CHINESE COLLECTION

Month (2003):   10 | 11 | 12
Month (2004):   01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08

New Acquisitions for 12/2003. If your browser cannot display Chinese, check 12/2003(.pdf)

Print Materials
Title: Zhongguo min jian zhu shen
中国民间诸神
Call Number: BL1802 .M22 1997 Availability at InfoHawk

Title: Dao jia shi lun
道家史論
Call Number: BL1910 .Z48 2000 Availability at InfoHawk

Title: Han zu fo jiao seng jia fu zhuang zhi yan jiu
汉族佛敎僧伽服裝之硏究
Call Number: BQ5085.H3 G86 2001 Availability at InfoHawk

Title: "Menggu yuan liu" yan jiu
《蒙古源流》 硏究
Call Number: DS19. W85 2000 Availability at InfoHawk

Title: Dong xi wen hua de zhuang ji yu Xin Hua zhi shi fen zi de san zhong hui ying
东西文化的撞击与新华知识分子的三种回应
Call Number: DS610.52 .L528 2001 Availability at InfoHawk

Title: Li dai jun xian di ming kao
歷代郡縣地名考
Call Number: DS705 .H357 2002 Availability at InfoHawk

Title: Wo de jia xiang
我的家乡
Call Number: DS731. N39N368 2001 Availability at InfoHawk

Title: Sheng shi bei yin
盛世悲音
Call Number: DS748.15. Y36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Qing mo Min chu de zhan zheng
清末民初的战争
Call Number: DS754.15. Z436 2001 Availability at InfoHawk

Title: Min guo 38 nian nei mu
民国38年內幕
Call Number: DS774. S3945 2002 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo tu di ge ming zhan zheng
中国土地革命战争
Call Number: DS777. 47C411 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zou chu mi gu
走出迷谷
Call Number: DS777.75. Z545 2000 Availability at InfoHawk

Title: Beijing dang an shi liao
北京档案史料
Call Number: DS795.3 .B453 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo hu wen hua
中国狐文化
Call Number: GR335. L471 2002 Availability at InfoHawk

Title: Mei shuo shi
媒妁史
Call Number: GT2783. A2F36 2000 Availability at InfoHawk

Title: Huang He zhong xia you di qu de Dong Zhou mu zang zhi du
黄河中下游地区的东周墓葬制度
Call Number: GT3283. A2Y56 2001 Availability at InfoHawk

Title: Xiao jiao wu dao
小脚舞蹈
Call Number: GT498. F66Y36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Ming chu yi jiang ren kou ji qi xiang guan wen ti, 1368-1953
明初以降人口及其相关问题, 1368-1953
Call Number: HB3654.A3 H4212 2000 Availability at InfoHawk

Title: Yunnan ma bang
云南马帮
Call Number: HE278.Z7 Y874 1999 Availability at InfoHawk

Title: Ying Han Han Ying cai shui ci dian =An English-Chinese and Chinese-English Dictionary of Finance and Tax
英汉汉英财稅词典
Call Number: HG151 .Y56 2002 Availability at InfoHawk

Title: Jie gou min yi : yi ge yu lun xue zhe de shi zheng yan jiu
解构民意 : 一个舆论学者的实证硏究
Call Number: HM261 .Y8 2001 Availability at InfoHawk

Title: Tai Gang Ao jiao liu shou ce
臺港澳交流手册
Call Number: KNP303 .T35 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ban quan xu yu
版权絮语
Call Number: KNQ1160. S54 2001 Availability at InfoHawk

Title: Yi ge zhong xue sheng yan zhong de Meiguo
一个中学生眼中的美国
Call Number: LC3071. L58 2000 Availability at InfoHawk

Title: Lao min yao
老民谣
Call Number: ML3746. L36 2001 Availability at InfoHawk

Title: Wu tong shu hou de lao fang zi :Shanghai Xuhui li shi jian zhu ji jin
梧桐树后的老房子:上海徐汇历史建築集锦
Call Number: NA1547.S5 W82 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo tao ci quan ji
中國陶瓷全集
Call Number: NK4165 .Z56 2000 Availability at InfoHawk

Title: Qin qi shu hua
琴棋书画
Call Number: NX583. A1L78 2000 Availability at InfoHawk

Title: Yu yan wen zi xue chang yong ci dian
语言文字学常用辞典
Call Number: P29. Y9 2001 Availability at InfoHawk

Title: Ci hui yu ci dian
词汇与词典
Call Number: PL1231 .G87 1990 Availability at InfoHawk

Title: Kangxi zi dian
康熙字典
Call Number: PL1420 .K32 2002 Availability at InfoHawk

Title: Xin shi ji xian dai Han yu ci dian
新世纪现代汉語詞典
Call Number: PL1420 .X562 2001 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo shi ge yuan liu shi
中国诗歌源流史
Call Number: PL2307. M625 2001 Availability at InfoHawk

Title: Ci pai gu shi
词牌故事
Call Number: PL2336. J53 2002 Availability at InfoHawk

Title: Yi jing xin yi
易經新譯
Call Number: PL2464.Z6 X53 2001 Availability at InfoHawk

Title: Wo ren shi de wai guo jun ren
我认识的外国军人
Call Number: PL2614 .W67 1999 Availability at InfoHawk

Title: Tang dai chuan qi xuan
唐代传奇选
Call Number: PL2641 .T3213 2001 Availability at InfoHawk

Title: Chu ci xuan
楚辞选
Call Number: PL2661 .A1713 2001 Availability at InfoHawk

Title: Du Fu shi xuan
杜甫诗选
Call Number: PL2675 .A6 2001 Availability at InfoHawk

Title: Qian Zhongshu ji
錢鍾書集
Call Number: PL2749 .C8A6 2001 Availability at InfoHawk

Title: Hong se guang huan xia de Lu Xun
红色光环下的鲁迅
Call Number: PL2754. S5Z633 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zong ji
踪迹
Call Number: PL2755.T9 Z454 2000 Availability at InfoHawk

Title: Bali de lin zhua
巴黎的鳞爪
Call Number: PL2765. U2B355 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zui li
醉里
Call Number: PL2783. O22Z45 2000 Availability at InfoHawk

Title: Lin jia pu zi
林家铺子
Call Number: PL2801.N2 L513 2001 Availability at InfoHawk

Title: Liang Xiaosheng san wen
梁晓声散文
Call Number: PL2878. A5974A6 2001 Availability at InfoHawk

Title: Chen shi de huo zhu
尘世的火烛
Call Number: PL2880. U485A6 2000 Availability at InfoHawk

Title: Bing xue mei ren
冰雪美人
Call Number: PL2886. O1684B55 2001 Availability at InfoHawk

Title: Di si ge ling yu
第四个领域
Call Number: PL2929.7.Q36 D5 2000 Availability at InfoHawk

Title: Hong lou meng xu :hou si shi hui xin bian
红楼梦续 :后四十回新编
Call Number: PL2934.3.U529 H6 2002 Availability at InfoHawk

Title: Ju zhong, ju mu, ju ren
剧种・剧目・剧人
Call Number: PN2871 .J8 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo xi ju yi shu lun
中国戏剧艺术论
Call Number: PN2871. F8 2000 Availability at InfoHawk

Title: Zhongguo shu xue shi da xi
中国数学史大系
Call Number: QA27 .C5Z63 1998 Availability at InfoHawk

Title: Jian ming Han Ying Zhong yi ci dian
简明汉英中医词典
Call Number: R121 .J53 2002 Availability at InfoHawk

Title: Guan dong you zi
关东游子
Call Number: UA839. M35Q53 1999 Availability at InfoHawk

Title: Beijing shi fan da xue tu shu guan gu ji shan ben shu mu
北京師範大學圖書館古籍善本書目
Call Number: Z1029 .B435 2002 Availability at InfoHawk

Title: Hebei Sheng tu shu guan guan cang gu ji mu lu
河北省圖書館館藏古籍目錄
Call Number: Z1029 .H432 1997 Availability at InfoHawk

Media Materials
Title: Guan Hanqing chuan qi
关汉卿传奇
Call Number: Video record 14077 VCD Availability at InfoHawk

Title: Hai ma ge wu ting
海马歌舞厅
Call Number: Video record 14554 VCD Availability at InfoHawk

Title: Hong mei gui bai mei gui
紅玫瑰白玫瑰
Call Number: Video record 14424 DVD Availability at InfoHawk

Title: Ji qing nan wang de sui yue
激情难忘的岁月
Call Number: Video record 14076 VCD Availability at InfoHawk

Online Materials