CHINESE COLLECTION

Month (2003):   10 | 11 | 12
Month (2004):   01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08

New Acquisitions for 11/2003. If your browser cannot display Chinese, check 11/2003(.pdf)

Print Materials
Title: Qing dai Qian Jia wen ren yu wen hua
清代乾嘉文人与文化
Call Number: AZ791 .C355 2001 Availability at InfoHawk

Title: Dao tong wen hua xin bian
道统文化新编
Call Number: B126 .C16 2000 Availability at InfoHawk

Title: Qi shi ji qian Zhongguo di zhi shi
七世纪前中国的知识、思想与信仰世界
Call Number: B126 .G49 1998 Availability at InfoHawk

Title: Wei Jin xuan xue xin lun
魏晋玄学新论
Call Number: B126 .X75 2000 Availability at InfoHawk

Title: Gu jin jia xun xin bian
古今家训选注
Call Number: BJ116 .S45 1988 Availability at InfoHawk

Title: Miao fa lian hua jing wen ju xiao shi
妙法蓮華經文句校釋
Call Number: BQ2053.C48 K87 2000 Availability at InfoHawk

Title: Chang A han jing
长阿含经
Call Number: BQ2240.D583 C48 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo chan xue si xiang shi
中国禅學思想史
Call Number: BQ9262.9.C5 N812 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xi ling yin she shou jie guo ji shu fa zhuan ke da zhan tu lu
西泠印社首届国际书法篆刻大展图录
Call Number: CD6173 .X525 Availability at InfoHawk

Title: 20 shi ji Zhonghua ren wu ming zi hao ci dian
20世纪中华人物名字号辞典
Call Number: CS2990 .Z47 2000 Availability at InfoHawk

Title: Shen zhou chan hui lu :shang di yu wu qian nian Zhongguo
神州懺悔錄 :上帝與五千年中國
Call Number: DS706. Y83 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo ren de jing shen
中国人的精神
Call Number: DS721 .G8805 2001 Availability at InfoHawk

Title: Dang dai Zhongguo yu nan Ya guo jia guan xi
当代中国与南亚国家关系
Call Number: DS740.5.A7 L56 2001 Availability at InfoHawk

Title: Ming Qing shi qi Ou Zhou ren yan zhong de Zhongguo
明清时期欧洲人眼中的中国
Call Number: DS753.2 .W773 2000 Availability at InfoHawk

Title: Shenzhou de jue qi : tu shuo jin dai Zhongguo jian shi
神州的崛起: 圖說近代中國簡史
Call Number: DS755 .S546 1999 Availability at InfoHawk

Title: Jiang Jingguo de sheng si lian ren Zhang Yaruo
蒋经国的生死恋人章亚若
Call Number: DS777.487 .X84 2002 Availability at InfoHawk

Title: Guo Ji xian sheng ji nian ji
郭驥先生紀念集
Call Number: DS777.488.K866 G8 1991 Availability at InfoHawk
Title: Jian guo Xitele yu jiu guo Youtai ren de wei Man wai jiao guan
见过希特勒与救过犹太人的伪滿外交官
Call Number: DS777.5195.W374 A3 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhonghua ren min gong he guo bian nian shi
中华人民共和国编年史
Call Number: DS777.55 .Z461 2000 Availability at InfoHawk

Title: Fujian Sheng zhi.Ren kou zhi
福建省志.人口志
Call Number: DS793.F8 F7897 1998 Availability at InfoHawk

Title: Xi yu tan mi : wai guo tan xian jia he Zhongguo xi yu
西域探秘:外国探险家和中国西域
Call Number: DS793.N6 X84 2000 Availability at InfoHawk

Title: Chao Shan xian min yu xian xian
潮汕先民与先贤
Call Number: DS797.32.C536 H88 2001 Availability at InfoHawk

Title: Minguo she hui feng qing tu lu
民国社会风情图录
Call Number: GT1555 .M54 2000 Availability at InfoHawk

Title: Ling nan jing ji shi hua
岭南经济史话
Call Number: HC428.G824 Z59 2000 Availability at InfoHawk

Title: Yunnan ma bang
云南马帮
Call Number: HE278.Z7 Y874 1999 Availability at InfoHawk

Title: Jin dai Zhongguo she hui xue
近代中国社会学
Call Number: HM477.C55 Y35 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo di ceng fang tan lu
中国底层访谈录
Call Number: HN733.5 .L36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Fu qu chen ai
拂去尘埃
Call Number: HQ1767 .H830 2001 Availability at InfoHawk

Title: Dong Ya she hui jia zhi de qu tong yu chong tu
东亚社会价值的趋同与冲突
Call Number: HQ799.C55 D658 2001 Availability at InfoHawk

Title: Fei zhi du zheng zhi can yu
非制度政治参与
Call Number: JQ1516 .F36 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhong gong di 1 jie zhi shi wu jie zhong yang wei yuan
中共第一届至十五届中央委员
Call Number: JQ1519.A5 Z5439 2001 Availability at InfoHawk

Title: Taiwan di qu yu da lu di qu ren min guan xi tiao li ji shi xing xi ze jie shi hui bian
台灣地區與大陸地區人民關係條例
Call Number: KNP303 .A33 1998 Availability at InfoHawk

Title: Tai Gang jiao liu shou ce
台港交流手册
Call Number: KNP303 .T32 1998 Availability at InfoHawk

Title: Tai Gang Ao jiao liu shou ce
臺港澳交流手册
Call Number: KNP303. T35 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhi shi chan quan qin hai pei chang
知识产权侵害赔偿
Call Number: KNQ1155 .W365 1997 Availability at InfoHawk

Title: Zang zu fa zhi shi yan jiu
藏族法制史硏究
Call Number: KNQ8706 .X84 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhong, Gang, Tai zhu ming da xue shou ce, 1999-2000.
中、港、台著名大學手册, 1999-2000.
Call Number: L961.C6 C466 1999 Availability at InfoHawk

Title: Yanjing da xue : jian xiao 80 zhou nian ji nian li shi ying ji
燕京大學: 建校 80周年纪念历史影集
Call Number: LG51.P95 Y50 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo ji xiang tu an shi yi
中國吉祥圖案释义
Call Number: NK1483.A1 C66 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo shi, long, feng zao xing tu dian
中国狮・龙・凤造型图典
Call Number: NK1555 .S8694 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zi shi ning ying : li dai Duan yan yi shu
紫石凝英: 歷代端硯藝術
Call Number: NK6035.2.C6 T98 1995 Availability at InfoHawk

Title: Ci hui yu ci dian
词汇与词典
Call Number: PL1231 .G87 1990 Availability at InfoHawk

Title: Han zi xue gang yao
汉字学纲要
Call Number: PL1281 .B36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Han yu fang yan yan jiu de fang fa yu shi jian
汉语方言硏究的方法与实践
Call Number: PL1510 .Q253 2002 Availability at InfoHawk

Title: Bai hua wen xue shi
白話文學史
Call Number: PL2264 .H874 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhong wai wen xue bi jiao
中外文學比較
Call Number: PL2274 .X85 2000 Availability at InfoHawk

Title: Ge zhe de bei huan : Tang dai shi ren de xin lu li cheng
歌者的悲欢: 唐代诗人的心路历程
Call Number: PL2277 .F78 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xin xue yu wen xue lun gao : Ming dai Jiajing Wanli shi qi wen xue gai guan
心学与文学论稿: 明代嘉靖万时期文学概观
Call Number: PL2296 .S66 2002 Availability at InfoHawk

Title: Mulian xi yu fo jiao
目连戏与佛敎
Call Number: PL2359.M63 L56 1998 Availability at InfoHawk

Title: Wo ren shi de wai guo jun ren
我认识的外国军人
Call Number: PL2614. W67 1999 Availability at InfoHawk

Title: Chang sheng dian
长生殿
Call Number: PL2712.U5 C513 2001 Availability at InfoHawk

Title: Qi lu deng
歧路灯
Call Number: PL2718.I175 Q5 2002 Availability at InfoHawk

Title: Wan Qing di zui hou yi ge wen ren
晚淸的最后一个文人
Call Number: PL2732.A5 W35 1998 Availability at InfoHawk

Title: Lu Xun yu Xu Guangping
鲁迅与许广平
Call Number: PL2754.S5 N49 2001 Availability at InfoHawk

Title: Lu Xun : zui shou wu mie de ren
魯迅:最受诬蔑的人
Call Number: PL2754.S5 Z65556 2000 Availability at InfoHawk

Title: Er Ma
二马
Call Number: PL2804.C5 E713 2001 Availability at InfoHawk

Title: Cao Yu jing dian
曹禺经典
Call Number: PL2815.A8 A6 2000 Availability at InfoHawk

Title: Ri chu
日出
Call Number: PL2815.A8 R53 2001 Availability at InfoHawk

Title: Wo de nei lu
我的内陆
Call Number: PL2844.Y83 W6 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhou mo si chong zou
周末四重奏
Call Number: PL2869.O128 Z25 1996 Availability at InfoHawk

Title: Beijing ye
北京爷
Call Number: PL2879.Y48 B458 2001 Availability at InfoHawk

Title: Mogao can meng :Dunhuang li shi xiao shuo xuan
莫高残梦 :敦煌历史小说选
Call Number: PL2921.6.W55 M64 2000 Availability at InfoHawk

Title: Yu wang de tuo niao = Love and desires
欲望的鴕鳥
Call Number: PL2976.X53 Y83 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xiamen ge yao
厦門歌謠
Call Number: PL3031.F82 H65 1993 Availability at InfoHawk

Title: Zhan qian Xin Ma wen xue ben di yi shi de xing cheng yu fa zhan
战前新马文学本地意识的形成与发展
Call Number: PL3097.S5 Y393 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhan hou chu qi de Xinjiapo Hua wen xi ju, 1945-1959
战后初期的新加坡华文戏剧, 1945-1959
Call Number: PL3097.S5 Z436 2001 Availability at InfoHawk

Title: Pumi yu fang yan yan jiu
普米语方言硏究
Call Number: PL3919.Z9 P865 2001 Availability at InfoHawk

Title: Yin yu xue yan jiu
隐喻学硏究
Call Number: PN228.M4 S575 2000 Availability at InfoHawk

Title: Hui guan xi tai yu xi ju
會館戲臺與戲劇
Call Number: PN2871 .W286 2000 Availability at InfoHawk

Title: Xiamen xi qu
厦门戏曲
Call Number: PN2875.X536 Z46 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xin wen shi ye fa zhan shi
中国新闻事业发展史
Call Number: PN5362 .H870 2001 Availability at InfoHawk

Title: Chu qi zhi sheng
出奇制胜
Call Number: PN5364 .C4325 1999 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo bao ye shi hua
中国报业史话
Call Number: PN5364 .Z58 2000 Availability at InfoHawk

Title: Ming shi feng liu
名士风流
Call Number: PN5366 .A255 1999 Availability at InfoHawk

Title: Xianggang bao tan hui yi lu
香港報壇回憶錄
Call Number: PN5449.H56 M37 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xi bu da xing pen di fen xi ji di qiu dong li xue
中国西部大型盆地分析及地球动力学
Call Number: QE634.C6 Z534 1997 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo feng sha tu
中国风沙土
Call Number: S592.353 .C485 1998 Availability at InfoHawk

Title: Wen xian fu zhi ji shu
文献复制技朮
Call Number: TR824 .X56 1999 Availability at InfoHawk

Title: Sun Bin bing fa xin yi :Yinque Shan Han mu zhu jian ben
孙膑兵法新译 :银雀山汉墓竹简本
Call Number: U101.S96 S93 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo bai nian shu ping xuan
中国百年书评选
Call Number: Z1003.5.C45 Z54 2002 Availability at InfoHawk

Title: E shu xuan qie cun shan ben shu lu
蛾術軒篋存善本書錄
Call Number: Z1029 .W3654 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo wen xian xue gai yao
中国文献学概要
Call Number: Z3102.5 .Z445 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhonghua Renmin Gongheguo guo shi lun zhu mu lu suo yin
中华人民共和国国史论著目录索引
Call Number: Z3108.A5 Z486 2000 Availability at InfoHawk

Title: Shu yu zhu bo : Zhongguo gu dai de wen zi ji lu
书于竹帛 : 中囯古代的文字记录
Call Number: Z45 .T8512 2002 Availability at InfoHawk

Title: Tu shu guan xue wen xian xue lun cong
图书馆学文献学论丛
Call Number: Z687.2.C6 W35 2000 Availability at InfoHawk

Title: Xi Xia shu ji ye
西夏书籍业
Call Number: Z8.C52 I55 2000 Availability at InfoHawk

Title: Cang shu shi jia
藏书世家
Call Number: Z989.A1 L56 2002 Availability at InfoHawk

Media Materials
Title: He ping nian dai
和平年代
Call Number: Video record 14074 VCD Availability at InfoHawk

Title: Yi nian you yi nian
一年又一年
Call Number: Video record 14075 VCD Availability at InfoHawk

Online Materials