CHINESE COLLECTION

Month (2003):   10 | 11 | 12
Month (2004):   01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08

New Acquisitions for 07/2004. If your browser cannot display Chinese, check 07/2004(.pdf)

Print Materials
Title: Bai nian xue an
百年学案
Call Number: AZ791 .B35 2003 Availability at InfoHawk

Title: Yi fen wei san lun
一分为三论
Call Number: B126 .P3548 2003 Availability at InfoHawk

Title: Guo xue ju yao. Ru juan
国学举要. 儒卷
Call Number: B127.C65 M46 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xian Qin ru jia yan jiu
先秦儒家硏究
Call Number: B127.C65 X53 2003 Availability at InfoHawk

Title: Guo xue ju yao. Dao juan
国学举要. 道卷
Call Number: B162.7 .W42 2002 Availability at InfoHawk

Title: Jian bo shu shu wen xian tan lun
简帛数术文献探论
Call Number: BF1434.C5 L465 2003 Availability at InfoHawk

Title: Guiyang shi zhi. Zong jiao zhi
贵阳市志. 宗敎志
Call Number: BL1802 .K825 1996 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo nuo shen pu
中囯傩神谱
Call Number: BL1812.S45 Y75 2000 Availability at InfoHawk

Title: Laozi "Dao de jing" xin yan
老子《道德经》新硏
Call Number: BL1900.L35 W336 2002 Availability at InfoHawk

Title: Dao jia wen hua mian mian guan
道家文化面面观
Call Number: BL1910 .L56 2000 Availability at InfoHawk

Title: Tong xiang bi an de qiao liang : Yunnan min zu zong jiao xin yang
通向彼岸的桥梁: 云南民族宗敎信仰
Call Number: BL1945.Y86 L524 2000 Availability at InfoHawk

Title: Guo xue ju yao. Fo juan
国学举要. 佛卷
Call Number: BQ626 .H65 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zi jin cheng li de zong jiao
紫禁城里的宗敎
Call Number: BQ6345.B45 W36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Ming cha Shuang huang si : Qing dai Dalai and Banchan zai Jing zhu xi di
名刹双黄寺: 清代达頼和班禅在亰驻锡地
Call Number: BQ6345.B452 H83 1997 Availability at InfoHawk

Title: Wei Jin Nan Bei chao shi qi de fo jiao xin yang yu shen hua
魏晋南北朝时期的佛敎信仰与神话
Call Number: BQ636 .W36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Fo xue yuan li yan jiu : lun Zang chuan fo jiao xian zong wu bu da lun
佛学原理硏究: 论藏传佛敎显宗五部大论
Call Number: BQ7604 .Z46 2001 Availability at InfoHawk

Title: Shengyanfashi de chan xue si xiang
聖嚴法師的禅學思想
Call Number: BQ9265.4 G8 2002 Availability at InfoHawk

Title: Qing dai Hong yang jiao yan jiu
清代弘阳敎硏究
Call Number: BQ9800.H662 S66 2002 Availability at InfoHawk

Title: Yuenan Han Nan ming wen hui bian
越南喃銘文匯編
Call Number: CN1230.V5 V36 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zu xing shi liao cong bian
族姓史料叢編
Call Number: CS1169 .C375 Availability at InfoHawk
Title: Chen shi zu xing shi liao lei bian
陈氏族姓史料类编
Call Number: CS1169 .C375 2000 Availability at InfoHawk
Title: Li shi zu xing shi liao lei bian
李氏族姓史料类编
Call Number: CS1169 .L44 2000 Availability at InfoHawk
Title: Liu shi zu xing shi liao lei bian
刘氏族姓史料类编
Call Number: CS1169 .L563 2000 Availability at InfoHawk
Title: Wang shi zu xing shi liao lei bian
王氏族姓史料类编
Call Number: CS1169 .W3 2000 Availability at InfoHawk
Title: Zhang shi zu xing shi liao lei bian
张氏族姓史料类编
Call Number: CS1169 .Z46 2000 Availability at InfoHawk
Title: Qing dai Menggu shi liao he ji
淸代蒙古史料合辑
Call Number: DS19 .Q56 2003 Availability at InfoHawk
Title: Dong nan Ya Hua qiao Hua ren li shi yu xian zhuang
东南亞华侨华人历史与现状
Call Number: DS523.4.C45 Z46 2001 Availability at InfoHawk

Title: Taiguo de Zhongguo nu ren
泰国的中国人
Call Number: DS570.C5 H75 2001 Availability at InfoHawk

Title: Gu dai Zhongguo she hui yu wen hua shi jiang
古代中国社会与文化十讲
Call Number: DS721 .G355 2002 Availability at InfoHawk

Title: Li jiao xia yan zhi hou : Zhongguo wen hua pi pan zhu wen ti
礼敎下延之后: 中国文化批判诸问题
Call Number: DS721 .Z494 2001 Availability at InfoHawk

Title: Man zu cong bu luo dao guo jia de fa zhan
满族从部落到国家的发展
Call Number: DS731.M35 L579 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo li shi da xi biao
中国 历史大系表.
Call Number: DS733 .Z565 2001 Availability at InfoHawk

Title: Guo xue ju yao. Shi juan
國學舉要. 史卷
Call Number: DS734.7 .T53 2002 Availability at InfoHawk

Title: Cheng chuan li xin : Chen Yinke xian sheng zhi xue
承傳立新: 陳寅恪先生之學
Call Number: DS734.9.C49 T36 2000 Availability at InfoHawk

Title: Yu wai Zhongguo xue shi lun
域外中国学十论
Call Number: DS734.95 .G4 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo ye shi ji cheng xu bian : Xian Qin--Qing mo min chu
中國野史集成續編: 先秦-淸末民初
Call Number: DS735 .Z5782 2000 Availability at InfoHawk

Title: Er shi wu shi ji mou da quan
二十五史计谋大全
Call Number: DS735.A2 E685 2003 Availability at InfoHawk

Title: Zhuan zhi bian zou qu : cong Lü hou dao Cixi
专制变奏曲: 从呂后到慈禧
Call Number: DS740.2 .M45 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhong Ri guan xi shi liao yu yan jiu
中日关史料与硏究/
Call Number: DS740.5.J3 Z55 Availability at InfoHawk

Title: Zhonghua yuan gu shi
中华远古史
Call Number: DS741.3 .W36 2003 Availability at InfoHawk

Title: Yin Shang shi
殷商史
Call Number: DS744 .H83 2003 Availability at InfoHawk

Title: Xi Zhou shi
西周史
Call Number: DS747 .Y398 2003 Availability at InfoHawk

Title: Chun qiu shi
春秋史
Call Number: DS747.15 .G8 2003 Availability at InfoHawk

Title: Zhan guo shi
战国史
Call Number: DS747.2 .Y3 2003 Availability at InfoHawk

Title: Qin Han shi
秦汉史
Call Number: DS747.5 .L547 2003 Availability at InfoHawk

Title: Wei Jin Nan Bei chao shi
魏晋南北朝史
Call Number: DS748.17 .W36 2003 Availability at InfoHawk

Title: Sui Tang Wu dai shi
隋唐五代史
Call Number: DS749.2 .W39 2003 Availability at InfoHawk

Title: Zhong xi zui chu de zao yu yu chong tu
中西最初的遭遇与冲突
Call Number: DS750.82 .Z468 2000 Availability at InfoHawk

Title: Song shi
宋史
Call Number: DS751 .C453 2003 Availability at InfoHawk

Title: Liao Jin Xi Xia shi
辽金西夏史
Call Number: DS751.72 .L517 2003 Availability at InfoHawk

Title: Yuan shi
元史
Call Number: DS752 .Z46 2003 Availability at InfoHawk

Title: Yuan shi ci dian
元史辭典
Call Number: DS752.S854 Y83 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ming shi
明史
Call Number: DS753 .N295 2003 Availability at InfoHawk

Title: Zheng Chenggong yu Qing zheng fu jian de tan pan
鄭成功與清政府間的談判
Call Number: DS753.6.K6 W8 2000 Availability at InfoHawk

Title: Qing shi
清史
Call Number: DS754 .Q558 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xin bian Qing ren nian pu gao san zhong
新编清人年譜稿三種
Call Number: DS754.19 .W37 2000 Availability at InfoHawk

Title: Xin hai ge ming yu 20 shi ji Zhongguo : 1990-1999 nian xin hai ge ming lun wen xuan
辛亥革命与20世纪中国: 1990-1999年辛亥革命论文选
Call Number: DS773.4 .H78 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhonghua Minguo li shi tu pian dang an
中华民国历史图片档案
Call Number: DS774 .Z456 2002 Availability at InfoHawk

Title: Bai nian jia zu : Gu Weijun
百年家族: 顧維鈞
Call Number: DS777.15.K66 S54 2001 Availability at InfoHawk

Title: Ji Lu Yu jun qu kang Ri zhan zheng zhan shi
冀鲁豫军区抗日战争战史
Call Number: DS777.53 .J5 1994 Availability at InfoHawk
Title: Wen ge zui hou de 28 tian
文革最後的28天
Call Number: DS778.7 .J4845 2000 Availability at InfoHawk

Title: Ming dai Man Meng shi liao : Li chao shi lu chao
明代滿蒙史料: 李朝實錄抄
Call Number: DS783.4 .Y5 1975 Availability at InfoHawk
Title: Who's who in the HKSAR
香港特區名人錄
Call Number: DS796.H753 W46 2001 Availability at InfoHawk

Title: Guiyang shi zhi. Ti yu zhi
贵阳市志.体育志
Call Number: DS796.K78 K8647 1990 Availability at InfoHawk

Title: Shanghai shi shang di tu
上海时尚地图
Call Number: DS796.S24 S539 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ying cang Dunhuang she hui li shi wen xian shi lu
英藏敦煌社會歷史文獻釋錄
Call Number: DS797.28.D863 Y553 2001 Availability at InfoHawk
Title: Minguo Nanjing cheng shi she hui guan li
民国南京城市社会管理
Call Number: DS797.56.N365 W36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Qing dai Menggu shi zha ji
清代蒙古史札记
Call Number: DS798.5 .J56 2000 Availability at InfoHawk

Title: Taiwan li shi wen hua yuan yuan
台湾历史文化渊源
Call Number: DS799.5 .Y4 2002 Availability at InfoHawk

Title: Qing mo Min chu Zhongguo ren de Riben guan : yi Zhili Sheng wei zhong xin
清末民初中国人的日本观: 以直隶省为中心
Call Number: DS849.C6 S8 2001 Availability at InfoHawk

Title: Mao Zedong de jian nan jue ce : Zhongguo ren min zhi yuan jun chu bing Chaoxian de jue ce guo cheng
毛泽东的艰难决策: 中国人民志愿军出兵朝鲜的决策过程
Call Number: DS919.5 .W356 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo fen sheng jiao tong tu ce
中国分省交通图册
Call Number: G2306.P1 X5 2000 Availability at InfoHawk

Title: Quan Zuwang jiao Shui jing zhu gao ben he bian.
全祖望校水經注稿本合編.
Call Number: GB1337.S53 Q836 1996 Availability at InfoHawk
Title: Shen hua yu Zhongguo she hui
神话与中国社会
Call Number: GR335 .T43 1998 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu dai cha dao mi ben wu shi zhong
中國古代茶道秘本五十種
Call Number: GT2907.C6 Z583 2003 Availability at InfoHawk
Title: Zhongguo chuan tong jie ri ji chuan shuo
中国传统节日及传说
Call Number: GT4883.A2 J56 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhong Ri jing ji, she hui, wen hua bi jiao yan jiu
中日经济、社会、文化比较硏究
Call Number: HC427.92 .Z575 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo qi ye shi. Gu dai juan
中国企业史.古代卷
Call Number: HF3835 .Z476 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo qi ye shi. Xian dai juan
中国企业史. 现代卷
Call Number: HF3836.5 .Z462 2002 Availability at InfoHawk

Title: Guo ji jin rong Ying Han ci dian
國際金融英汉詞典
Call Number: HG3880 .G87 2000 Availability at InfoHawk

Title: Dang dai Zhongguo nong cun yan jiu
當代中國農村硏究
Call Number: HN49.C6 D354 2000 Availability at InfoHawk
Title: Dang dai Zhongguo nong cun zong zu yu xiang cun zhi li : kua xue ke de yan jiu yu dui hua
当代中国农村宗族与乡村治理: 跨学科的硏究与对话
Call Number: HN733 .D35 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo cheng shi she qu fa zhan yan jiu
中国城市社区发展硏究
Call Number: HN740.Z9 C6265 2002 Availability at InfoHawk

Title: Nü tai jian
女太监
Call Number: HQ1206 .G7712 2002 Availability at InfoHawk

Title: Nü xing zhu yi guan zhao xia de ta zhe shi jie
女性主义观照下的他者世界
Call Number: HQ1767 .L524 2001 Availability at InfoHawk

Title: Yu ji du wu : Zhongguo dang dai dan shen nü ren zu
与己独舞: 中国当代单身女人族
Call Number: HQ800.4.C5 C446 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhonghua di guo wan qi de cheng shi
中华帝国晚期的城市
Call Number: HT147.C48 C5612 2000 Availability at InfoHawk

Title: Ju ji yu kuo san : Wenzhou jian zhi zhen cheng shi hua yan jiu
聚集与扩散: 温州建制镇城市化硏究
Call Number: HT148.C6 J55 2002 Availability at InfoHawk

Title: Gu dai guo jia de deng ji zhi du
古代囯家的等级制度
Call Number: HT609 .G78 2003 Availability at InfoHawk

Title: Mei gui lei : du shi nü xing fan zui diao zha
玫瑰泪: 都市女性犯罪调查
Call Number: HV6046 .H35 2002 Availability at InfoHawk

Title: Gong chan dang de ci shan shi ye : guan yu Zhongguo zhai qu si qiu qi guan de diao cha bao gao
共産黨的慈善事業: 關於中國摘取死囚器官的調查報告
Call Number: HV6627.C6 G66 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gong chan dang zu zhi shi zi liao
中国共产党组织史资料
Call Number: JQ1519.A5 Z573 2000 Availability at InfoHawk

Title: Jie du cun min zi zhi : guan yu Niuxibu Zhen cun min zi zhi de guan cha yu chan shi
解读村民自治: 关于牛溪埠镇村民自治的观察与阐释
Call Number: JS7365.S43 W8 2001 Availability at InfoHawk

Title: Ri Zhong, Zhong Ri shuang jie fa lü yong yu ci dian
日中・中日双解法律用语词典
Call Number: K52.J3 W45 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu dai de yue wu
中國古代的樂舞
Call Number: ML336 .Z424 2001 Availability at InfoHawk

Title: Shitao
石涛
Call Number: N7349.S56 A4 2003 Availability at InfoHawk

Title: Yuan yang mi pu
鴛鴦秘譜
Call Number: N8217.E6 Y83 2002 Availability at InfoHawk

Title: Quan xiang Shan hai jing tu bi jiao
全像山海经图比較
Call Number: NC990.5 .M334 2003 Availability at InfoHawk

Title: Zai xian Dunhuang : da xing Duhuang bi hua fu yuan jing pin ji
再现敦煌: 大型敦煌壁畫復复原精品集
Call Number: ND2849.T84 Z35 2002 Availability at InfoHawk

Title: Henan Zhuxian zhen nian hua
河南朱仙镇年画
Call Number: NE1300.8.C6 W36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Gu ci zhi nan
古瓷指南
Call Number: NK4565 .Z43 2003 Availability at InfoHawk

Title: Guo xue ju yao. Yi juan
囯学举要. 艺卷
Call Number: NX583.A1 Z44 2002 Availability at InfoHawk

Title: Yu jing yu hou xian dai ke xue zhe xue de fa zhan
语境与后现代科学哲学的发展
Call Number: P325.5.C65 G86 2002 Availability at InfoHawk

Title: Min su wen hua zhong de yu yan qi qu
民俗文化中的語言奇趣
Call Number: P35.5.C6 S456 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xin wen chuan bo jiao yu dui xin wen ren yuan de ying xiang : da lu, Taiwan he Xianggang de bi jiao yan jiu
新聞傳播敎育對新聞人員的影響: 大陸、臺灣和香港的比較硏究
Call Number: P91 .C44 2003 Availability at InfoHawk
Title: She hui jie gou, yu yan ji zhi yu ren tong jian gou : da zhong mei jie ru he "bian zhi Mei li dao shi jian bing gou su min zhong de zu qun yu guo jia ren tong
社會結構、語言機制認同建構: 大衆媒介如何「編織」美丽岛事件并構塑民衆的族群與國家認同
Call Number: P91 .W36 2000 Availability at InfoHawk
Title: Xian dai Han yu kou yu ju shi te dian yan jiu
現代語口語句式特點硏究
Call Number: PL1074.8 .T355 2001 Availability at InfoHawk

Title: Han yu shi lun wen ji
汉语史论文集
Call Number: PL1077 .H438 2002 Availability at InfoHawk

Title: Jin dai Han yu yu yan yan jiu
近代汉语语言研究
Call Number: PL1079 .Z43 2001 Availability at InfoHawk

Title: Collected essays in ancient Chinese grammar
古漢語語法論文集
Call Number: PL1103 .I58 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo cheng yu tong jian
中国成语通检
Call Number: PL1273 .L63 2002 Availability at InfoHawk

Title: "Mengzi" tong yi ci yan jiu
《孟子》同義詞硏究
Call Number: PL1301 .Z47 2002 Availability at InfoHawk

Title: Han yu fang yan xue dao lun
汉语方言学导论
Call Number: PL1510 .Y78 2000 Availability at InfoHawk

Title: Min yu yan jiu ji qi yu zhou bian fang yan de guan xi
閩語硏究及其與周邊方言的關係
Call Number: PL1701 .M5698 2002 Availability at InfoHawk

Title: Yue xi Ke jia fang yan diao cha bao gao
粤西客家方言调查报告
Call Number: PL1860.G83 L526 1999 Availability at InfoHawk

Title: Wen xin diao long yan jiu
文心雕龙硏究
Call Number: PL2261.L483 W8667 2002 Availability at InfoHawk

Title: Gu dai wen xue li lun yan jiu
古代文学理论硏究
Call Number: PL2262 .G84 2002 Availability at InfoHawk

Title: Minds and mentalities in traditional Chinese literature
中国传统文学之情感与心态
Call Number: PL2262.2 .M56 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo wen xue yu zong jiao
中國文學與宗敎
Call Number: PL2264 .C4453 1992 Availability at InfoHawk
Title: Guo xue ju yao. Wen juan
国学举要. 文卷
Call Number: PL2264 .W299 2002 Availability at InfoHawk

Title: Nü xing ci shi
女性词史
Call Number: PL2278 .D45 2000 Availability at InfoHawk

Title: Gu dai nü shi ren yan jiu
古代女诗人硏究
Call Number: PL2278 .G83 2002 Availability at InfoHawk

Title: Li xue wen yi shi gan
理学文艺史纲
Call Number: PL2293 .L528 2001 Availability at InfoHawk

Title: Wan Ming wen xue si chao yan jiu
晚明文学思潮 硏究
Call Number: PL2296 .W365 2002 Availability at InfoHawk

Title: 90 nian dai pi ping wen xuan
90年代批评文选
Call Number: PL2303 .A13 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo jie fang qu wen xue si chao liu pai lun
中囯解放区文学思潮 流派论
Call Number: PL2303 .S863 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu dai shi hua ci hua ci dian
中国古代诗话词话辞典
Call Number: PL2307 .Z55 1997 Availability at InfoHawk

Title: Ci hua xue
詞話學
Call Number: PL2336 .C4424 1995 Availability at InfoHawk

Title: Xia mu qing yin : Song shi sui bi
夏木淸阴: 宋诗随笔
Call Number: PL2343 .H66 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu dai xi qu yu gu dai wen xue yan jiu lun ji
中国古代戏曲与古代文学硏究论集
Call Number: PL2358 .Z45 2001 Availability at InfoHawk

Title: Dunhuang su wen xue yu hui su yuan
敦煌俗文学语汇溯源
Call Number: PL2365 .C45 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xin ke zeng bu quan xiang xiang tan Li zhi ji
新刻增補全像鄉談荔枝記
Call Number: PL2368.C43 X56 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhong Ri gu dian bei ju de xing shi : san ge mu ti yu shan bian de yan jiu
中日古典悲剧的形式: 三个母题与嬗变的硏究
Call Number: PL2368.T7 Z444 2002 Availability at InfoHawk

Title: Dang dai Han yu san wen liu bian lun
当代汉语散文流变论
Call Number: PL2413 .Y83 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhi chi qian li : Ming Qing xiao shuo yan jiu
咫尺千里: 明淸小说硏究
Call Number: PL2436 .D56 2002 Availability at InfoHawk

Title: Bi ming lou jin wen kao shuo
皕明樓金文考說
Call Number: PL2447 .Z666 2002 Availability at InfoHawk

Title: Dunhuang Xuanquan Han jian shi cui
敦煌懸泉漢簡釋粹
Call Number: PL2448 .D86 2001 Availability at InfoHawk

Title: Da Yi tan wei
大易探微
Call Number: PL2464.Z7 C545 1999 Availability at InfoHawk

Title: Shi jing ming wu xin zheng
诗经名物新证
Call Number: PL2466.Z7 Y445 2000 Availability at InfoHawk

Title: Ji nian qing chun de yi zhong fang shi
纪念青春的一种方式
Call Number: PL2515.5.C64 J5 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ming qu san bai shou
明曲三百首
Call Number: PL2564.4 .M5 2002 Availability at InfoHawk

Title: Qing qu san bai shou
清曲三百首
Call Number: PL2565.6 .Q56 2002 Availability at InfoHawk

Title: Meiguo Hafo da xue Hafo Yanjing tu shu guan cang Ming dai Huizhou Fang shi qin you shou zha qi bai tong kao shi
美國哈佛大學哈佛燕京圖書館藏明代徽州方氏親友手札七百通 考釋
Call Number: PL2610 .C426 2001 Availability at InfoHawk

Title: Jia shu xie jin : jia shu pian
家书撷金: 家书篇
Call Number: PL2610 .J525 2003 Availability at InfoHawk

Title: Qing hai xi zhu : qing ai pian
情海洗珠: 情爱篇
Call Number: PL2610 .Q546 2003 Availability at InfoHawk

Title: Shi shu pin yi : wen hua pian
诗书品艺: 文化篇
Call Number: PL2610 .S545 2003 Availability at InfoHawk

Title: Shi tai bai wei : jiao ji pian
世态百味: 交际篇
Call Number: PL2610 .S546 2003 Availability at InfoHawk

Title: Shui zai shuo
谁在说
Call Number: PL2614 .S53 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xin wen jiang jing pin ji (1990-1999)
中国新闻奖精品集(1990-1999)
Call Number: PL2614 .Z4875 2001 Availability at InfoHawk

Title: Hai wai cang zhongguo gu dai shi da gu ben
海外藏中國古代十大孤本
Call Number: PL2625 .H257 2002 Availability at InfoHawk

Title: Fen se de biao qing
粉色的表情
Call Number: PL2653 .F363 2002 Availability at InfoHawk

Title: Gan shang de lan diao
感伤的蓝调
Call Number: PL2653 .G36 2002 Availability at InfoHawk

Title: Hun yin jia ting de gu shi
婚姻家庭的故事
Call Number: PL2653 .H858 2000 Availability at InfoHawk

Title: Qu Yuan yan jiu
屈原研究
Call Number: PL2661.Z5 .Q338 2003 Availability at InfoHawk

Title: Li Bai yan jiu
李白硏究
Call Number: PL2671 .L533 2003 Availability at InfoHawk

Title: San guo zhi yan yi
三国志演义
Call Number: PL2690 .S3 1995 Availability at InfoHawk
Title: Chan mian zhi lü
缠绵之旅
Call Number: PL2837.H7626 C42 2002 Availability at InfoHawk

Title: Mei li shen yuan
美丽深渊
Call Number: PL2838.N52 M45 2002 Availability at InfoHawk

Title: Yi ge liu lang nü de wei lai
一个流浪女的未来
Call Number: PL2861.O65 Y5 2001 Availability at InfoHawk

Title: Jian tao shu : shi ren Guo Xiaochuan zai zheng zhi yun dong zhong de ling lei wen zi
检讨书: 诗人郭小川在政治运动中的另类文字
Call Number: PL2875.O15 Z471 2001 Availability at InfoHawk

Title: Ai si mi lan : chang pian xiao shuo
爱似米兰: 长篇小说
Call Number: PL2877.C525 A64 2002 Availability at InfoHawk

Title: Yincheng gu shi
银城故事
Call Number: PL2877.J826 Y56 2002 Availability at InfoHawk

Title: Wan gu feng liu Su Dongpo : wen ti shao nian
万古风流苏东坡: 问题少年
Call Number: PL2880.O64 W36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Weiwei ka fei wu
维维咖啡屋
Call Number: PL2880.U265 W45 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo lan diao
中囯蓝调
Call Number: PL2880.U488 Z45 2002 Availability at InfoHawk

Title: Shuiqing he ta de nan ren men
水清和她的男人们
Call Number: PL2919.H8226 S58 2002 Availability at InfoHawk

Title: Baqu min jian wen xue yu min su yan jiu
巴渠民间文学与民俗硏究
Call Number: PL3031.S92 C44 2001 Availability at InfoHawk

Title: Han Zang yu tong yuan yan jiu
汉藏语同源硏究
Call Number: PL3521 .W88 2002 Availability at InfoHawk

Title: Kan yu bei kan zhi jian : dui Zhongguo wu sheng dian ying de wen hua yan jiu
看与被看之间: 对中囯无声电影的文化硏究
Call Number: PN1993.5.C4 D664 2000 Availability at InfoHawk

Title: Shi ji hui mou : Zhonghua dian ying jing dian zhan : di nian wu jie Xianggang guo ji dian ying jie, 6-21.4.2001
世紀回眸: 中華電影經典展: 第廿五屆香港國際電影節,6-21.4.2001
Call Number: PN1993.5.C4 H66 2001 Availability at InfoHawk

Title: Beijing dian ying xue yuan gu shi : di wu dai dian ying qian shi
北京电影学院故事 : 第五代电影前史
Call Number: PN1993.5.C4 N512 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xin Zhongguo dian ying shi, 1949-2000
新中国 电影史, 1949-2000
Call Number: PN1993.5.C4 Y536 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhi yi xing nan : Zhongguo ying shi feng ge de tan suo yu shi jian
知易行难: 中国影视风格的探索与实践
Call Number: PN1993.5.C4 Z55 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zi zhu shi dai : liu shi nian dai zhi jin zi zhu, shi yan, ling lei chuang zuo
自主世代: 六十年代至今自主, 實驗, 另類創作
Call Number: PN1993.5.C4 Z6 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo Jing ju lian pu yi shu
中国京剧脸谱艺术
Call Number: PN2068 .B46 2002 Availability at InfoHawk

Title: Bai nian jia zu : Meu Lanfang : fei sheng shi jie ju tan de yi shu da shi
百年家族: 梅蘭芳:蜚聲世界劇壇的藝壇大師
Call Number: PN2878.M4 L58 2001 Availability at InfoHawk

Title: Da gong bao yi bai nian she ping xuan
大公報一百年社评选
Call Number: PN5369.H663 D323 2002 Availability at InfoHawk

Title: Da gong bao yi bai nian tou tiao xin wen xuan
大公報一百年头条新闻选
Call Number: PN5369.H663 D34 2002 Availability at InfoHawk

Title: Da gong bao yi bai nian xin wen an li xuan
大公報一百年新闻案例选
Call Number: PN5369.H663 D346 2002 Availability at InfoHawk

Title: Li dai ming ju xiang jie ci dian
历代名句详解辞典
Call Number: PN6095.C4 L54 2003 Availability at InfoHawk

Title: Guo xue ju yao. Shu juan
国学举要. 术卷
Call Number: Q174.8 .Y35 2002 Availability at InfoHawk

Title: Guo xue ju yao. Yi juan
国学举要. 医卷
Call Number: R601 .C46627 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ru dao fo yu Zhong yi yao xue
儒道佛与中医药学
Call Number: R601 .R8 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhong yi wen hua dui tan lu
中醫文化對談錄
Call Number: R601 .Z436 2002 Availability at InfoHawk

Title: Chang yong Zhong cao yao cai se tu pu
常用中草藥彩色圖譜
Call Number: RS180.C6 C47 1979 Availability at InfoHawk
Title: Bu que ding shi jian : Ye Jintian zuo pin ji
不確定時間: 葉錦添作品集
Call Number: TR647.Y4 Y4 2001 Availability at InfoHawk

Title: "Wu jing qi shu" jian shang
《武经七书》鉴赏
Call Number: U43.C6 W844 2002 Availability at InfoHawk

Title: Gu lao de ji yi : Yunnan min zu gu ji
古老的记忆: 云南民族古籍
Call Number: Z3107.Y85 G825 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xian dai shi shu ji lun wen zi liao ju yao
中國現代史書籍論文資料舉要
Call Number: Z3108.A5 H84 1999 Availability at InfoHawk
Title: Wen fang ya qu
文房雅趣
Call Number: Z45 .S56 2003 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo li dai nian pu zong lu
中国历代年谱总录
Call Number: Z5305.C5 Y36 1996 Availability at InfoHawk

Title: Ding bu Hai yuan ge shu mu wu zhong
訂補海源閣書目五種
Call Number: Z997.Y369 D56 2002 Availability at InfoHawk

Media Materials
Title: Bai ling gong yu
白領公寓
Call Number: Video record 15493 DVD Availability at InfoHawk

Title: Kai wang chun tian de di tie
开往春天的地铁
Call Number: Video record 15444 DVD Availability at InfoHawk

Title: Ren gui qing
人鬼情
Call Number: Video record 15558 DVD Availability at InfoHawk

Title: Si wang gong ji
死亡攻击
Call Number: Video record 15425 VCD Availability at InfoHawk

Title: Wo ai ni
我爱你
Call Number: Video record 15442 VCD Availability at InfoHawk

Title: Wo men de liu xue sheng huo : zai Riben de ri zi
我们的留学生活: 在日本的日子
Call Number: Video record 15555 VCD Availability at InfoHawk

Title: Xiaozhuang mi shi
孝庄秘史
Call Number: Video record 15478 DVD Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo chuan tong xiang sheng ji jin. Di er juan
中国传统相声集锦. 第二卷
Call Number: Video record 15541 VCD Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo kang Ri zhan zheng ji shi
中国抗日战争纪实
Call Number: Video record 15505 VCD Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo zhi mou dian gu
中国智谋典故
Call Number: Video record 15430 VCD Availability at InfoHawk

Online Materials