CHINESE COLLECTION

Month (2003):   10 | 11 | 12
Month (2004):   01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08

New Acquisitions for 10/2003. If your browser cannot display Chinese, check 10/2003(.pdf)

Print Materials
Title: Liang you yi jiu :yi jia hua bao yu yi ge shi dai
良友忆旧: 一家画报与一个時代
Call Number: AP95.C4 L51935 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhi zhe de ding ning : xian Qin zhu zi de sheng cun zhi hui
智者的叮咛: 先秦诸子的生存智慧
Call Number: B126 .L52 2001 Availability at InfoHawk

Title: Dao jiao zhe xue
道敎哲學
Call Number: B162.7 .L57 2000 Availability at InfoHawk

Title: 20 shi ji Zhongguo mei xue ben ti lun wen ti = Ontology of Chinese esthetics in twentieth century
20世纪中国美学本体论问题
Call Number: BH39 .C4926 2001 Availability at InfoHawk

Title: Yun ji qi qian
雲芨七籤
Call Number: BL1900.A1 Y86 1988 Availability at InfoHawk

Title: 20 shi ji Zhongguo fo xue wen ti
20世纪中国佛学问题
Call Number: BQ645 .M3 2001 Availability at InfoHawk

Title: Qin Han Wei Jin Nan bei chao guan yin yan jiu
秦漢魏晉南北朝官印研究
Call Number: CD5385 .W364 1990 Availability at InfoHawk

Title: Xin chu li dai xi yin ji shi
新出歷代璽印集釋
Call Number: CD6173 .W395 1987 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo zhuan ke quan ji
中國篆刻全集
Call Number: CD6173 .Z58 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo di fang zhi min su zi liao hui bian. Hua dong juan
中国地方志民俗资料汇编. 华东卷
Call Number: DS721 .Z524 1995 Availability at InfoHawk

Title: Zhong Pu guan xi dang an shi liao hui bian
中葡关系档案史料汇编
Call Number: DS740.5.P7 Z475 2000 Availability at InfoHawk

Title: Liao Jin shi lun
辽金史论
Call Number: DS751.72 .L58 1999 Availability at InfoHawk

Title: Qing nei fu ba qi lie zhuan dang an gao
清內府八旗列传档案稿
Call Number: DS754.3 .Q255 2001 Availability at InfoHawk
Title: Kun e zhong de jin dai hua
困厄中的近代化
Call Number: DS755 .S497 2001 Availability at InfoHawk

Title: Bei yang jun fa shi
北洋军阀史
Call Number: DS777.36 .B45 2000 Availability at InfoHawk

Title: Shi wu qian li de nian dai : Yi wei Ren min ri bao lao ji zhe de bi ji
史无前例的年代: 一位人民日报老记者的笔记
Call Number: DS778.7.J484 2001 Availability at InfoHawk

Title: Yang Shangkun hui yi lu
杨尚昆回忆录
Call Number: DS778.Y282 .A3 2001 Availability at InfoHawk

Title: Dunhuang yi shu zong jiao yu li yue wen ming : Dunhuang xin shi san lun
敦煌艺朮宗敎与礼乐文明: 敦煌心史散论
Call Number: DS793.T8 J3545 1996 Availability at InfoHawk

Title: Shanghai lao cheng xiang = The old town of Shanghai
上海老城厢
Call Number: DS796.S257 S4828 1999 Availability at InfoHawk

Title: Gan nan Zang qu kao gu ji cui
甘南藏区考古集萃
Call Number: DS797.28.G356 L529 2001 Availability at InfoHawk

Title: Jin dai Zhongguo zhuan ming fan yi ci dian
近代中国专名翻译词典
Call Number: HD2713 .H8 2001 Availability at InfoHawk

Title: Qing dai si yan wen ti yan jiu
清代私盐问题硏究
Call Number: HD9213.C52 Z43 2001 Availability at InfoHawk

Title: Shang gu sh
商贾史
Call Number: HF3834 .T53 1997 Availability at InfoHawk

Title: Qian zhuang shi
钱庄史
Call Number: HG3334 .C44 1997 Availability at InfoHawk

Title: Xian dai qi huo da ci dian :ci mu Han Ying dui zhao
现代期货大辞典: 辞目汉英对照
Call Number: HG6024.A3 X75 1996 Availability at InfoHawk

Title: Liang ji hong gou? : dang dai Zhongguo de pin fu jie ceng
两极鸿沟?: 当代中国的貧富阶层
Call Number: HN740.Z9 S6497 1999 Availability at InfoHawk

Title: Xuan mei shi
选美史
Call Number: HQ1767 .L56 1997 Availability at InfoHawk

Title: Ai mei de li cheng : Zhongguo gu dai tong xing lian shi
暧昧的历程: 中国古代同性恋史
Call Number: HQ76.3.C6 Z474 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo jin dai jing cha shi
中国近代警察史
Call Number: HV8260.A2 Z464 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo min zu qu yu zi zhi zhi du
中囯民族区域自治制度
Call Number: JQ1506.M5 C55 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhong gong zhong yao li shi wen xian zi liao hui bian.Te ji zhi shi, shi yi.
中共重要历史文献资料汇编.特辑之十, 十一.
Call Number: JQ1519.A5 Z5522 1999 Availability at InfoHawk
Title: Zhong gong dang shi shi xue shi
中共党史史学史
Call Number: JQ1519.A5 Z568 2001 Availability at InfoHawk

Title: Riben zheng fa kao cha ji
日本政法考察記
Call Number: JQ1631 .R52 2002 Availability at InfoHawk

Title: Da lu di qu si fa shen cha zhi du zhi yan jiu
大陸地區司法審查制度之硏究
Call Number: KNQ2790 .D33 1998 Availability at InfoHawk

Title: Yan Xiu ri ji
严修日记
Call Number: LA2383.C52 Y363 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zai xi fang chuang zao shen hua de Zhongguo nü hai : lü Mei Hua yi gang qin shen tong Miao Yin mu qin shou ji
在西方创造神话的中国女孩: 旅美华裔钢琴神童繆茵母亲手记
Call Number: ML417.M14 Z46 2000 Availability at InfoHawk

Title: Guangdong chu tu Wu dai zhi Qing wen wu
廣東出土五代至清文物
Call Number: N7346.K8 K76 1989 Availability at InfoHawk

Title: Guanyin bao xiang
觀音寶相
Call Number: N8193.3.A82 X83 1998 Availability at InfoHawk

Title: Ci shan si yu Linxi Qiao : fo jiao zao xiang ku kan diao cha yan jiu bao gao
慈善寺与麟溪桥: 佛敎造像窟龛调查硏究报告
Call Number: NB1912.B83 C490 2002 Availability at InfoHawk

Title: Wu dao hua juan
舞蹈畫卷
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.13-14 Availability at InfoHawk

Title: Fei tian hua juan
飛天畫卷
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.15 Availability at InfoHawk

Title: Yin yue hua juan
音樂畫卷
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.16 Availability at InfoHawk

Title: Shan shui hua juan
山水畫卷
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.18 Availability at InfoHawk

Title: Zun xiang hua juan
尊像畫卷
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.2 Availability at InfoHawk

Title: Amituo jing hua juan
阿彌陀經畫卷
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.5 Availability at InfoHawk

Title: Mile jing hua juan
彌勒經畫卷
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.6 Availability at InfoHawk

Title: Nian hua shi
年画史
Call Number: NE1300.8.C6 W368 1997 Availability at InfoHawk

Title: Ji jin zhu guo shi :Zhouyuan chu tu Xi Zhou qing tong qi jing cui
吉金鑄國史: 周原出土西周青銅器精粹
Call Number: NK7983.22 .J5 2002 Availability at InfoHawk

Title: Fuzhai cang jing
簠齋藏鏡
Call Number: NK8440.2.C6 C46 1997 Availability at InfoHawk

Title: Xu Guozhang xian sheng ji nian wen ji
许国璋先生纪念文集
Call Number: PL1064.X78 X824 1996 Availability at InfoHawk

Title: Yu fa yan jiu ru men
语法硏究入门
Call Number: PL1103 .Y8445 1999 Availability at InfoHawk

Title: Han zi gu jin yi he jie zi dian
汉字古今义合解字典
Call Number: PL1420 .H369 2002 Availability at InfoHawk

Title: Han yu bao bian yi ci yu yong fa ci dian
汉语褒贬义词语用法词典
Call Number: PL1497 .G86 2001 Availability at InfoHawk

Title: Wu yu Chu Qu fang yan (Xibei pian) gu yin gou ni
吴语处衢方言(西北片)古音构拟
Call Number: PL1940.J56 W83 2003 Availability at InfoHawk

Title: Nan she ren wu zhuan
南社人物传
Call Number: PL2252.N33 N34 2002 Availability at InfoHawk

Title: Han Wei yue fu de yin yue yu shi
汉魏乐府的音乐与诗
Call Number: PL2309.Y8 Q26 2000 Availability at InfoHawk

Title: Xin ling de ge yin : Song dai ci ren de qing gan shi jie
心灵的歌吟: 宋代词人的情感世界
Call Number: PL2343 .Z45 2001 Availability at InfoHawk

Title: Su wen xue cong kan
俗文學叢刊.戲劇类
Call Number: PL2445 .S48 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhou yi quan yi
周易全译
Call Number: PL2464.Z6 H76 1991 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo ci fu ci qu ming ju tong jian
中国辞赋词曲名句通检
Call Number: PL2518.5.Z473 2002 Availability at InfoHawk

Title: Li dai fu : guang xuan, xin zhu, ji ping
历代赋 : 广选・新注・集评
Call Number: PL2519.F8 L48 2001 Availability at InfoHawk

Title: Kangxi ci pu
康熙词谱
Call Number: PL2548 .K36 2000 Availability at InfoHawk

Title: Huo meng lou mu se
豁蒙楼暮色
Call Number: PL2622 .H755 2000 Availability at InfoHawk

Title: Lu ting
路亭
Call Number: PL2622 .L827 2000 Availability at InfoHawk

Title: Sadan de gong cheng
撒但的工程
Call Number: PL2622 .S23 2000 Availability at InfoHawk

Title: Ying de gao bie
影的告别
Call Number: PL2622 .Y55 2000 Availability at InfoHawk

Title: Jiu wei gui: [192 hui]
九尾龟: [192回]
Call Number: PL2705.A48 C52 1999 Availability at InfoHawk

Title: Pin hua bao jian: [60 hui]
品花宝鉴: [60回]
Call Number: PL2705.E544 P525 1999 Availability at InfoHawk

Title: Xiang zu bi ji
香祖笔记
Call Number: PL2732.A56 X53 2001 Availability at InfoHawk

Title: Liang Shiqiu pi ping wen ji
梁实秋批评文集
Call Number: PL2781.A54 A7 1998 Availability at InfoHawk

Title: Shi wei gui: [40 hui]
十尾龟: [40回]
Call Number: PL2783.U54 S54 1999 Availability at InfoHawk

Title: Jiu wei hu: [62 hui]
九尾狐: [62回]
Call Number: PL2786.N47 J5 1999 Availability at InfoHawk

Title: Jiao zi guan
饺子馆
Call Number: PL2843.P5 J539 2002 Availability at InfoHawk

Title: Kong he
恐吓
Call Number: PL2878.A5974 K654 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ming Qing zhi ji Suzhou zuo jia qun yan jiu
明清之际苏州作家群硏究
Call Number: PL3032.S8 L5 2000 Availability at InfoHawk

Title: Wo de er shi nian dian ying dao yan sheng ya
風急天高: 我的二十年电影导演生涯
Call Number: PN1993.5.C4 H825 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xia Yan dian ying wen ji
夏衍电影文集
Call Number: PN1993.5.C4 X53 2000 Availability at InfoHawk

Title: Xin wen biao ti lun
新闻标题论
Call Number: PN4784.H4 L58 2002 Availability at InfoHawk

Title: Feng chui jia suo : Zhongguo xin en shi zhu ming bao an
风吹枷锁: 中囯新闻史著名报案
Call Number: PN5362 .L46 1999 Availability at InfoHawk

Title: Ling yun jian bi
凌云健笔
Call Number: PN5366 .A475 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo wen yi fu kan shi
中国文艺副刊史
Call Number: PN5367.A75 F46 2001 Availability at InfoHawk

Title: Shui luo shi chu : li shi shi jian cai fang shi lu
水落石出: 历史事件采访实录
Call Number: PN5367.R5 L5 1999 Availability at InfoHawk

Title: Man cheng feng yu :jiu Zhongguo hong dong de she hui xin wen
滿城风雨: 旧中囯轰动的社会新闻
Call Number: PN5367.R5 N56 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo tian wen kao gu xue
中国天文考古学
Call Number: QB17 .F46 2001 Availability at InfoHawk

Title: Yi su shi
医俗史
Call Number: R601 .C4663 1997 Availability at InfoHawk

Title: Zhong yao bie ming su cha da ci dian
中药别名速查大辞典
Call Number: RS180.C6 .Z4847 1997 Availability at InfoHawk

Title: Sunzi quan yi
孙子全译
Call Number: U101 .S9495 1992 Availability at InfoHawk

Title: Xin bian zeng bu Qing mo Min chu xiao shuo mu lu
新編增補清末民初小說目錄
Call Number: Z3108.L5 T34 2002 Availability at InfoHawk

Title: Menggu xue lun zhu suo yin, 1986-1995
蒙古学论著索引, 1986-1995
Call Number: Z3121 .M46 1997 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo di fang zhi Song dai ren wu zi liao suo yin
中國地方志宋代人物資料索引
Call Number: Z5305.C5 S45 1997 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo gu dai zhu ming ke xue dian ji
中国古代著名科学典籍
Call Number: Z7407.C5 Q8 1998 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo ke xue ji shu shi. Lun zhu suo yin juan
中国科学技术史. 论著索引卷
Call Number: Z7407.C5 Z466 2002 Availability at InfoHawk

Media Materials
Title: A Chinese cracker: the making of The peony pavilion in Shanghai, New York, and Paris
N/A
Call Number: Video record 14252 DVD Availability at InfoHawk

Title: Bao lian deng
宝莲灯
Call Number: Video record 12158 VCD Availability at InfoHawk

Title: Bei huan sui yue
悲欢岁月
Call Number: Video record 14070 VCD Availability at InfoHawk

Title: Guo ba yin
过把瘾
Call Number: Video record 14071 VCD Availability at InfoHawk

Title: In search of Genghis Khan
N/A
Call Number: Video record 14268 DVD Availability at InfoHawk

Title: Mou ci Guandong wang
谋刺关东王
Call Number: Video record 14073 VCD Availability at InfoHawk

Title: Shi jie shang zui teng wo de na ge ren qu le
世界上最疼我的那个人去了
Call Number: Video record 14072 VCD Availability at InfoHawk

Online Materials
Title: Chinese History Studies
中国历史研究
Format: Online
URL: http://www.lib.uiowa.edu/eac/china/researchguide/convertGuide.asp?subject=History