CHINESE COLLECTION

Month (2003):   10 | 11 | 12
Month (2004):   01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08

New Acquisitions for 06/2004. If your browser cannot display Chinese, check 06/2004(.pdf)

Print Materials
Title: Gu jin tu shu ji cheng jing hua
古今图书集成精华
Call Number: AE4 .G8 1998 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo shu yuan shu zhai
中国书院书斋
Call Number: AS445 .C36 2002 Availability at InfoHawk

Title: Geng chen cun gao
庚辰存稿
Call Number: B126 .L77 2000 Availability at InfoHawk

Title: Wu qiu bei zhai zhu zi du ji
無求備齋諸子讀記
Call Number: B126 .Y25 1977 Availability at InfoHawk
Title: Han Feizi xian dai ban
韓非子现代版
Call Number: B128.H34 X56 2003 Availability at InfoHawk

Title: Mozi kao lun
墨子考论
Call Number: B128.M8 Q56 2002 Availability at InfoHawk

Title: "Zhong xue" yu "xi xue" : chong xin jie du xian dai Zhongguo xue shu shi
"中学"与"西学": 重新解读现代中国学术史
Call Number: B5231 .F275 2002 Availability at InfoHawk

Title: Wu shu
巫术
Call Number: BF1612 .S4712 1998 Availability at InfoHawk

Title: Yu ding liu ren zhi zhi
御定六壬直指
Call Number: BF1868.C5 Y84 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zong Baihua
宗白华
Call Number: BH221.C64 Z66 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xian jian
仙鑒
Call Number: BL1929 .C45 1997 Availability at InfoHawk

Title: Zong jiao bi jiao yu dui hua. di er ji
宗敎比较与对话. 第二辑
Call Number: BL80.2 .Z49 2000 Availability at InfoHawk

Title: Yisilan jiao yu Zhongguo she hui
伊斯蘭敎與中國社會
Call Number: BP63.C5 G438 2002 Availability at InfoHawk

Title: Fo jiao ru men san zi jing
佛教入门三字经
Call Number: BQ4012 .L58 2002 Availability at InfoHawk

Title: Wan fa gui xin lu
萬法歸心錄
Call Number: BQ4023 .Z8 2001 Availability at InfoHawk
Title: Cong Yindu fo jiao dao Taiguo fo jiao
從印度佛敎到泰國佛敎
Call Number: BQ408 .S66 2002 Availability at InfoHawk

Title: Han Zang fo xue tong yi da wen
汉藏佛學同異答問
Call Number: BQ4133 .S54 1999 Availability at InfoHawk

Title: Fo jiao yi xue
佛敎醫學
Call Number: BQ4570.M4 C53 2001 Availability at InfoHawk

Title: Dunhuang li chan wen yan jiu
敦煌禮懺文研究
Call Number: BQ4990.T82 W26 1998 Availability at InfoHawk

Title: Gai bian li shi de fo jiao gao seng
改變歷史的佛敎高僧
Call Number: BQ634 .Y824 2002 Availability at InfoHawk

Title: Da sheng fo jiao si xiang
大乗佛敎思想
Call Number: BQ7498 .U3512 2002 Availability at InfoHawk

Title: Hua yan zong ru men
華嚴宗入門
Call Number: BQ8218.4 .L58 2002 Availability at InfoHawk

Title: Li Shutong
李叔同
Call Number: BQ962.U537 C483 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo Tian zhu jiao bian nian shi
中囯天主敎编年史
Call Number: BX1665 .G79 2003 Availability at InfoHawk

Title: Xin bian yuan dai Basiba zi bai jia xing
新编元代八思巴字百家姓
Call Number: CS2990 .Z43 2003 Availability at InfoHawk

Title: Jiang Biwei hui yi lu.
蒋碧微回忆录.
Call Number: CT1828.C527 A3 2002 Availability at InfoHawk

Title: Luo Zhenyu Wang Guowei wang lai shu xin
罗振玉王国维往来书信
Call Number: CT3990.L58 A4 2000 Availability at InfoHawk

Title: Chen Lifu fang tan lu
陈立夫访谈录
Call Number: DS721 .C475547 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu dai wen hua jing yao
中囯古代文化精要
Call Number: DS721 .L666 2003 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo bei fang zhu zu de yuan liu
中国北方诸族的源流
Call Number: DS730 .Z48 2002 Availability at InfoHawk

Title: Bai nian Zhongguo Musilin
百年中国穆斯林
Call Number: DS731.M87 D56 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo Xizang ji Gan Qing Chuan Dian Zang qu fang zhi hui bian
中國西藏及甘青川滇藏区方志彙編
Call Number: DS731.T56 Z45 2003 Availability at InfoHawk

Title: Tujia zu min jian xin yang yu wen hua
土家族民间信仰与文化
Call Number: DS731.T74 X536 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo li shi zhong de jue ding xing hui zhan
中國歷史中的決定性會戰
Call Number: DS738 .N58 2001 Availability at InfoHawk

Title: Pao da Zishiying hao : Zhong Ying Changjiang shi jian shi mo
炮打紫石英号: 中英长江事件始末
Call Number: DS740.5.G5 D66 2000 Availability at InfoHawk

Title: Du shu zha ji. Yi ji, er ji, san ji
讀書札記. 一集, 二集, 三集
Call Number: DS749.3 .C3944 2001 Availability at InfoHawk
Title: Qin ding Ba qi tong zhi
欽定八旗通志
Call Number: DS753.86 .B3 2002 Availability at InfoHawk

Title: Qing dai nong min zhan zheng shi zi liao xuan bian
清代农民战争史资料选编
Call Number: DS753.86 .C434 1984 Availability at InfoHawk
Title: Li Kan shi lun xuan ji
李侃史论选集
Call Number: DS754.13 L55 2002 Availability at InfoHawk

Title: Yi tang xun zong : guan yu Ming Qing zhi ji yi ge shi ren qun ti de xu shu
易堂寻踪: 关于明清之际一个士人群体的敘述
Call Number: DS754.14 .Z36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Wo zai Cixi tai hou shen bian de ri zi
我在慈禧太后身边的日子
Call Number: DS763.63.T96 D58 2001 Availability at InfoHawk

Title: Cong chuan tong zhong qiu bian : wan Qing si xiang shi yan jiu
从传统中求变: 晚清思想史硏究
Call Number: DS768 .W65 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ma Fuxiang zhuan
马福祥传
Call Number: DS777.488.M275 D56 2001 Availability at InfoHawk

Title: Wan nian Chen Duxiu yu Sulian jing yan
晚年陈独秀与苏联经验
Call Number: DS777.5195.C44 A65 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo jing xiang : 90 nian dai wen hua yan jiu
中国镜像: 90年代文化硏究
Call Number: DS779.23 .W368 2001 Availability at InfoHawk

Title: Da guo guan xi yu wei lai Zhongguo
大国关系与未來:中国
Call Number: DS779.27 .D324 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zang zu da ci dian
藏族大辞典
Call Number: DS786 .Z368 2003 Availability at InfoHawk

Title: Luancheng bai nian xin wen lu, 1901-2000
栾城百年新闻录, 1901-2000
Call Number: DS793.L73 L83 2001 Availability at InfoHawk

Title: Deng Shaoqin xi nan min zu shi di lun ji
鄧 少琴 西南 民族 史地 論集
Call Number: DS793.S6445 D46 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xiamen min su
厦门民俗
Call Number: DS796.A5 C445 1999 Availability at InfoHawk

Title: Xiamen ren wu. Hai wai pian
厦门人物海外篇
Call Number: DS796.A5 G83 1999 Availability at InfoHawk

Title: Xiamen zhang gu
廈门掌故
Call Number: DS796.A5 Y43 1999 Availability at InfoHawk

Title: Huizhou
徽州
Call Number: DS797.22.H859 W36 2000 Availability at InfoHawk

Title: Xiamen di zhi
厦门地志
Call Number: DS797.26.x536 C484 1999 Availability at InfoHawk

Title: Da lu zheng ce yu liang an guan xi da ke wen
大陸政策與兩岸關係答客問
Call Number: DS799.63.C6 D38 2000 Availability at InfoHawk

Title: He ping jiao liu, liang xing hu dong, min zhu tong yi : mai xiang xin shi qi de liang an guan xi
和平交流、良性互動、民主統一: 邁向新時期的兩岸關係
Call Number: DS799.63.C6 Z43 1996 Availability at InfoHawk

Title: Zheng fu dui zhong gong "Yi ge Zhongguo di yuan ze yu Taiwan wen ti" bai pi shu di kan fa yu sheng ming
政府對中共「一個中國的原则與臺灣問題」白皮書的看法與聲明
Call Number: DS799.63.C6 Z44 2000 Availability at InfoHawk

Title: Da lu zheng ce yu liang an guan xi ni wen wo da
大陸政策與兩岸關係你問我答
Call Number: DS799.848 .D3 2002 Availability at InfoHawk

Title: Jiao liang : kang Mei yuan Chao zhan zheng ji shi
较量: 抗美援朝战争纪实
Call Number: DS919.5 .J53 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo di tu ce
中国地图冊
Call Number: G2305 .C44 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo he liu shui wen
中国河流水文
Call Number: GB1337 .Z46 1998 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo min jian gu shi ji cheng. Jiangxi juan
中国民间故事集成. 江西卷
Call Number: GR336.J63 Z56 2003 Availability at InfoHawk

Title: Huaxia hun shu hun su
华夏婚书婚俗
Call Number: GT2783.A2 C346 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu dai qi yi
中国古代棋艺
Call Number: GV1330.C6 X8 1997 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo ding ji fu hao
中国顶级富豪
Call Number: HC426.5.A2 Z454 2003 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gong chan dang yu si ying jing ji
中国共产党与私营経济
Call Number: HC427.92 .Z78 2003 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo fa zhan yan jiu : Guo wu yuan fa zhan yan jiu zhong xin yan jiu bao gao xuan
中国发展硏究: 国务院发展硏究中心硏究报告选
Call Number: HC427.95 .Z45552 2003 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xin shi qi nong cun di bian ge. Zhong yang juan
中国新时期农村的变革中央卷
Call Number: HD2097 .C561 1998 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo qi ye kua guo jing ying : Jue ce, guan li yu an li fen xi
中国企业跨国经营: 决策、管理与案例分析
Call Number: HD2910 .Z4834 2003 Availability at InfoHawk

Title: Zun yan : Zhongguo min jian dui Ri suo pei ji shi
尊严: 中国民间对日索赔纪实
Call Number: HD4875.J3 M56 2002 Availability at InfoHawk

Title: Jing ji quan qiu hua yu Zhongguo qi ye "zou chu qu" zhan lue yan jiu
经济全球化与中国企业 "走出去" 战略硏究
Call Number: HF1359 .J55 2003 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo hang ye shi chang yan jiu bao gao
中囯行业市场硏究报告
Call Number: HF5475.C5 Z53 2002 Availability at InfoHawk

Title: Shang yong wen shu fan li
商用文书范例
Call Number: HF5728.C5 S53 1998 Availability at InfoHawk

Title: Zhi shi fen zi yu jin dai Zhongguo de xian dai hua
知识分子与近代中国的现代化
Call Number: HM728 .Z437 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo mi mi she hui
中国秘密社会
Call Number: HS310 .Z467 2002 Availability at InfoHawk
Title: Liu min shi
流民史
Call Number: HV4610.A4 L78 1997 Availability at InfoHawk

Title: Meiguo zhi jie : Mei ji Hua ren yu Meiguo fa lü de zhen shi jiao liang
美国之劫: 美籍华人与美国法律的真实较量
Call Number: HV6197.U5 D56 2002 Availability at InfoHawk

Title: Cong fan sheng dao shuai bai : da lu shi qi de Zhongguo guo min dang
从繁盛到衰败: 大陆时期的中国国民党
Call Number: JQ1519.A52 G86 1999 Availability at InfoHawk

Title: Xing sheng zhi du yan jiu = Xingsheng zhidu yanjiu
行省制度硏究 = Xingsheng zhidu yanjiu
Call Number: JS7352.A2 L43 2000 Availability at InfoHawk

Title: Cun zhi bian qian zhong de quan wei yu zhi xu : 20 shi ji Chuan dong Shuang Cun de biao da
村治变迁中的权威与秩序: 20世纪 川东双村的表达
Call Number: JS7365.S584 S588 2002 Availability at InfoHawk

Title: 100 zhong jing ji lei wei ji xing wei de diao cha yu ren ding
100种经济类违纪行为的调查与认定
Call Number: KNQ4286 .A93 2000 Availability at InfoHawk

Title: Fang fei Meiguo : yi ge Zhongguo nan hai he qi ge Meiguo lao shi
放飞美国: 一个中国男孩和七个美国老师
Call Number: LC3071 .K83 2001 Availability at InfoHawk
Title: Guo li zheng zhi da xue ba shi qi xue nian du yan jiu sheng yan jiu cheng guo fa biao hui lun wen ji
國立政治大學八十七學年度硏究生硏究成果發表會論文集
Call Number: LG55.M83 K86 1999 Availability at InfoHawk

Title: Guizhou Tujia Zu zong jiao wen hua : Nuo tan yi shi yin yue yan jiu
貴州土家族宗敎文化 : 儺坛儀式音樂硏究
Call Number: ML3197 .T46 1997 Availability at InfoHawk

Title: Qing qie zhong de zhen han : Taibei dang dai yi shu guan kai guan zhan
輕且重的震撼: 台北當代藝術館開館展
Call Number: N3750.T38 A64 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu dai yi shu lun zhu yan jiu
中国古代艺术论著研究
Call Number: N7485.C6 Z43 2003 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo pai fang
中国牌坊
Call Number: NA9378.C6 J56 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ming shi jia ju cui zhen
明式家具萃珍
Call Number: NK2668 .W36 1997 Availability at InfoHawk

Title: Wan Qing gong ting ci qi
晚淸宮廷瓷器
Call Number: NK4565.5 L586 2001 Availability at InfoHawk

Title: Gu gong cang Ming Qing diao qi
故宮藏明清雕漆
Call Number: NK9900.7.C5 C435 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo yu yan xue di xin tuo zhan : qing zhu Wang Shiyuan jiao shou liu shi wu sui hua dan
中国语言學的新拓展: 庆祝王士元教授六十五岁华诞
Call Number: PL1023 .C57 1999 Availability at InfoHawk

Title: Huizhou li dai yu yan xue jia ping zhuan
徽州历代语言学家评传
Call Number: PL1063 .H85 2002 Availability at InfoHawk

Title: Han yu yan jiu ji ben shu li tong ji fang fa
汉语硏究基本数理统计方法
Call Number: PL1074.5 .Z436 2002 Availability at InfoHawk

Title: Shang mao Han yu gao ji du ben
商贸汉语高级读本
Call Number: PL1125.E6 C84 2004 Availability at InfoHawk

Title: Yin yun xun gu yan jiu
音韻訓詁硏究
Call Number: PL1201 .W627 2002 Availability at InfoHawk

Title: Lian ci yu xiang guan wen ti
连词与相关问题
Call Number: PL1237 .Z46 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xian dai Han yu yu fa xiu ci
现代汉语语法修辞
Call Number: PL1271 .G79 2001 Availability at InfoHawk

Title: Ling ju li kan yuan ju li : zi ci chun qiu
零距离看远距离 : 字词春秋
Call Number: PL1280 .L58 2002 Availability at InfoHawk

Title: Han zi bian bian bian
漢字變變變
Call Number: PL1281 .Y4 2000 Availability at InfoHawk

Title: Xian dai Han yu yu jing yan jiu
现代汉语语境硏究
Call Number: PL1291 .W253 2002 Availability at InfoHawk

Title: Fang yan yu su yu yan jiu : Wen Duanzheng yu yan xue lun wen xuan ji
方言与俗语硏究: 温端政语言学论文选集.
Call Number: PL1510 .W43 2003 Availability at InfoHawk

Title: Xi bei feng dong nan yu : fang yan yu wen hua
西北风东南雨: 方言与文化
Call Number: PL1510 .Y529 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xiamen hua wen
厦门话文
Call Number: PL1710.A66 H782 1999 Availability at InfoHawk

Title: Xiangtan fang yan yu fa yan jiu
湘潭方言語法硏究
Call Number: PL1870.X536 Z46 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xi fang Han xue jie de Zhongguo wen lun yan jiu
西方汉學界的中國文論硏究
Call Number: PL2258 .W36 2003 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo wen xue gu jin yan bian yan jiu lun ji
中国文学古今演变硏究论集
Call Number: PL2272.5 .Z5466 2001 Availability at InfoHawk

Title: Liang xing dui hua : 20 shi ji Zhongguo nü xing yu wen xue
两性对话: 20世纪中国女性与文学
Call Number: PL2278 .H782 2001 Availability at InfoHawk

Title: Tang dai wen xue bai ke ci dian
唐代文学百科辞典
Call Number: PL2291 .T353 2003 Availability at InfoHawk

Title: Cong xun gen dao piao bo : shi ji zhi jiao de Zhongguo wen xue yu wen hua
从寻根到漂泊: 世纪之交的中国文学与文化
Call Number: PL2303 .C65 2003 Availability at InfoHawk

Title: 20 shi ji Zhongguo wen xue fa zhan shi
20世纪中国文学发展史
Call Number: PL2303 .E76 1996 Availability at InfoHawk

Title: Mei you zhu yi
没有主義
Call Number: PL2303 .G36 2000 Availability at InfoHawk

Title: Shu qing yu miao xie : Liu chao shi ge gai lun
抒情與描寫: 六朝詩歌概論
Call Number: PL2319 .C4612 2001 Availability at InfoHawk

Title: Qian gu feng liu : nian nu jiao
千古风流 : 念奴娇
Call Number: PL2336 .P364 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xian dai lang man zhu yi xiao shuo mo shi
中国现代浪漫主义小说模式
Call Number: PL2442 .Z528 2002 Availability at InfoHawk

Title: Han ying zui hua
含英咀華
Call Number: PL2452 .H36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Jia gu wen zi qu shi
甲骨文字趣释
Call Number: PL2456 .T36 2002 Availability at InfoHawk

Title: Wen xuan ban ben yan jiu
文選版本硏究
Call Number: PL2490.W463 F8 2000 Availability at InfoHawk

Title: Chu ci jiao bu
楚辞校补
Call Number: PL2521.C54 W43 2002 Availability at InfoHawk

Title: Wang Mojie, Meng Haoran, Gao Bohai, Cen Jiazhou shi
王摩詰, 孟浩然, 高渤海, 岑嘉州 詩
Call Number: PL2531 .W36 1940 Availability at InfoHawk
Title: Kangxi qu pu
康熙曲譜
Call Number: PL2564 .K36 2000 Availability at InfoHawk

Title: 2002 Zhongguo zui jia sui bi
2002 中囯最佳随笔
Call Number: PL2623 .A153 2003 Availability at InfoHawk

Title: Ye xu shi ai qing
也许是爱情
Call Number: PL2625 .Y39 2003 Availability at InfoHawk

Title: 2002 Zhongguo zui jia zhong pian xiao shuo
2002中囯最佳中篇小说
Call Number: PL2653 .A1942 2003 Availability at InfoHawk

Title: Du Fu Kuizhou shi lun gao
杜甫蘷州詩论稿
Call Number: PL2675 .J56 2002 Availability at InfoHawk

Title: Qiu shui tang lun Jin Ping Mei
秋水堂论金瓶梅
Call Number: PL2698.H73 Z883 2003 Availability at InfoHawk

Title: Lu Xun ming pian shou ji
鲁迅名篇手迹
Call Number: PL2754.S5 L786 1999 Availability at InfoHawk

Title: Lu Xun yan jiu xue shu lun zhu zi liao hui bian, 1913-1983
鲁迅研究学术论著资料汇编, 1913-1983
Call Number: PL2754.S5 Z758657 1985 Availability at InfoHawk
Title: Lu Xun yan jiu xue shu lun zhu zi liao hui bian, 1913-19833. Suo yin fen ce
鲁迅研究学术论著资料汇编, 1913-1983 索引分册
Call Number: PL2754.S5 Z7586573 1990 Availability at InfoHawk

Title: Shui tiao zhan Lu Xun : Xin shi qi guan yu Lu Xun de lun zheng
谁挑战鲁迅: 新时期 关于鲁迅 的 论争
Call Number: PL2754.S5 Z847 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xu Zhimo "ai Mei xiao zha" zhen ji xian zhuang bian hao ben
徐志摩 "爱眉小札" 眞跡綫装編號本
Call Number: PL2765.U2 Z48 1999 Availability at InfoHawk

Title: Xing su ji
行素集
Call Number: PL2781 .N2 1954 Availability at InfoHawk
Title: Gui hong ji
歸鴻集
Call Number: PL2807.H8 K8 1959 Availability at InfoHawk
Title: Yan yi : Zhang Ailing yu Zhongguo wen xue
艳异: 张爱玲与中国文学
Call Number: PL2837.E35 Z994 2003 Availability at InfoHawk

Title: Jin Yong bi xia de qi nan qing nü
金庸笔下的奇男情女
Call Number: PL2848.Y8 Z53 2002 Availability at InfoHawk

Title: Huan xi fo jing jie
欢喜佛境界
Call Number: PL2861.A618 H83 1999 Availability at InfoHawk

Title: Wei xian you xi
危险游戏
Call Number: PL2865.P4 W45 2002 Availability at InfoHawk

Title: Sheng ming de liu yan : "Si wang ri ji"
生命的留言: 《死亡日記》
Call Number: PL2880.U265 Z47 2001 Availability at InfoHawk

Title: Hong shu lin
红树林
Call Number: PL2886.O1684 H66 2002 Availability at InfoHawk

Title: Beidao shi ge ji
北岛诗歌集
Call Number: PL2892.E525 A6 2003 Availability at InfoHawk

Title: She nü
蛇女
Call Number: PL2896.N415 S8 1991 Availability at InfoHawk

Title: Hong wa
红瓦
Call Number: PL2912.A56 H863 2003 Availability at InfoHawk

Title: Zang shu : Feng shui de gu shi
葬書:風水的故事
Call Number: PL2929.6.H85 Z36 2001 Availability at InfoHawk
Title: Wen tan qing hong bang
文坛靑红帮
Call Number: PL2960.U35 W46 2001 Availability at InfoHawk

Title: He Jiafang de qing shi
何家芳的情事
Call Number: PL2965.H34 H4 2002 Availability at InfoHawk

Title: Da Qing gong shi Zeng Jize
大清公使曾纪泽
Call Number: PL2968.5.N94 D326 2001 Availability at InfoHawk

Title: Meilan, Meilan, wo ai ni
梅兰, 梅兰, 我爱你
Call Number: PL2978.J52 M45 2002 Availability at InfoHawk

Title: Wen xue de xing qun : Nanyang zuo jia qun lun
文学的星群: 南阳作家群论
Call Number: PL3032.N36 W46 1999 Availability at InfoHawk

Title: Wen xue Xianggang yu Li Bihua
文學香港與李碧華
Call Number: PL3119.H6 W46 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zeng ding shi fa ru men
增訂詩法入門
Call Number: PN1049.C5 Y68 1974 Availability at InfoHawk
Title: Qian gu wen huo
千古文禍
Call Number: PN156 .Q56 1999 Availability at InfoHawk

Title: Xin Zhongguo dian ying shi hua = Chinese film since 1949
新中国电影史话 = Chinese film since 1949
Call Number: PN1993.5.C4 H36 2003 Availability at InfoHawk

Title: Min guo she hui feng qing tu lu. Xi ju dian ying juan
民国社会风情图录 戏剧电影卷
Call Number: PN1993.5.C4 M56 2000 Availability at InfoHawk

Title: Kun ju yan chu shi gao
崑劇演出史稿
Call Number: PN2875.J53 L8 2002 Availability at InfoHawk

Title: Taiwan Jing ju wu shi nian
臺灣京劇五十年
Call Number: PN2876.B37 W36 2002 Availability at InfoHawk

Title: Fang hua cui ying.
芳華萃影.
Call Number: PN2878.F235 F35 1997 Availability at InfoHawk
Title: Xian feng xi ju dang an
先锋戏剧档案
Call Number: PN6119.C5 X53 2000 Availability at InfoHawk

Title: Xiamen yan yu
厦门谚语
Call Number: PN6519.C5 H8364 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo yan yu ji cheng. Hubei juan
中国谚语集成. 湖北卷
Call Number: PN6519.C5 Z58453 1994 Availability at InfoHawk

Title: Bi jiao wen xue xue ke li lun yan jiu
比較文學學科理論硏究
Call Number: PN879.C5 B5 2001 Availability at InfoHawk

Title: Fo fa yu yi xue
佛法與醫學
Call Number: R135.6 .K3812 2002 Availability at InfoHawk

Title: Huangtu Gaoyuan jiang yu qin shi chan sha yu Huang he zhu sha
黄土高原降雨侵蚀产沙与黄河输沙
Call Number: S625.C5 W36 1996 Availability at InfoHawk

Title: Jian zhi yi shu xin shang
剪纸艺术欣赏
Call Number: TT870 .J56 1998 Availability at InfoHawk

Title: Song ban shu kao lu
宋版書考錄
Call Number: Z1029 .S83 2003 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu dai wen xue jia zi hao shi ming bie cheng ci dian
中国古代文学家字号室名別称词典
Call Number: Z1087.C6 Z434 2002 Availability at InfoHawk

Title: Shu ji chu ban de yi shu yu ji qiao
書籍出版的兿术與技巧
Call Number: Z278 .B1512 1992 Availability at InfoHawk

Title: Gu dai shu mu fen lei fa yu wen xue dian ji ya lüe
古代书目分类法与文学典籍崖略
Call Number: Z3102.5 .Y86 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo shu wen hua
中国书文化
Call Number: Z8.C5 Z487 2002 Availability at InfoHawk

Media Materials
Title: Cao Cao
曹操
Call Number: Video record 15412 VCD Availability at InfoHawk

Title: Da Qing yao wang
大清薬王
Call Number: Video record 15348 VCD Availability at InfoHawk

Title: Guo Moruo yu Anna
郭沫若与安娜
Call Number: Video record 15385 VCD Availability at InfoHawk

Title: He ni zai yi qi
和你在一起
Call Number: Video record 15331 DVD Availability at InfoHawk

Title: Nan cai nü mao
男才女貌
Call Number: Video record 15414 VCD Availability at InfoHawk

Title: Ren zhi chu
人之初
Call Number: Video record 15422 VCD Availability at InfoHawk

Title: Sheng si zhi lian
生死之恋
Call Number: Video record 15392 VCD Availability at InfoHawk

Title: Tian di qi ying
天地奇英
Call Number: Video record 15368 VCD Availability at InfoHawk

Title: Wu yue chun qiu Xishi pian
吴越春秋西施篇
Call Number: Video record 15361 VCD Availability at InfoHawk

Title: Xi shuo Qianlong
戲說乾隆
Call Number: Video record 15340 VCD Availability at InfoHawk

Online Materials