number: DS721 .E635 2002 Availability at InfoHawk

Title: Wu guo yu wu min
吾国与吾民
Call Number: DS721 .L58 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo li dai di wang ling mu
中国历代帝王陵墓
Call Number: DS734 H83 1998 Availability at InfoHawk

Title: Er shi si shi ding bu
二十四史訂補
Call Number: DS735.E673 E72 1996 Availability at InfoHawk

Title: San shi liu ji de dian fan
三十六计的典范
Call Number: DS736 .Y45 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo feng su tong shi. Yuan shi she hui juan
中国风俗通史. 原始社会卷
Call Number: DS741.65 .S65 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo feng su tong shi. Xia Shang juan
中国风俗通史. 夏商卷
Call Number: DS741.65 .S66 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo feng su tong shi. Sui Tang Wu dai juan
中国风俗通史. 隋唐五代卷
Call Number: DS747.42 .W829 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo feng su tong shi. Wei Jin Nan bei chao juan
中国风俗通史. 魏晋南北朝卷
Call Number: DS748.18 .Z483 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo feng su tong shi. Yuan dai juan
中国风俗通史. 元代卷
Call Number: DS750.72 .C464 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo feng su tong shi. Liao Jin Xi Xia juan
中国风俗通史. 辽金西夏卷
Call Number: DS750.72 .S664 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo feng su tong shi. Song dai juan
中国风俗通史. 宋代卷
Call Number: DS750.72 .Z464 2001 Availability at InfoHawk

Title: Song Yuan zi zhi tong jian
宋元资治通鉴
Call Number: DS751 .X75 1996 Availability at InfoHawk
Title: Huang Ming zi zhi tong ji san zhong
皇明資治通纪三种
Call Number: DS753 .H7966 1997 Availability at InfoHawk
Title: Guo jia tu shu guan cang Qing dai gu ben nei ge liu bu dang an
國家圖書館藏清代孤本内閣六部檔案
Call Number: DS753.86 .Z46 2003 Availability at InfoHawk
Title: Zhongguo feng su tong shi. Qing dai juan
中国风俗通史. 清代卷
Call Number: DS754.14 .L558 2001 Availability at InfoHawk

Title: Kangxi yu da Qing di guo
康熙与大清帝国
Call Number: DS754.6 .M464 2001 Availability at InfoHawk

Title: Li Oufan zi xuan ji
李欧梵自选集
Call Number: DS775.2 .L442 2002 Availability at InfoHawk

Title: Sun Zhongshan yu Song Qingling
孙中山与宋庆龄
Call Number: DS777 .Z44 2002 Availability at InfoHawk

Title: Liaoning Sheng dang an guan zhen cang Zhang Xueliang dang an
遼寧省檔案館珍藏張學良檔案
Call Number: DS777.488.Z47 A4 1999 Availability at InfoHawk

Title: Xizang shi zhi
西藏史志
Call Number: DS785 .X593 2003 Availability at InfoHawk
Title: Zang di niu pi shu
藏地牛皮书
Call Number: DS786 .Y5 2002 Availability at InfoHawk

Title: Gu guo xun zong : Sanxingdui wen hua de xing qi ji qi ying xiang
古国寻踪: 三星堆文化的兴起及其影响
Call Number: DS793.S2174 J53 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xinjiang shi zhi
新疆史志
Call Number: DS793.S62 X58 2002 Availability at InfoHawk
Title: Li shi di ju bian : Xianggang zheng quan jiao jie ji shi
历史的巨变: 香港政权交接纪实
Call Number: DS796.H757 L535 1997 Availability at InfoHawk

Title: Dongjing zhi lue
東京志略
Call Number: DS797.44.K354 S65 1999 Availability at InfoHawk

Title: Li shi de ning mou : Qing mo Min chu Kunming she hui feng mao she ying ji shi (1896-1925)
历史的凝眸: 清末民初昆明社会风貌摄影纪实(1896-1925)
Call Number: DS797.86.K86 F73 2000 Availability at InfoHawk

Title: Guo min dang qu Tai gao guan da jie ju
国民党去台高官大结局
Call Number: DS799.82.A2 H838 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu dai de di tu ce hui
中国古代的地图测绘
Call Number: GA1121 .G45 1998 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo cun zhuang de gong ye hua mo shi
中国村庄的工业化模式
Call Number: HC427.92 .Z453 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo nong min zu zhi hua yan jiu chu tan
中国农民组织化硏究初探
Call Number: HD1486.C54 C44 2003 Availability at InfoHawk

Title: Man tie mi dang : Man tie yu yi min. zong he juan
滿鐵密檔: 滿鐵與移民. 綜合卷
Call Number: HE3290.M5 M364 2003 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo zao qi bo lan hui zi liao hui bian
中国早期博览会资料汇编
Call Number: HF5475.C5 Z56 2003 Availability at InfoHawk
Title: Xian Qin huo bi tong lun
先秦货币通论
Call Number: HG1283 .H88 2001 Availability at InfoHawk

Title: Nü ren shi kou jing
女人是口井
Call Number: HQ1216 .S66 2000 Availability at InfoHawk

Title: Nü ren ri ji
女人日记
Call Number: HQ1227 .N8 1999 Availability at InfoHawk

Title: Nü xing ci dian : shen ti shuo hua
女性词典: 身体说话
Call Number: HQ1227 .Y878 2001 Availability at InfoHawk

Title: Hun lian chong tu zhong de nü ren
婚恋冲突中的女人
Call Number: HQ684 .J56 1998 Availability at InfoHawk

Title: Guangdong shi pu zhi yan jiu
广东世仆制硏究
Call Number: HT1244.G836 H83 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo han lin zhi du yan jiu
中国翰林制度硏究
Call Number: JQ1512.Z55 Y36 1996 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo di fang zheng fu ti zhi jie gou
中国地方政府体制结构
Call Number: JS7353.A2 C466 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xiang zhen zu zhi diao cha
中国乡镇组织调查
Call Number: JS7353.A8 Z46 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhong gong guan chang mou sha an
中共官場谋殺案
Call Number: KNQ4516 .Z464 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gao xiao
中国高校
Call Number: L961.C6 C4835 1998 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu dai jian zhu
中国古代建筑
Call Number: NA1540 .L74 1997 Availability at InfoHawk

Title: Han dai hua xiang shi tong lun
汉代画像石通论
Call Number: NB1280 .W34 2001 Availability at InfoHawk

Title: Gansu Fo jiao shi ke zao xiang
甘肃佛教石刻造像
Call Number: NB1912.B83 Z35 2001 Availability at InfoHawk

Title: Dai Dunbang Dao jiao ren wu hua ji
戴敦邦道敎人物画集
Call Number: ND1049.D345 A4 2001 Availability at InfoHawk

Title: Li Jian, Xie Lansheng shu hua
黎簡 謝蘭生書畫
Call Number: ND1049.L4756 L53 1993 Availability at InfoHawk

Title: Wei Jin can zhi shu feng
魏晋残纸书风
Call Number: NK3634.A2 W45 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhu Ming yi cui : Nanjing Ming gu gong chu tu tao ci
朱明遺萃: 南京明故宮出土陶瓷
Call Number: NK4565.5 Z48 1996 Availability at InfoHawk

Title: Gu dai yu qi tong lun
古代玉器通论
Call Number: NK5750.2.C6 Y78 2002 Availability at InfoHawk

Title: Gu wen xian zheng li yu gu Han yu yan jiu
古文献整理与古汉语硏究
Call Number: PL1071 .W85 2001 Availability at InfoHawk

Title: Han zi fu hao xue
汉字符号学
Call Number: PL1171 .H858 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xu Miao yin qie yan jiu
徐邈音切硏究
Call Number: PL1201 .J537 1999 Availability at InfoHawk

Title: Chuan tong yin yun xue shi yong jiao cheng
传统音韵学实用敎程
Call Number: PL1201 .Z68 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xun gu wen xue cong gao
訓詁問學叢稿
Call Number: PL1291 .W257 2001 Availability at InfoHawk

Title: Wen xue yan jiu fa
文學研究法
Call Number: PL2258 .Y36 1979 Availability at InfoHawk
Title: Qing chu shi wen yu shi ren jiao you kao
清初詩文與士人交遊考
Call Number: PL2297 .X54 2001 Availability at InfoHawk

Title: Tongcheng pai yan jiu
桐城派研究
Call Number: PL2297 .Z48 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo li dai shi ge tong dian
中国历代诗歌通典
Call Number: PL2306 .Z46 1999 Availability at InfoHawk

Title: Tang Song ba da jia wen ge zuan ping
唐宋八大家文格纂評
Call Number: PL2409 .T26 1975 Availability at InfoHawk
Title: Tang xie ben Lun yu Zheng shi zhu yan jiu : yi kao ju fu yuan quan shi wei zhong xin di kao cha
唐寫本論語鄭氏注研究: 以考據復原詮釋為中心的考查
Call Number: PL2471.Z6 C435 1996 Availability at InfoHawk

Title: Li dai fu hui
歷代賦彙
Call Number: PL2519.F8 L54 1999 Availability at InfoHawk

Title: Li sao zuan yi
離騷纂義
Call Number: PL2661.L53 L5 1982 Availability at InfoHawk
Title: Sima Xiangru ji jiao zhu
司馬相如集校注
Call Number: PL2663.S8 Z724 2000 Availability at InfoHawk

Title: Wu bai si feng tang shi zhao
五百四峰堂诗钞
Call Number: PL2718.I117 W8 2000 Availability at InfoHawk

Title: Chao ben Liao zhai wen ji
抄本聊斋文集
Call Number: PL2722.U2 A6 1998 Availability at InfoHawk
Title: Miao fu xuan ping Shi tou ji
妙復軒評石頭記
Call Number: PL2727.S2 A1 2002b Availability at InfoHawk

Title: Hong lou meng gai lun
红楼夢概論
Call Number: PL2727.S2 F365 2002 Availability at InfoHawk

Title: Hong lou meng de ban ben ji qi jiao kan
红樓夢的版本及其校勘
Call Number: PL2727.S2 Z455 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ba xian quan zhuan
八仙全传
Call Number: PL2732.U2655 B3 2000 Availability at InfoHawk

Title: Chun lao ji
春醪集
Call Number: PL2781.A57 C48 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhang Jingsheng wen ji
张竞生文集
Call Number: PL2837.C5498 A6 1998 Availability at InfoHawk

Title: Jiu yang ru shui
秋阳如水
Call Number: PL2852.S8 A6 1998 Availability at InfoHawk

Title: Nü ren zhuan : yi ge nü ren de cheng zhang shi
女人传: 一个女人的成长史
Call Number: PL2861.A53 N8 1999 Availability at InfoHawk

Title: Maqiao ci dian : chang pian xiao shuo
马桥词典: 长篇小说
Call Number: PL2861.A662 M3612 2001 Availability at InfoHawk

Title: Ru shi wo wen
如是我闻
Call Number: PL2861.O3312 R8 1997 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xi qu zhi. Hainan juan
中国戏曲志. 海南卷
Call Number: PL2875.H35 Z466 1998 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo zhi qing bu luo. Di 2 bu : qing nian liu fang zhe
中国知靑部落. 第2部. 靑年流放者
Call Number: PL2875.O1513 Z28 2001 Availability at InfoHawk

Title: Lian ai tong yi shu
戀愛同意書
Call Number: PL2878.A695 L53 1999 Availability at InfoHawk

Title: Bi hai qing tian
碧海情天
Call Number: PL2879.Y86 B5 1988 Availability at InfoHawk

Title: Ji xiang hua yuan
吉祥花园
Call Number: PL2892.A424 J5 2001 Availability at InfoHawk

Title: Sitaiyin zai Shanghai de mi mi sheng huo
斯泰因在上海的秘密生活
Call Number: PL2966.E59 S58 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xi qu zhi. Zhejiang juan
中国戏曲志. 浙江卷
Call Number: PL3031.C52 Z583 1997 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo wen hua zhong de Taiwan wen xue
中国文化中的台湾文学
Call Number: PL3031.T3 Z65 2002 Availability at InfoHawk

Title: Hua wen hou zhi min wen xue : Zhongguo, dong nan ya de ge an yan jiu
华文后殖民文学:中囯、东南亚的个案硏究
Call Number: PL3082 .W65 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xi qu zhi. Beijing juan
中国戏曲志. 北京卷
Call Number: PN2875.B45 Z466 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xi qu zhi. Guizhou juan
中国戏曲志. 贵州卷
Call Number: PN2875.G859 Z488 1999 Availability at InfoHawk

Title: Lan yuan ji cui : wu shi nian Zhongguo kun ju yan chu ju ben xuan
兰苑集萃: 五十年中国昆剧演出剧本选
Call Number: PN2875.J53 L36 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xi qu zhi. Ningxia juan
中国 戏曲志. 宁夏卷
Call Number: PN2875.N56 Z483 1996 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xi qu zhi. Qinghai juan
中国戏曲志. 青海卷
Call Number: PN2875.Q25 Z466 1998 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xi qu zhi. Sichuan juan
中国戏曲志. 四川卷
Call Number: PN2875.S78 Z483 1995 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xi qu zhi. Jiangxi juan
中国戏曲志. 江西卷
Call Number: PN2876.K535 Z454 1998 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xi qu zhi. Shanghai juan
中国 戏曲志. 上海卷
Call Number: PN2876.S5 Z483 1996 Availability at InfoHawk

Title: Ju jiao jiao dian fang tan
聚焦焦点访谈
Call Number: PN5367.T4 J8 1999 Availability at InfoHawk

Title: Tu shuo Zhongguo gu dai ke ji
图说中囯古代科技
Call Number: Q127.C5 T88 1999 Availability at InfoHawk

Title: Wei sheng xue da ci dian
卫生学大词典
Call Number: RA776 .W45 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo Menggu wen gu ji zong mu
中国蒙古文古籍总目
Call Number: Z3101 .C493 1999 Availability at InfoHawk

Media Materials
Title: An hua
暗花
Call Number: Video record 15013 DVD Availability at InfoHawk

Title: Bian cheng san xia
邊城三俠
Call Number: Video record 14813 DVD Availability at InfoHawk

Title: Bian fu chuan qi
蝙〓 傳奇
Call Number: Video record 14965 DVD Availability at InfoHawk

Title: Da zui xia
大醉俠
Call Number: Video record 14960 DVD Availability at InfoHawk

Title: Hong fen
红粉
Call Number: Video record 14958 DVD Availability at InfoHawk

Title: Jue zhan Zi jin zhi dian
决战紫禁之巅
Call Number: Video record 14812 DVD Availability at InfoHawk

Title: Liu xing hu die jian
流星蝴蝶劍
Call Number: Video record 14990 DVD Availability at InfoHawk

Title: Manzhou hu xing dong
满州虎行动
Call Number: Video record 14959 VCD Availability at InfoHawk

Title: Qian shou
牵手
Call Number: Video record 14971 VCD Availability at InfoHawk

Title: Tian ya, ming yue, dao
天涯・明月・刀
Call Number: Video record 14964 DVD Availability at InfoHawk

Title: Xi lu Xiang
細路祥
Call Number: Video record 14815 VCD Availability at InfoHawk

Title: Zheng hun qi shi
徵婚啓事
Call Number: Video record 14814 DVD Availability at InfoHawk

Title: Zou xiang gong he
走向共和
Call Number: Video record 14988 VCD Availability at InfoHawk

Online Materials