CHINESE COLLECTION

Month (2003):   10 | 11 | 12
Month (2004):   01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08

New Acquisitions for 05/2004. If your browser cannot display Chinese, check 05/2004(.pdf)

Print Materials
Title: Zhongguo jin san bai nian xue shu shi
中国近三百年学术史
Call Number: AZ791.C3642 L52 2001 Availability at InfoHawk

Title: Yi zhi dao : shang gu ke xue jie mi
易之道:上古科学揭秘
Call Number: B126.I2 M536 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ru xue yu wei lai
儒学与未来
Call Number: B127.C65 L597 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xunzi wen xue yu mei xue
荀子文學與美學
Call Number: B128.H7 Z54 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhi du hua ru jia ji qi jie ti
制度化儒家及其解体
Call Number: B5233.C6 G36 2003 Availability at InfoHawk

Title: Fujian Zhu zi xue
福建朱子学
Call Number: B5233.N45 K34 1986 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo sheng xiao wen hua
中国生肖文化
Call Number: BF1714.C5 C345 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xing ming, shu xing, ren sheng
姓名・属相・人生
Call Number: BF1714.C5 L58 1999 Availability at InfoHawk

Title: Shen mei ying yong xue
审美应用学
Call Number: BH39 .L578 1998 Availability at InfoHawk

Title: Song Ming dao jiao si xiang yan jiu
宋明道敎思想 硏究
Call Number: BL1920 .K65 2002 Availability at InfoHawk

Title: Sui Tang fo xue yu Zhongguo wen xue
隋唐佛学与中国文学
Call Number: BQ1029.C62 C464 2002 Availability at InfoHawk

Title: Fo xue yu wen xue
佛學與文學
Call Number: BQ1029.C62 Z46 1997 Availability at InfoHawk

Title: Jian wang zhi lai : liang an fo xue jiao yu yan jiu xian kuang yu fa zhan yan tao hui lun wen zhuan ji.
鑑往知來:兩岸佛學敎育硏究現況與發展硏討會論文專集
Call Number: BQ162.T35 L53 2001 Availability at InfoHawk

Title: Shuo bu jin de Guanshiyin -- Yin jing. ju dian. tu shuo.
说不尽的观世音 -- 引经. 据典. 图说.
Call Number: BQ4710.A8 Z436 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhonghua fo xue jing shen
中华佛学精神
Call Number: BQ632 .Z468 2002 Availability at InfoHawk

Title: Gu wen xian de xing zhi he zhuang xiu ji fa
古文献的形制和裝修技法
Call Number: CD2031 .T784 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo you xia shi
中國游侠史
Call Number: CR4529.C6 W366 2001 Availability at InfoHawk

Title: Saijinhua ben shi
赛金花本事
Call Number: CT1828.S35 L58 1985 Availability at InfoHawk
Title: Zhang Taiyan xue shu nian pu
章太炎學術年谱
Call Number: CT3990.C4 Y36 1996 Availability at InfoHawk

Title: Wu Mi de qing gan shi jie
吴宓的情感世界
Call Number: CT3990.W77 H429 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo ming ci
中国名祠
Call Number: DS706.3 .L87 2002 Availability at InfoHawk

Title: Sha mo kao gu tong lun
沙漠考古通论
Call Number: DS715 .J552 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo wen hua shi
中國文化史
Call Number: DS721 .W3337355 1997 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo wen hua shi
中国文化史
Call Number: DS721 .Z4836 2002 Availability at InfoHawk

Title: Shanghai wen hua yi shu zhi
上海文化兿術志
Call Number: DS727 .S468 2001 Availability at InfoHawk

Title: Chen Yinke ji. Jiang yi ji za gao.
陳寅恪集. 講義及雜稿.
Call Number: DS734.7 .C456 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo shi xue shi zi liao bian nian
中国史学史资料编年
Call Number: DS734.7 .Z46 1987 Availability at InfoHawk

Title: Fan Wenlan xue shu si xiang ping zhuan
范文澜学术思想评传
Call Number: DS734.9.F33 C45 2000 Availability at InfoHawk

Title: Jian Bozan xue shu si xiang ping zhuan
翦伯赞学术思想评传
Call Number: DS734.9.J53 W36 2000 Availability at InfoHawk

Title: Gu Jiegang xue ji
顾颉刚学记
Call Number: DS734.9.K8 G833 2002 Availability at InfoHawk

Title: Faguo Han xue
法国汉学
Call Number: DS734.95 .F3 1996 Availability at InfoHawk

Title: Guo ji Han xue = International sinology. 3
国际汉学 = International sinology. 3
Call Number: DS734.95 .G86 1999 Availability at InfoHawk

Title: Di xia jun tuan Bing ma yong : Qian gu Qin ling yu Qin wen hua
地下軍團兵馬俑 : 千古秦陵與秦文化
Call Number: DS747.9.C47 D529 2001 Availability at InfoHawk

Title: Wei Jin Nan Bei chao zheng zhi zhi du yan jiu
魏晉南北朝政治制度硏究
Call Number: DS748.17 .C43 1994 Availability at InfoHawk

Title: Guan Yu, Guan gong, he Guang sheng : Zhongguo li shi wen hua zhong de Guan Yu xue shu yan tao hui lun wen ji
關羽, 關公和關聖 :中國歷史文化中的關羽學術硏討會論文集
Call Number: DS748.29.K82 Z46 2001 Availability at InfoHawk

Title: Song shu jiao yi
宋书校议
Call Number: DS748.6.S523 D55 2002 Availability at InfoHawk

Title: Guo jia tu shu guan cang Qing dai gu ben wai jiao dang an
國家圖書館藏清代孤本外交檔案
Call Number: DS754.18 .Z46 2003 Availability at InfoHawk
Title: Zhejiang yu ya pian zhan zheng xin lun
浙江与鸦片战争新论
Call Number: DS757.5 .Z458 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zeng Guofan shi tu san bu qu
曾国藩仕途三部曲
Call Number: DS758.23.Z46 S55 2002 Availability at InfoHawk

Title: Tai ping tian guo xi jian shi liao san zhong
太平天国稀见史料三种
Call Number: DS758.7 .T3416 1995 Availability at InfoHawk
Title: Wo zai Cixi shen bian de ri zi
我在慈禧身邊的日子
Call Number: DS763.63.T96 J56 2001 Availability at InfoHawk

Title: Hei qi, hei qi : Liu Yongfu ju Ri bao Tai chuan qi
黑旗!黑旗!: 刘永福拒日保台传奇
Call Number: DS764.23.L59 Z43 1997 Availability at InfoHawk

Title: Guo jia tu shu guan cang Minguo gu ben wai jiao dang an
國家圖書館藏民國孤本外交檔案
Call Number: DS775.8 .Z46 2003 Availability at InfoHawk
Title: Huaihai zhan yi yan jiu = Huaihai zhanyi yanjiu
淮海战役硏究 = Huaihai zhanyi yanjiu
Call Number: DS777.5425.H83 L53 2002 Availability at InfoHawk

Title: Yang Shangkui zhuan
杨尚奎傳
Call Number: DS778.Y281 Y36 2000 Availability at InfoHawk

Title: Ye Jianying zai fei chang shi qi, 1966-1976
叶剑英在非常时期, 1966-1976
Call Number: DS778.Y36 F368 2002 Availability at InfoHawk

Title: Shanxi xi qu bei ke ji kao
山西戲曲碑刻輯考
Call Number: DS793.S3 F464 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xian Qin san Jin di qu de she hui yu fa jia wen hua yan jiu
先秦三晋地区的社会与法家文化硏究
Call Number: DS793.S3 Z537 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xianggang lao hua jing zhi sheng huo jiu mao
香港老花鏡之生活舊貌
Call Number: DS796.H75 W8 1996 Availability at InfoHawk

Title: Dunhuang cang sang
敦煌沧桑
Call Number: DS797.28.D864 Y35 2002 Availability at InfoHawk

Title: Gu Shu de hui huang : Sanxingdui wen hua yu gu Shu wen ming de xia xiang
古蜀的辉煌 : 三星堆文化与古蜀文明的遐想
Call Number: DS797.77.S258 H824 2002 Availability at InfoHawk

Title: Sanxingdui : zhen jing tian xia de dong fang wen ming
三星堆: 震惊天下的东方文明
Call Number: DS797.77.S258 H83 2002 Availability at InfoHawk

Title: Jin nian lai liang an jiao liu zheng fu kai fang cuo shi ji zhong gong zu rao shi li
近年來兩岸交流政府開放措施及中共阻擾事例
Call Number: DS799.63.C6 C456 1998 Availability at InfoHawk

Title: Er shi yi shi ji de Taiwan : da lu lü Mei xue zhe zhi zhan wang
二十一世紀的臺灣: 大陸旅美學者之展望
Call Number: DS799.845 .E68 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zheng fu da lu zheng ce zhong yao wen jian
政府大陸政策重要文件
Call Number: DS799.848 .Z4665 2002b Availability at InfoHawk

Title: Xun zhao Beijing ren
尋找北京人
Call Number: GN284.7 .L55 2001 Availability at InfoHawk
Title: Long pao
龙袍
Call Number: GT1555 .W43 2003 Availability at InfoHawk

Title: Dunhuang shi ku wu yue yi shu
敦煌石窟舞乐艺术
Call Number: GV1692.D86 G36 2000 Availability at InfoHawk

Title: Cheng xiang she hui, cong ge li zou xiang kai fang : Zhongguo hu ji zhi du yu hu ji fa yan jiu
城乡社会, 从隔离走向开放 : 中国戶籍制度與戶籍法硏究
Call Number: HA39.C48 Y78 2002 Availability at InfoHawk

Title: Wei guan jing ji xue
微观经济学
Call Number: HB180.C5 L53 1997 Availability at InfoHawk

Title: Gao shou guo zhao : ce hua da shi he shang jie da wan long men dui zhen
高手过招 :策划大师和商届大腕龙门对阵
Call Number: HC426.5.A2 Z43 1999 Availability at InfoHawk

Title: Guo you qi ye guo sheng jiu ye fen xi
国有企业过剩就业分析
Call Number: HD5830.A6 Z437 2002 Availability at InfoHawk

Title: Yi Han, Han Ying dian li gong ye ci dian
英汉・汉英电力工业词典
Call Number: HD9685.A2 N64 1998 Availability at InfoHawk

Title: Guo ji jing ji xue
国际经济学
Call Number: HF1359 .H83 1998 Availability at InfoHawk

Title: Han Ying Ri guo ji shang wu ci dian
汉英日国际商务词典
Call Number: HF1373 .H36 1998 Availability at InfoHawk

Title: Quan qiu hua yu wei lai Zhongguo = Globalization and future China
全球化与未来中国 = Globalization and future China
Call Number: HF1418.5 .W85 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ming Qing Shanxi shang ren yan jiu = Mingqing Shanxi shangren yanjiu
明清山西商人硏究 = Mingqing Shanxi shangren yanjiu
Call Number: HF3839.S52 H83 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ying Han, Han Ying xian dai cai kuai ci dian
英汉、汉英现代财会词典
Call Number: HF5621 .C44 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo wen ren de fei zheng chang si wang
中国文人的非正常死亡
Call Number: HM728 .L524 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zai hun jia ting zhuang kuang diao cha = Investigate of digamous family
再婚家庭状况调查 = Investigate of digamous family
Call Number: HQ1019.C6 Z43 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xing de li shi
性的歷史
Call Number: HQ18.C6 L58273 2001 Availability at InfoHawk

Title: Du qi dao xi gai zhi jian
肚臍到膝蓋之间
Call Number: HQ31 .T36 1998 Availability at InfoHawk

Title: Nan ren si, xing
男人思・想
Call Number: HQ684 .L5 1998 Availability at InfoHawk

Title: Gu dai Beijing cheng shi guan li
古代北京城市管理
Call Number: HT169.C52 B3735 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo she hui fu li yu she hui jin bu bao gao (2001)
中国社会福利与社会进步报告 (2001)
Call Number: HV418.A2 Z4664 2000 Availability at InfoHawk

Title: She hui fu li she hui hua : Shanghai yu Xianggang she hui fu li ti xi bi jiao
社会福利社会化 :上海与香港社会福利体系比较
Call Number: HV420.S46 S474 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xian Qin liang Han yin yang wu xing shuo di zheng zhi si xiang
先秦兩汉陰陽五行說的政治思想
Call Number: JA84.C6 S92 1993 Availability at InfoHawk

Title: Qing dai han lin yuan zhi du
清代翰林院制度
Call Number: JQ1512.Z13 A6 2002 Availability at InfoHawk

Title: 20 shi ji Zhong Mei guan xi yu guo ji fa
20世纪中美关系与国际法
Call Number: JX1570 .Y26 2002 Availability at InfoHawk

Title: Liang an ren min guan xi tiao li ji xiang guan xu ke ban fa
兩岸人民關係條例暨相關許可辦法
Call Number: KNP303 .L53 1998 Availability at InfoHawk

Title: Lun fa de cheng zhang : Lai zi Zhongguo nan fang shan di fa lü min zu zhi de quan shi
论法的成长: 来自中国南方山地法律民族志的诠释
Call Number: KNQ2467.M56 Z473 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo qu yi yin yue ji cheng. Jilin juan
中国曲艺音乐集成.吉林卷
Call Number: M1804 .Z9737 2000 Availability at InfoHawk

Title: Qing mo Min chu bao kan tu hua ji cheng
淸末民初報刊圖畫集成
Call Number: NC970 .Q564 2003 Availability at InfoHawk
Title: Qing mo Min chu bao kan tu hua ji cheng xu bian
淸末民初報刊圖畫集成續編
Call Number: NC970 .Q5643 2003 Availability at InfoHawk
Title: Zhongguo hua yu yan yu biao da
中国画语言与表达
Call Number: ND1040 .L43 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ming dai shan shui hua ji : Nanjing bo wu yuan cang
明代山水画集: 南京博物院藏
Call Number: ND1043.5 .N265 2000 Availability at InfoHawk

Title: Chen Huiguan xin hui quan ben Xi you ji
陳惠冠新绘全本西游记
Call Number: ND1049 .C46 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu dai ming hua zi liao lei bian. Shan shui
中囯古代名画资料类编. 山水
Call Number: ND1366.7 .Z46 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu dai ming hua zi liao lei bian. Hua niao
中囯古代名画资料类编. 花鸟
Call Number: ND1403.C5 Z46 1999 Availability at InfoHawk

Title: Guangdong bei ke ji
广东碑刻集
Call Number: ND1457.C53 G833 2001 Availability at InfoHawk

Title: Wu diao ya wan
五雕雅玩
Call Number: NK5500 .S58 2003 Availability at InfoHawk

Title: Ru yu : ai yu de gu shi
如玉: 爱玉的故事
Call Number: NK5750.2.C6 Z46 2003 Availability at InfoHawk

Title: Gu dai tong gu tong lun
古代铜鼓通论
Call Number: NK8000 .J459 1999 Availability at InfoHawk

Title: Yu yan wen zi lun ji
语言文字论集
Call Number: PL1071 .B84 1997 Availability at InfoHawk

Title: Wu bi zi xing su cha shou ce
五笔字型速查手册
Call Number: PL1074.5 .Z48 2002 Availability at InfoHawk

Title: Dong Han--Sui chang yong ci yan bian yan jiu
东汉-隋常用词演变硏究
Call Number: PL1077 .W34 2000 Availability at InfoHawk

Title: Han zi tong yong sheng su yan jiu
漢字通用聲素硏究
Call Number: PL1201 .Z43 2002 Availability at InfoHawk

Title: Han yu zao ci yan jiu
語造詞硏究
Call Number: PL1231 .C49 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xue sheng bian ci tong
学生辨词通
Call Number: PL1271 .X84 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu wen zi xue tong lun
中国古文字学通论
Call Number: PL1281 .K328 1996 Availability at InfoHawk

Title: Ku yu 2000
酷语2000
Call Number: PL1497 .K8 2001 Availability at InfoHawk

Title: Dong fang yu yan yu wen hua = Dongfang yuyan yu wenhua
东方语言与文化 = Dongfang yuyan yu wenhua
Call Number: PL1525 .D66 2002 Availability at InfoHawk

Title: Nei Menggu xi bu fang yan yu fa yan jiu
內蒙古西部方言语法硏究
Call Number: PL1900.I56 X56 1997 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo zhi qing wen xue shi
中国知靑文学史
Call Number: PL2303.Y17 Z46 2002 Availability at InfoHawk

Title: Su qing ya yun : Dunhuang fu xuan xi
俗情雅韵: 敦煌赋选析
Call Number: PL2309.F8 F82 2000 Availability at InfoHawk

Title: Tang shi zhi wu tu jian
唐詩植物圖鑑
Call Number: PL2321 .P36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Tang shi xin shang = T'ang poetry
唐詩欣賞 = T'ang poetry
Call Number: PL2321 .T297 1991 Availability at InfoHawk
Title: Meng long shi er shi wu nian : piao bo
朦胧诗 二十五年: 漂泊
Call Number: PL2333 .S863 2002 Availability at InfoHawk

Title: Shi shi qi xie : Dunhuang xiao shuo xuan xi
石室奇谐: 敦煌小说选析
Call Number: PL2415 .F83 2000 Availability at InfoHawk

Title: San li yan jiu lun zhu ti yao
三禮硏究論著提要
Call Number: PL2467.Z7 W36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Chu ci wen hua yan jiu
楚辞文化硏究
Call Number: PL2521.C54 X54 2002 Availability at InfoHawk

Title: Chu ci mei lun
楚辞美论
Call Number: PL2661.Z5 Y267 2001 Availability at InfoHawk

Title: Liu Ji ji
刘基集
Call Number: PL2694.L48 A6 1999 Availability at InfoHawk

Title: Jin Ping Mei she hui feng su
金瓶梅社会风俗
Call Number: PL2698.H73 Z555 2002 Availability at InfoHawk

Title: Li Yu zhuan
李渔传
Call Number: PL2698.L52 Z97 2002 Availability at InfoHawk

Title: Hong lou meng an : Qi yuan hong xue lun wen ji
紅樓夢案: 棄園紅學論文集
Call Number: PL2727.S2 Z976 2000 Availability at InfoHawk

Title: Guantang ji lin : wai er zhong
观堂集林 :外二种
Call Number: PL2732.A5 G8 2001 Availability at InfoHawk

Title: Qian Zhongshu yan jiu ji kan
钱锺书研究集刊
Call Number: PL2749.C8 Z59 1999 Availability at InfoHawk

Title: Wu Zhongjie ping dian Lu Xun za wen
吴中杰评点鲁迅杂文
Call Number: PL2754.S5 Z9455 2000 Availability at InfoHawk

Title: Yu Pingbo nian pu
俞平伯年谱
Call Number: PL2831.P5 Z86 2001 Availability at InfoHawk

Title: Fu Lei quan ji
傅雷全集
Call Number: PL2858 .L4 2002 Availability at InfoHawk

Title: Shen ti zhuan : yi ge sheng ming de jing shen shi
身体传: 一个生命的精神史
Call Number: PL2861.A53 S44 1999 Availability at InfoHawk

Title: Xinkong Tang ti hua shi ji
新孔堂題畫詩集
Call Number: PL2863.5.Z46 X56 1997 Availability at InfoHawk

Title: Cao fang zi
草房子
Call Number: PL2912.A56 C36 2003 Availability at InfoHawk

Title: Ren shi gu shi
人事故事
Call Number: PL2919.Y826 A6 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xia yi wei Nuobei'er he ping jiang de huo de zhe Bengbeng de gu shi
下一位诺贝尔和平奖的获得者蹦蹦的故事
Call Number: PL2921.2.X5 X53 2000 Availability at InfoHawk

Title: Guo feng
囯風
Call Number: PL2922.F36 G86 2002 Availability at InfoHawk

Title: Shanghai xian ren
上海闲人
Call Number: PL2928.C45 S46 2002 Availability at InfoHawk

Title: Jiao shou lou
敎授楼
Call Number: PL2928.X536 J53 2002 Availability at InfoHawk

Title: Da Dunhuang
大敦煌
Call Number: PL2972.Z46 D3 2000 Availability at InfoHawk

Title: Ming sha yi yin : Dunhuang ci xuan ping
鸣沙遗音: 敦煌词选评
Call Number: PL3031.D86 S85 2000 Availability at InfoHawk

Title: Xi chui wen xue yi zhen : Dunhuang wen xue tong su tan
西陲文学遗珍: 敦煌文学通俗谈
Call Number: PL3031.D86 Y36 2000 Availability at InfoHawk

Title: Da lu yan hai Diqu zhong yao cheng shi biao yan chang di gai kuang
大陸沿海地區重要城市表演場地槪況
Call Number: PN1589.C5 D3 1999 Availability at InfoHawk

Title: Fan pai Zhang Yimou
翻拍张艺谋
Call Number: PN1998.3.Z495 Z53 2001 Availability at InfoHawk

Title: Mei Lanfang biao yan yi shu tu ying
梅蘭芳表演藝術圖影
Call Number: PN2878.M4 M355 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo hang ye bao fa zhan zhi lu
中囯行业报发展之路
Call Number: PN5364 .Z525 1999 Availability at InfoHawk

Title: Wo yu Da gong bao
我与大公报
Call Number: PN5369.T53 D33 2002 Availability at InfoHawk

Title: Han Ying Ri Han dian nao ci dian
汉英日韩电脑词典
Call Number: QA76.15 .H315 2001 Availability at InfoHawk

Title: Ying Han ge ren ji suan ji xiang jie ci dian
英汉个人计算机详解辞典
Call Number: QA76.15 .H5912 2000 Availability at InfoHawk

Title: Ying Han shuang xiang ji suan ji ci dian
英汉双向计算机词典
Call Number: QA76.15 .Y54 2002 Availability at InfoHawk

Title: Yi yong gu han yu zi dian
医用古汉语字典
Call Number: R121 .H83 1992 Availability at InfoHawk

Title: Jun shi yi xue ci dian
军事医学辞典
Call Number: RC971 .J86 1997 Availability at InfoHawk

Title: Ying Han tu mu jian zhu tong yong ci hui
英汉土木建筑通用词汇
Call Number: TA9 .Y575 1999 Availability at InfoHawk

Title: Huan jing hua xue fen lei ci dian
环境化学分类辞典
Call Number: TD193 .H836 2000 Availability at InfoHawk

Title: Ying Han shuang jie qi che gong cheng ci dian
英汉双解汽车工程词典
Call Number: TL9 .D5312 2000 Availability at InfoHawk

Title: Shou gong yin ran ji fa
手工印染技法
Call Number: TT853 .J56 1993 Availability at InfoHawk

Title: Sunzi bing fa xin yi : Yinque shan Han mu zhu jian jiao ben
孙子兵法新译 :银雀山汉墓竹简校本
Call Number: U101 .S96 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xin bian Ying Han Han Ying jun shi ci dian
新编英汉汉英军事词典
Call Number: U25 .X56 1999 Availability at InfoHawk

Title: Ying yin zhen ben gu ji wen xian ju yao
影印珍本古籍文献举要
Call Number: Z1029 .Y56 2002 Availability at InfoHawk

Title: Gu dai ban yin tong lun
古代版印通论
Call Number: Z186.C5 L523 2000 Availability at InfoHawk

Title: Yin shua zhi guang : guang ming lai zi dong fang
印刷之光 : 光明来自东方
Call Number: Z186.C5 Y56 2000 Availability at InfoHawk

Title: Beijing tu shu guan chu ban she tu shu zong mu (1979-1999)
北京图书馆出版社图书总目 (1979-1999)
Call Number: Z3102.8 .B45 1999 Availability at InfoHawk

Media Materials
Title: Da han tian zi
大汉天子
Call Number: Video record 15185 VCD Availability at InfoHawk

Title: Di ying shi ba nian
敌营十八年
Call Number: Video record 15195 VCD Availability at InfoHawk

Title: Qi shi er jia fang ke
七十二家房客
Call Number: Video record 15097 DVD Availability at InfoHawk

Title: Shao lin si
少林寺
Call Number: Video record 15096 DVD Availability at InfoHawk

Title: Si shi tong tang
四世同堂
Call Number: Video record 11015 VCD Availability at InfoHawk

Title: Xiao cheng zhi chun [videorecording] = Springtime in a small town
小城 之春 [videorecording] = Springtime in a small town
Call Number: Video record 15246 VCD Availability at InfoHawk

Title: Yao a yao, yao dao wai po qiao
摇啊摇, 摇到外婆桥
Call Number: Video reocrd 15148 VCD Availability at InfoHawk

Title: Zi chai ji [videorecording] = The legend of purple hairpin
紫钗記 [videorecording] = The legend of purple hairpin
Call Number: Video record 15242 DVD Availability at InfoHawk

Online Materials